Kvalitetssystem...

Evaluere studieprogram

Som studieprogramleder skal du evaluere studieprogrammet du har ansvar for og rapportere til dekanen. Her er en oversikt over hvilke oppgaver du har i kvalitetssikringen, når du skal utføre dem og hvordan.


Hovedside om Kvalitetssystem for utdanning 
Se også: Lede studieprogram | Styret og ledelsens oppgaver
In English: Evaluation programmes of study - for the head of the programme


Studieprogramleders oppgaver #

 • Studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet.
 • Studieprogramleder er rådgivende og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, faglærere og studenter.
 • Utvikling av kvalitet i studieprogram er en kollektiv oppgave for fagmiljøet. Studieprogramleder leder studieprogramrådet og rapporterer til ansvarlig linjeleder.
 • Studieprogramrapporten inngår i kvalitetsmeldingsprosessen.
 • En person kan være studieprogramleder for flere studieprogram.

Se mer om ledelse av studieprogram

Maler for studieprogramrapport #

Det er utarbeidet en minimumsmal for NTNU:

Mal for studieprogramrapport (doc) |  Alternativt format: odt 

Noen fakultet har valgt å utarbeide egne maler:

IE - Mal for ph.d. programrapport (docx) | IE - Report template for PhD programme (docx)

IV - Mal for studieprogramrapport (docx) | Alternativt format: odt

Fra og med høsten 2020 skal evalueringen gjennomføres i nytt studieplanverktøy.

Årlige studieprogramevaluering #

Studieprogramleder skal årlig gjennomføre en studieprogramevaluering der studieprogrammets indre kvalitet er i hovedfokus. 

Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse #

 • Er læringsutbyttebeskrivelsen faglig oppdatert og relevant?
 • Bidrar alle emner og sammenhengen mellom disse til at studentene oppnår læringsutbyttet for programmet?
 • Er læringsmiljøet i studieprogrammet godt?
 • Er det utfordringer som tilsier at studieprogrammet bør gjennomgå en periodisk evaluering tidligere enn planlagt?

Studieprogramrapportens datagrunnlag #

Studieprogramrapportens datagrunnlag er emnerapporter, studieprogramrapporter og søkertall, gjennomførings- og frafallsstatistikk, Studiebarometeret og andre undersøkelser.

Studieprogramleders vurdering og handlingsplan #

Studieprogramleder har en rådgivende funksjon og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, faglærere og studenter. Utvikling av kvalitet i studieprogram er en kollektiv oppgave for fagmiljøet. Studieprogramleder leder studieprogramrådet og rapporterer til ansvarlig linjeleder. Studieprogramrapporten inngår i kvalitetsmeldingsprosessen.

Dekan vedtar handlingsplaner og følger opp disse. Dekanens vurdering av forslag og beslutning om tiltak sendes til studieprogramleder, berørte instituttledere og ved tverrfakultære studieprogram til samarbeidende dekaner. Dekan rapporterer til rektor gjennom den årlige kvalitetsmeldingen.

Periodisk studieprogramevaluering #

Dekanen skal minimum hvert 5. år påse at det gjennomføres en periodisk studieprogramevaluering med innspill fra studenter, arbeidsliv og eksterne aktører nasjonalt eller internasjonalt. Dekanen rapporterer til rektor i kvalitetsmeldingen. 

Tema #

I tillegg til temaene i de årlige studieprogramevalueringene skal den periodiske programevalueringen ha særlig fokus på studieprogrammets samfunns- og arbeidslivsrelevans, og forholdet til NTNUs profil og strategi.

 • Er det spesifikke utfordringer identifisert i de årlige programevalueringene som bør vies spesiell oppmerksomhet?
 • Skal studieprogrammet videreføres i nåværende form, endres eller legges ned?

Grunnlag #

Grunnlaget for periodiske studieprogramevalueringer er de samme som for årlige studieprogramevalueringer. I tillegg skal strategiplaner, relevante nasjonale og internasjonale undersøkelser og utredninger legges til grunn for periodiske studieprogramevalueringer. Det kan også være behov for å hente inn målrettet datagrunnlag for eventuelt hovedfokus som er valgt for evalueringen..

3 Vedlegg
41232 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)