Varsling

Veiledning om varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold ved NTNU.

English version - Whistleblowing

Temaside for HMS | Sider merket med HMS

Se også: Varsling for studenter

Hva kan du varsle om? #

Varsling er å si fra om brudd på:

 • Lov og regelverk
 • Etiske normer
 • Alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet

Etter arbeidsmiljøloven kap. 2-A har du som ansatt rett, og i noen tilfeller plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold ved NTNU, for eksempel ved fare for liv og helse.

Vi ønsker at du sier i fra dersom du oppdager:

 • Brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om mobbing og trakassering
 • Miljøkriminalitet
 • Økonomiske forhold som korrupsjon eller økonomisk utroskap
 • Brudd på profesjons- og forskningsetiske retningslinjer
 • Forhold som kan representere en fare for liv og helse
 • Virksomhet som kan skade eiendom eller infrastruktur

Det vil alltid være ulike meninger om beslutninger som fattes enten det handler om budsjettfordeling, ansettelser, faglige prioriteringer eller vedtak med hjemmel i lov og regelverk. Å gi uttrykk for slik uenighet regnes ikke som varsling.

Hvem kan varsle? #

Ansatte ved NTNU, tillitsvalgte, fagforeninger og verneombud kan varsle på egne eller andres vegne om kritikkverdige forhold. Ifølge arbeidsmiljøloven har du som ansatt plikt til å varsle om mobbing og trakassering eller brudd på NTNUs sikkerhetsbestemmelser. Også NTNUs studenter, eksterne styremedlemmer, kunder og samarbeidspartnere kan varsle.

Varsling fra ikke NTNUere #

 • Hvem som helst, ikke bare NTNU ansatte og studenter, kan varsle NTNU om kritikkverdige forhold. 
 • Varsle til avdelingsleder hvis det gjelder en administrativ enhet eller Dekan (fakultet) eller Instituttleder (Institutt) hvis det gjelder en vitenskapelig enhet. 
 • Hvis du er i tvil eller ikke når frem kan varsling sendes NTNUs hovedadresse pr post eller e-post, så vil vi sørge for riktig mottaker.  

Hvem kan du varsle? #

Varsling tjenestevei #

Ved NTNU prøver vi å løse problemer så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå. Hvis du oppdager kritikkverdige forhold enten det handler om brudd på lover, normer eller sikkerhet, bør du ta det opp med din nærmeste leder. Hvis du mener at saken ikke kan løses lokalt, kan du ta det opp med lederen på nivået over (dekanus/avdelingsleder). Du har rett til å ta med deg en person du har tillit til i møter som gjelder arbeidsmiljøet. Dette kan for eksempel være en fra fagforeningen din, verneombudet eller fra HMS-avdelingen.

Varsling på NTNU-nivå #

Mener du at saken ikke har blitt løst eller vanskelig kan løses tjenestevei, kan du bringe den opp på NTNU-nivå. Varsling på NTNU-nivå skal ikke erstatte ordinær konfliktløsning og kommunikasjon med ansvarlige ledere, men være en tilleggskanal.

Rektor har gitt NTNUs personalsjef ansvaret for å følge opp varslingssaker på dette nivået uavhengig av saksområde.

Ekstern varsling #

Hvis intern varsling ved NTNU ikke fører fram eller du vurderer at det ikke er hensiktsmessig, er det mulig å varsle tilsynsmyndighetene som for eksempel Arbeidstilsynet, Sivilombudsmannen, politiet eller departementet. Du kan også varsle ekstern advokat.

Bruk av media #

Du bør være forsiktig med å bruke media for å få oppmerksomhet om kritikkverdige forhold. For å være beskyttet av Arbeidsmiljølovens regler om vern av ansatte som varsler, er det en forutsetning at varsling skjer på en forsvarlig måte. Varsling etter NTNUs varslingsrutiner (internt ved NTNU eller til ekstern advokat eller tilsynsmyndighet) er definert som forsvarlig varsling.

Slik varsler du #

Du har rett til å få legge fram ditt syn for en leder som har mulighet til å gjøre noe med saken. Varsling kan skje på ulike måter, per brev, epost, telefon eller muntlig. Men for at vi skal kunne følge opp saken er det viktig at du sier fra om du mener det er en varslingssak.

Det er også en fordel at du kan gi en så presis beskrivelse som mulig av saken:

 • Hva varsler du om?
 • Hvor og når skjedde det?
 • Hvem er involvert/vitner?
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker?

Anonymitet #

For den videre oppfølgingen, er det ønskelig at du kan stå fram med navn. NTNU vil så godt som det er mulig, sørge for at din identitet som varsler ikke blir kjent for flere enn det som er strengt nødvendig for saksbehandlingen. Dersom du likevel vil være anonym kan du bruke verneombud, fagforening, HMS-avdeling eller egen advokat som mellomledd. De kan da ta opp saken på NTNU uten å røpe din identitet. I så fall er det bare ved en eventuell rettssak at man kan kreve å få vite din identitet.

Forsvarlig varsling #

Både den som varsler og de som skal undersøke slike saker har ansvar for at saken behandles forsvarlig. Det innebærer blant annet at vi respekterer taushetsplikt om personlige forhold, ikke opptrer på en ærekrenkende måte, samt at den som varsler i fra i god tro vernes mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver, selv om det senere viser seg at det ikke var tilstrekkelig varslingsgrunn.

NTNUs oppfølging av varslingssaker #

Oppfølging vil variere avhengig av hvor alvorlig saken er og hva den handler om. Som varsler vil du ikke nødvendigvis være part i saken og få innsyn i saksdokumentene, men når den er avsluttet skal du få beskjed om utfallet.

Mer om dette finner du både i varslingsveiledninga og varslingsrutinen.

Varslingsveileding i pdf-format #

NTNUs varslingsveiledning (pdf)

Varslingsrutiner i pdf-format #

NTNUs varslingsrutine (pdf)

Sentrale lenker #

Kontakt #

Seniorrådgiver Arve Skjærvø ved HR- og HMS-avdelingen.

Redigert 17.04.18

2 Vedlegg
15247 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)