Velferdspermisjon

På denne siden finner du informasjon om hvordan du som ansatt skal søke velferdspermisjon.

English version - Compassionate leave

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

 Se opplæringsvideo om "Hvordan søke permisjon i HR-portalen" (2:04)

Søk velferdspermisjon #

 Søk velferdspermisjon

 • Når du har søkt velferdspermisjon i HR-portalen mottar din nærmeste leder permisjonssøknaden din her.
 • Det er opp til hver enkelt leder å vurdere om du får velferdspermisjonen din innvilget basert på den enkeltes arbeidstakers situasjon.
 • Du får svar på om søknaden er innvilget i HR-portalen, men det anbefales likevel at du har en løpende dialog med lederen din gjennom prosessen.

Når kan du bruke velferdspermisjon? #

Se retningslinjen for velferdspermisjon under for veiledning.

 • Du kan få inntil 12 arbeidsdager velferdspermisjon med lønn per kalenderår: LO, Unio, YS  Akademikerne
 • Velferdspermisjon brukes i de fleste tilfeller bare ved uforutsette hendelser, med noen få unntak, som f.eks. barns tilvenning i barnehage, skolefritidsordning eller første skoledag: Du har rett på inntil 3 dager fri i forbindelse med tilvenning i barnehage og SFO. Ved første skoledag gis det fri på timesbasis på inntil 1 dag.

Utfyllende retningslinjer for velferdspermisjon ved NTNU #

Dato: 01.06.2011

Hovedtariffavtalens § 22 gir adgang til å tilstå tjenestefri med lønn ut i fra velferdshensyn:

”Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene.”

Hva som skal regnes som viktige velferds- og omsorgsgrunner er tatt opp med fakultetene og med tjenestemannsorganisasjonene, og på bakgrunn av     dette er det fastsatt følgende retningslinjer for velferdspermisjoner ved NTNU:

Det viktigste prinsippet er at nærmeste leder skal foreta en konkret vurdering av den ansattes behov. Dette betyr at søknader som er basert på tilsynelatende like søkergrunnlag kan bli behandlet forskjellig. Når søknadene skal behandles, skal det for eksempel tas hensyn til reiseavstander (se nedenfor om dødsfall), eventuelt manglende nettverk som ellers kunne ha virket avlastende osv.

 • Søknader basert på hendelser som er forutsigbare skal normalt være vanskeligere å imøtekomme enn uforutsette situasjoner. I slike forutsigbare situasjoner vil det normalt være mulig å avspasere eller benytte feriedager. Dette betyr for eksempel at planleggingsdager i barnehage og skolefritidsordninger, konfirmasjon, giftemål osv. vanligvis ikke skal kunne føre til velferdspermisjon.

 • Unntak fra dette hovedprinsippet gjelder for barns tilvenning i barnehage og skolefritidsordning, og for første skoledag: For tilvenning i barnehage og skolefritidsordning gis fri på timebasis på til sammen inntil 3 fulle dager avhengig av det konkrete behovet. For første skoledag skal det tilsvarende gis fri på timebasis på inntil 1 dag.
 • Søknader basert på hendelser som allerede er dekket opp gjennom andre ordninger skal ikke gi grunnlag for velferdspermisjoner. Dette betyr for eksempel at etter- og videreutdanning, kurs og lignende ikke gir grunnlag fordi fri så lenge dette allerede er ivaretatt gjennom egen særavtale.   
 • Uforutsette hendelser av en stor nok betydning for den ansatte skal derimot kunne lede til velferdspermisjoner. Eksempler på dette er særlig ved sykdom og dødsfall. Mens fravær pga. egen sykdom eller egne barns sykdom innenfor visse grenser er ivaretatt med egne ordninger, bør søknad om velferdspermisjon når barn har vært syke ut over dette kunne imøtekommes.
 •  Likeledes bør det normalt kunne gis velferdspermisjon ved alvorlig sykdom eller annet omsorgsbehov i nærmeste familie. Typiske eksempler her vil være sykdom og omsorgsbehov hos ektefelle/samboer, egne foreldre osv. Også dødsfall blant de nærmeste skal kunne gi velferdspermisjon. Her vil behovene variere fra situasjon til situasjon – ikke minst pga. ulike reiseavstander. Ved søknader på slikt grunnlag må det derfor foretas en rimelighetsvurdering.   
 • Langvarig regelmessig behandling hos lege, psykolog, familieterapeut, fysioterapeut, kiropraktor og lignende som ikke naturlig faller inn under mulighet for lønnet korttidsfravær i forbindelse med lege- og tannlegebesøk vil kunne gi velferdspermisjon.
 • I vurderingen av søknader skal også tas hensyn til hvilken livsfase arbeidstakeren befinner seg i. Ulike livsfaser skaper ulike behov for velferdspermisjoner.   
 • Statens Personalhåndbok har bestemmelser om at tjenestens tarv skal ivaretas i forbindelse med søknader om velferdspermisjon ”… og tjenesten tillater det.” NTNU ønsker imidlertid at det kun arbeidstakernes behov som skal vektlegges i vurderingen av søknaden.
 • Prinsippet om at en ved forutsigbare hendelser skal ta i bruk avspasering eller feriedager forutsetter en fleksibel holdning hos nærmeste leder.      

   

Kilder og lovverk #

Kontakt #

Kontakt din HR-medarbeider dersom du har spørsmål om velferdspermisjon

0 Vedlegg
23994 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)