Tilbake

Webinar som digital læringsarena

Denne wikien forklarer kort hva et webinar er, beskriver forskjellige bruksområder for webinarer, gjennomgår sentrale moment i planleggingen av et webinar, og gir praktiske retningslinjer for gjennomføring av gode webinarer.

Enligsh version - Facilitating learning through webinars

Til Læringsstøtte – for undervisere

Hva er et webinar? #

«Webinar» beskriver her nettbasert samhandling, undervisning og opplæring i sanntid via videokonferanseverktøy. En av fordelen med webinarer er at de kan foregå når som helst og hvor som helst, og slik kan gjøre læring tilgjengelig for flere. Webinarer åpner også for praktiske løsninger som ikke er like tilgjengelige i fysiske møter, som hurtig inndeling i samarbeidsgrupper, deling av filer og integrering av eksterne digitale verktøy. Det finnes flere tekniske løsninger løsninger for å gjennomføre webinarer. Blackboard Collaborate Ultra er for eksempel en utvidet videokonferanseløsning tilgjengelig gjennom NTNU sin digitale læringsplattform Blackboard;
--------------------------
Merk: Studenter og ansatte ved NTNU har også tilgang til å benytte Skype for business som del av Office 365-pakken, dette er imidlertid et møteverktøy som mangler mange av de funksjonene som du vil finne i et egnet webinar-verktøy. Skype for Business anbefales derfor ikke til gjennomføring av webinarer.

Hvordan kan man delta? #

 • Alle økter har unike lenker som enkelt kan deles med interne og eksterne deltakere.
 • Presentatører og deltakere bør sørge for å ha tilgang til:
  • Stabilt nett (gjerne via nettverkskabel)
  • Headset med mikrofon
  • Webkamera
 • Blackboard Collaborate Ultra fungerer svært godt i netteleser, og Chrome er den nettleseren som best støtter funksjonaliteten i Collaborate. Les mer om nettleserkompabilitet for Blackboard Collaborate Ultra her: Browser Support - Collaborate Ultra
 • Noen videokonferanseløsninger trenger egen programvare som må installeres på forhånd (Skype, Zoom m.fl.)

Bruksområder #

Et webinar kan gjennomføres på flere måter, og etter ulike formål, som erstatning eller supplement til campus-baserte læringsaktiviteter. Under finner du noen eksempel på bruk av webinar.

Undervisning/opplæring i sanntid #

 • Tar ofte formen av forelesninger tilpasset som webinar. Underviser kan presentere slides/video/digital tavle, og legge inn økter med studentaktivitet via funksjoner i videokonferanseverktøy og andre nett-verktøy.
 • Åpner for muligheter, men god bruk stiller også noen nye krav til planlegging og gjennomføring kontra campus-undervisning. Denne wikien inneholder anbefalinger for forberedelse og gjennomføring som er svært relevante for denne typen webinarer.
 • Ved å velge webinar oppnår man at studentene får et likeverdig tilbud, uavhengig av hvilket sted de befinner seg. Det vil også være mindre utfordrende for underviser å forholde seg til en type målgruppe der alle er på nett, enn å måtte balansere mellom deltakere som både er fysisk tilstede og andre som er på nett. 

Eksterne gjesteforelesere og eksterne deltakere #

 • De fleste videokonferanseløsninger har løsninger for gjestetilgang, der eksterne brukere kan inviteres med en lenke og gjøres til presentatør/moderator etter å ha logget seg inn på økten.
 • Eksterne kan holde korte nettbaserte presentasjoner/innlegg som del av undervisningen på en fleksibel måte.
 • Det er også mulig å dele lenker i sosiale medier for å invitere inn eksterne deltakere til nettbaserte økter, f.eks. internopplæring, rekruttering etc.

Digital samhandling og gruppearbeid #

 • Legg til rette for gruppearbeid i sanntid til fastlagte tider eller opprett åpne økter for grupper, slik at studentene selv kan bestemme når de ønsker å samarbeide.
 • Kommunikasjon via video og chat kan kombineres med eksterne samskrivingsverktøy i O365.

Regelmessige nettmøter/spørretimer #

 • Underviser anbefales å sette opp regelmessige økter knyttet til faglige spørsmål. På denne måten unngår man tidkrevende en-til-en kommunikasjon på e-post.
 • Benytt regelmessige spørretimer i kombinasjon med diskusjonsforum. Studenter kan da legge inn spørsmål i diskusjonsforumet på forhånd, og underviser kan tilby nettbaserte spørretimer med godt forberedt faglig fokus. Bruk av diskusjonsforum  åpner også for at studenter kan svare på hverandres spørsmål, og blir en effektiv måte for mange-til-mange kommunikasjon.
 • Bruk nettbaserte økter til eksamensforberedende spørsmål.
 • Opprette gjerne faste og regelmessige kalenderhendelser for spørretimer med lenke til økten(e).

Veiledning (virtuell kontortid) #

 • Veileder kan opprette økter med åpen tilgjengelighet (drop-in tid) i et angitt tidsrom.
 • Det kan også opprettes egne økter for gruppe-/individuell veiledning.
 • Det er bl.a. mulig å dele dokumenter på skjerm, for felles gjennomgang av innleveringer/besvarelser etc. med studenter.

Løpende kommunikasjon via app #

 • Dette kan passe spesielt godt dersom studentene deles opp i arbeidsgrupper som sitter på forskjellige rom.
 • Også en mulig løsning ved store forelesning. Underviser kan for eksempel ta imot spørsmål i Blackboard Collaborate Ultra løpende gjennom forelesning og pauser, og svare på dem på avsatte tidspunkt.
 • Ved undervisning i større grupper anbefales det å ha med en læringsassistent eller tilsvarende til å avlaste underviser med å fortløpende følge med i chat, samt svare på utenomfaglige tekniske problemstillinger underveis. 
 • Underviser kan opprette en økt for spørsmål, svar og kommentarer som går løpende parallelt med en fysisk arbeidsøkt. Studenter og ansatte kan delta via app på smarttelefon Blackboard - Instructor app for ansatte eller annen tilsvarende løsning.

Skjermopptak/screencasting #

 • Strømming av skjerm-aktivitet (av hele skrivebordet eller av enkeltprogram) inne i videokonferanseverktøy og opptak av denne. Opptak av skjermdeling er tilgjengelig  i blant annet Blackboard Collaborate Ultra og Skype for business.
 • Kan da dele opptak med studenter før/etter økter.
 • Kan for eksempel brukes i omvendt undervisning
 • Anbefales å ha et oppsett med to skjermer for dette.
 • Opptak som skal publiseres for intern og ekstern bruk i ettertid må tekstes for å imøtekomme lovpålagte krav om universell utforming av læringsressurser.

Forarbeid til webinar #

Å være trygg på form, innhold, hvilken rolle du har og teknisk løsning vil, i tillegg til kunne å gjøre webinaret du skal gjennomføre bedre, hjelpe studentene til å bli tryggere i sin deltakelse og dermed få mest mulig ut av webinaret.

Planlegging av innhold #

Å avklare hvilke forventninger du har til webinaret, og hvilke krav du stiller til dem som deltar, er viktig før du planlegger innhold:

 • Hva er formålet med webinaret?
  • Undervisning - læringsmål/læringsutbyttebeskrivelser
  • Kommunikasjon og/eller samhandling
 • Hvilken form skal økten ha?
  • undervisning med slides
  • digital samhandling
  • veiledning
 • Hvilke aktiviteter passer best til formålet?
  • samarbeid i smågrupper
  • diskusjon
  • avstemning 
  • eksterne verktøy
 • Hvilke forutsetninger har deltakerne?
  • opplæringsressurser
  • teknisk utstyr og kompetanse
 • Hvilken tidsramme skal økten ha?
  • Fokus hos deltakerne vil være avhengig av faglig innhold, undervisers evne til å engasjere samt mulighet for studentaktivisering underveis.
  • Som en tommelfingerregel bør et webinar ikke overstige 90 minutter.
  • Vi kjenner til eksempler på 8 timers webinarer, for rent nettbaserte emner, der studentene har vært svært fornøyde med å ha lange samlinger på nett i mangel av å kunne møtes fysisk.
  • Planlegg heller flere kortere sekvenser, dersom det ikke legges opp til studentaktivisering underveis. Variasjon kan være en suksessfaktor.

Planlegging av struktur  #

Strukturen må tilpasses deltakernes forutsetninger, øktens formål og tidsramme. Det kan ta noe tid å tilpasse forelesninger/kurs til webinar-formen. Forutsigbarhet og presisjon vil være spesielt viktig ved nettbaserte økter for å opprettholde deltakernes oppmerksomhet.

 • Legg en tidsplan for gjennomgang av fagstoff, aktiviteter, tid for spørsmål m.m.
 • Vær mest mulig presis i presentasjon av innhold.
 • Forbered visuelt innhold som skal presenteres, slik at dette er mest mulig informative og presist for deltakerne. Det kan være en høyere terskel for deltakere å stille spørsmål i en nettbasert økt.
 • Informér deltakerne om følgende i starten av økten:
  • Hvorvidt det blir gjort opptak av økten
  • Hvor deltakerne vil finne delte ressurser i ettertid (opptak, fagstoff, filer, kilder etc.)
  • Hvorvidt det settes av tid til spørsmål fortløpende eller til faste tidspunkt underveis
 • Undersøk hvorvidt det er mulighet og behov for å ha med moderator/teknisk support?
  Det kan være greit å ha med noen som svarer på spørsmål i chat, bidrar i samarbeidsgrupper og kan ta over dersom presentatør opplever tekniske vansker. Dette kan f.eks. være en læringsassistent e.l.

Forslag til struktur #

Struktur vil være avhengig av bl.a. tema og andre rammefaktorer (undervisning, formidling, rekruttering etc.) Under presenteres forslag til strukturer

Kort formidlingswebinar #

Varighet ca. 20 minutter, som brukt i Webinarfestivalen:

Struktur - Webinarfestivalen

Undervisnings-webinar #

Varighet ca. 60 minutter:

Forslag til struktur på en time langt webinar

Forberede for deltakelse #

 • Opprett sesjon(er). Hvordan lage et rom i Collaborate
 • Dele lenke (kunngjøring/epost/kalender).
 • Forberede deltakerne (studentene) til å delta.
  • Send gjerne ut et infoskriv med epost/kunngjøring hvor du informerer praktisk om hvor og hvordan man deltar. Lenk gjerne til relevante wikier og videor. Klargjør i infoskriv hvem studentene skal kontakte angående hva, for eksempel at Orakel skal kontaktes når det gjelder tekniske vansker.
 • Eksempel på infoskriv (PDF)
 • Sende ut påminnelse i forkant av sesjonen (kunngjøring, epost).
 • Gjør en test-sesjon med en kollega.
 • Teksting for universell utforming. Det er mulig å ha med en som tekster underveis, dette er imidlertid noe krevende. Vi anbefaler å tekste videoer i etterkant. Dersom det gjøres opptak, må videoer tekstes i etterkant før de publiseres.

Tekniske forberedelser #

 • Test kamera og mikrofon på forhånd.
 • Kontakt Orakeltjenesten om du møter på tekniske problemer.
 • Bruk hodesett som kan dempes.
 • Sett mobil og annet til ikke forstyrr; sett oppslag på kontordøra.
 • Rydd opp i det fysiske rommet bak deg (det kan være forstyrrende med rot i bakgrunnen når du presenterer).
 • Lukk unødvendige programmer og faner, for å være sikker på at videkonferanseverktøyet kan kjøres uten problemer (det tar noe ekstra ressurser å delta som presentatør).
 • Øv på gjennomføring i forkant, særlig om du skal benytte funksjoner du ikke har prøvd tidligere.
 • Del innhold gjennom å dele applikasjoner
 • Har dere anledning og behov til å ha med noen som gir teknisk hjelp til deltakere under økten? Teknisk støtte kan være behjelpelige ved påloggingsproblemer, vansker med lyd e.l. Vurder om du skal sende ut epost/telefonnummer til teknisk hjelp i infoskriv.

Gjennomføring av webinar    #

Godt faglig innhold bør kombineres med fremførelse som engasjerer og gir klarhet. Webinar-formen stiller noen krav til presentasjonsteknikk som ikke er like aktuelle ved fysisk oppmøte, eller faller mindre naturlig å ta i bruk ved fravær av ansikt-til-ansikt kommunikasjon.

Praktisk gjennomføring #

 • Ha tilgjengelig en outline av presentatasjonen med notater til deg selv om gjennomføring, på annen skjerm eller på papir. Legg gjerne inn påminnelser om den praktiske gjennomføringen, grep for å engasjere deltakere og notater om bruk av konkrete verktøy/funksjoner.
 • Ha noen planlagte overganger («Da har vi sett på …, og går videre til neste slide hvor vi…»), start («Velkommen til dette webinaret i…») og avlusningsfraser («Da takker jeg for deltakelsen, og..»).
 • Åpne sesjoner minst 15 min før start. Ingen kan logge seg på før rommet er åpnet, så sett gjerne åpningstiden til 30 min før start, men informer deltakere om at de kan logge seg på tidlig 15 min før start.
 • Husk å sette på opptak før du starter.
 • Ha gjerne en ventepresentasjon klar der du ønsker velkommen, gir info om starttid o.l., og gir løsninger på vanlige tekniske problemer som kan oppstå. Dette kan godt være en rullerende presentasjon som går imens deltakere logger seg på.
 • Gi deltakere et par minutter over tiden før man starter.
 • Anerkjenn deltakere og sjekk at alle kan høre deg (bruk for eksempel rekk opp hånda-funksjonen)
 • Kan være greit med en oppstartspresentasjon med enkel FAQ om layout og funksjoner.
 • Vær tydelig  på hvilken rolle presentatører og moderatorer har, og hvilken støtte de kan yte.
 • Sett av tid til spørsmål og svar underveis.
 • Nettbasert deltakelse krever for mange mer for å opprettholde konsentrasjonen. Ta gjerne korte pauser (1-2 min) mellom delene i webinaret, for eksempel etter hver spørsmål og svar-del.

Presentasjonsteknikk #

 • For å kompensere for at deltakere gjerne sitter alene foran en PC, med mulige distraksjoner og uten den ekstra aktiviseringen av at andre er til stede, trengs mer målrettet, fokusert og energisk presentasjon enn i klasseromsundervisning.
 • Husk å gå god nok tid til å stille - og svare, på spørsmål
 • Man snakker gjerne om «3 magiske sekund» i ordinær undervisning, for å gi deltakere nok tid til å svare, før man svarer på spørsmålet selv. Behøver litt mer tid i nettbaserte økter, blant annet fordi det tar litt tid å skrive inn spørsmål i chat. Ha litt lengre pauser mellom setninger enn naturlig.
 • Snakk tydelig, og ta deg god tid. Du snakker trolig raskere enn du tror heller enn motsatt.
 • Hold fokus igjennom presentasjonen. Utenomsnakk blir tydeligere i webinar-form enn ved fysisk tilstedeværelse, og det er vanskeligere for deltakere å skille relevant og ikke-relevant innhold uten deg fysisk til stede.
 • Benytt peker og tegning til å flytte fokus til det du snakker om i presentasjonen

Bedre tilstedeværelse og kontakt #

Studenters tilslutning til nettbaserte undervisningsløsninger har vist seg å henge betydelig sammenheng med opplevelsen av sosial tilstedeværelse fra fagpersoner, og hvorvidt de får positive og spesifikke tilbakemeldinger [1] . Under er det samlet noen tips til hvordan du kan bidra til opplevelsen av sosial tilstedeværelse og nærhet i nettbaserte økter.

 • Hvem er du/dere? Bruk en egen slide med bilder og kort info om presentatør(er) og moderator(er). Alle introduserer seg selv via mikrofon.
 • Bruk gjerne «profilbilde» av deg selv.
 • Tørr å være litt personlig.
 • Ha en «ice breaker» klar mens man venter på flere deltakere.
 • Bruk passende humor om du er komfortabel med det.
 • Visualiser at du har deltakere/lyttere –snakk til dem som om de var i rommet.
 • Bruk navnet til deltakere.
 • Gi deltakere oppmerksomhet og gi positive kommentarer. Med få deltakere kan du gjerne begynne med dette imens deltakere logger på («Nå ser jeg at …. har logger seg på, velkommen til dagens økt»)
 • Vær bevisst på hvor man hviler blikket. Det vil si ikke kun på presentasjonsflaten, og for all del ikke kun ned på en utskrift av manus.

Engasjere deltakere #

For mange vil det å følge med på en presentasjon på skjerm uten nødvendigvis å ha andre fysisk til stede gjør det utfordrende å opprettholde konsentrasjon og motivasjon over tid. I mangel på fysiske gester, er stemmen det du som presenterer har å jobbe med for å hjelpe gi «farge» til presentasjonen din.

 • Snakk med energi!
 • Varier toneleie og stemmebruk: Intonasjon, volum, tempo, og trykk.
 • Benytt virkemiddel som humor, pauser og henvendelser til deltakerne.
 • Øv på forhånd. Det kan kjennes unaturlig ut å prate som om noen er til stede i starten.
 • Stå og smil når du presenterer. Du blir da ofte både mer komfortabel selv, og andre kan høre det på stemmen din.
 • Unngå passiv deltakelse!
  • Webinar-formatet gjør det både mer nødvendig og mer praktisk å benytte studentaktive læringsformer. Konkrete råd til aktivisering av deltakere finner du under neste seksjon Aktivisering av webinar-deltakere.
  • En god tommelfingerregel er at det ikke bør gå mer enn 6 minutter uten noen form for interaksjon.
  • Legg inn tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon i plenum og smågrupper.
  • Tenk igjennom på forhånd om alt innhold i temaet er nødvendig å gjennomgå som enveisforelesning.

Aktivisering av deltakere #

Med webinarer har du gode muligheter til å benytte varierte og studentaktive læringsformer. Her presenteres noen løsninger med bruk av Blackboard Collaborate Ultra-funksjoner alene, eller i kombinasjon med eksterne verktøy. Andre videokonferanseløsninger har lignende funksjoner som Collaborate.

 • Du (som moderator) kan endre status på deltakere under en økt til presentatør. Slik kan studenter presentere filer (ppt; ppt; pdf; bilder), skjermbilder og digital tavle. Når Collaborate benyttes som gruppeverktøy har alle gruppemedlemmer denne tilgangen i utgangspunktet.
 • Samarbeidsgrupper har egen lyd, video, presentasjonsflate og deling uavhengig av plenumsøkten. Deltakere kan fordeles til samarbeidsgrupper ed tilfeldig tildeling, manuelt, eller kan melde seg inn i grupper selv (Ved å ha på valget «tillat brukere å bytte gruppe»).
 • Collaborate og lignende verktøy har flere funksjoner som kan brukes til å skape interaksjon og gi feedback.
  • Rekk opp hånda-funksjonen emulerer håndsopprekking i fysiske møter, og kan benyttes av deltakere til å angi at de har en innspill/spørsmål, eller for eksempel til å ta raske undersøkelser av typen «hvem her deltar også i emnet ...?».
  • Tilbakemeldings-funksjonen i Collaborate gir webinar-deltakere mulighet til å raskt gi uttrykk for sin opplevelse av økten ved å angi status som «raskere», «saktere»,  «enig, «uenig» m.m.
  • Moderatorer, presentatører og deltakere kan alle delta i tekst-samtaler enten i plenum eller i samarbeidsgrupper. Du kan også åpne for én-til-én samtaler.
  • Avstemning-funksjonen kan brukes til å holde raske spørreundersøkelser med opptil fem alternativer. Du velger selv om deltakere skal se fordelingen av svar eller ikke. Visning av resultater fra avstemning kan for eksempel brukes til å stimulere videre diskusjon («Hvorfor tror dere at så mange mener at ?».
  • Temasiden Blackboard - Funksjoner i Collaborate
 • Samarbeid i eksterne verktøy som Padlet, Socrative, OneNote, Word m.m. kan enkelt integreres med en videokonferanseløsning ved å dele deltakings-lenker i chat.
  • Socrative eller Quizlet kan for eksempel brukes til å gjennomføre en test i løpet av eller i forkant av en undervisningsøkt. Underviser kan så bruke noe ekstra tid på innhold som det er tydelig fra rapport over besvarelser at trenger forklaring/utdypning.
  • Padlet er en «digital korktavle» som kan brukes parallelt med Collaborate til samling og presentasjon av tekst, video og mer. Alternativ kan være digitale tavler som Whiteboardfox.
  • En felles OneNoe (tilgjengelig for alle studenter og ansatte gjennom Office 365-pakken) «notatbok» kan brukes av grupper som deltar på et webinar til å oversiktlig samle informasjon på ett sted. Komme i gang med OneNote
  • Word (tilgjengelig for alle studenter og ansatte gjennom Office 365-pakken) kan benyttes som samskrivingsverktøy under gruppeøkter i Collaborate. Resultater fra samskrivingsøkten kan presenteres for de andre gruppene i Collaborate som et pdf-dokument eksportert fra Word, eller ved å dele skjermbilde. Læringsstøtte - Verktøy for interaksjon og samarbeid: Samskriving

Avslutning og etterarbeid #

 • Pek ut neste steg for deltaker; informer for eksempel om neste del av undervisningen. Gjenta at filer og opptak blir delt.
 • Hold rommet åpent for spørsmål en stund?
 • Evaluere webinaret. Hva fungerte, hva ikke, hva kan gjøres annerledes neste gang?
 • Etterarbeid med opptak.
 • Gjøre opptak, filer og kilder tilgjengelige for de som deltok.

Se også  #

Læringsstøtte - Bruke video til undervisning og læring: Bruke sanntidsvideo

Læringsstøtte - Feedback og digital feedback

Blackboard - Videokonferanse med Collaborate Ultra

Brukerstøtte - Skype for Business (tidligere Lync)

Kontakt #

Kontakt læringsstøtte via Orakeltjenesten dersom du har spørsmål om å gjennomføre webinar.

Referanser #


[1] Grieve, R., Padgett, C. R., & Moffitt, R. L. (2016). Assignments 2.0: The role of social presence and computer attitudes in student preferences for online versus offline marking. The Internet and Higher Education, 28, 8-16.

31 Vedlegg
5886 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)