Styrevalg

Valg ved VM

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg

Temaside: NTNU valg | English version: Elections at the University Museum

Informasjon om valg ved Vitenskapsmuseet #

  Stem her  Museumsstyrevalget vil bli gjennomført 12. - 14. mai og instituttrådsvalget vil bli gjennomført 16. - 18. juni

 Sjekk manntall

Det skal avholdes museumsstyrevalg og instittrådsvalg for det akademiske året 2020/2021 #

Valg av midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling for både museumsstyret og for instituttrådene ved IAK og INH: #

Museumsstyret:

  • Følgende ansatte er nominert: 

Jo Sindre Eidshaug stipendiat ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie #

Marte Fandrem stipendiat ved Institutt for naturhistorie #

Selve valget vil foregå elektronisk i perioden 12. - 14. mai. Det skal velges både medlem og varamedlem. 

Instituttrådsvalg ved IAK og INH:

Valget vil avholdes på valgweb i perioden 16. - 18. juni. Nominasjonsfristen for å nominere kandidater er 26. mai. 

Det skal velges 1 representant. 

Nominering av ansatte #

 Last ned ark for nominasjon 

Grunnet koronasituasjonen er det ikke nødvendig med underskrift fra ansatte på skjemaet. Det er heller ikke nødvendig at det er 3 ansatte som skal nominere. Det er valgkomiteen som vil behandle nominasjonen og godkjenne denne. 

Ansatte med stemmerett er valgbare for sine respektive grupper så sant de har et ansettelsesforhold som dekker den aktuelle valgperioden. Midlertidig ansatte velges for ett år. Norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. Aktuelle kandidater må ha dokumentert språkferdighet til å skjøtte vervet. Man kan bli nominert og gjenvalgt selv om man har hatt vervet tidligere.

Grunnet korona-situasjonen er det bestemt at forslaget på kandidater ikke må være undertegnet av andre stemmeberettigede, men kandidatene må være forespurt og det er valgkomiteen som denne gangen vil godkjenne nominasjonen.

Hvem som har stemmerett fremgår av VR § 3. Hvem som er valgbare, fremgår av VR §4. .

Nominasjonsforslagene må være mottatt innen 21. april.

Skann og send forslagene som vedlegg på e-post til Anne Karin Henning.

#

Valg av midlertidige ansatte i museumsstyret  #

Om museumsstyret:

Museumsstyret er NTNU Vitenskapsmuseets øverste organ. Styret har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dere kan finne mer informasjon her

Om instituttrådet:

Instituttråd ledes av instituttleder.

Instituttrådene vil være et redskap for medvirkning. Medvirkning forstås som muligheten til å uttale seg om et saksforhold før en beslutning treffes. Slik medvirkning praktiseres ved NTNU, kan den være direkte f.eks. i form av allmøter, personalmøter, rådgivende organer/fora og gjennom dirkete kontakt mellom leder og ansatte som blir mest berørt av en beslutning. Synspunkter som kommer fram inngår i beslutningsprosessen, men beslutningen tar av en leder.

Instituttrådene ved våre to institutt vil bli viktige fora for medvirkning. Det er Museumsdirektør og Museumsstyres intensjon å benytte instituttrådene som aktive aktører for medvirkning innen et bredt spekter av saker: strategi, årsplaner og handlingsplaner, strategiske personalplaner, intern fordeling av bevilgning og budsjett, forskningssatsinger og –profil, intern organisering og saker av prinsipiell betydning. Det vil bli jobbet aktivt for å opparbeide virksomme møtepunkter mellom Museumsstyret, museumsledelsen, instituttledelsen og instituttrådet. Museumsdirektør og –styre ønsker seg aktive instituttråd som både fremmer saker til Museumsstyret, og som kan være mottakere av konkrete bestillinger fra styret. Les mer her.

#

Valgkomiteen #

Valgkomiteen består av følgende personer:

  • Geir Furhovden, rådgiver museumsadministrasjonen
  • Randi Krogh, førstekonsulent, Institutt for naturhistorie.
  • Terje Thun, førsteamanuensis, Nasjonallaboratoriene for datering.

#

Styringsreglement for NTNU

Valgreglement for NTNU

3 Vedlegg
5290 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)