Styrevalg

Valg ved VM

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg

Temaside: NTNU valg | English version: Elections at the University Museum

Informasjon om valg ved Vitenskapsmuseet #

  Stem her  Valget ble gjennomført i uke 40

 Sjekk manntall

Det skal avholdes Instituttsrådvalg og museumsstyrevalg (se under) for perioden det akademiske året 2019/2020 #

Følgende valg skal avholdes: #

Instituttrådet ved INH:

  • Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling. Nominerte: Stipendiat Tanja Kofod Petersen (valgt) og stipendiat Olena Meleshko
  • Studentrepresentanter (valg avholdt): Marte Svorkmo Espelien (tiltrådte fra og med august 2019)

#

Instituttrådet ved IAK:

  • Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling. Nominerte: Stipendiat Caroline Fredriksen - valgt ved akklamasjon da det kun var 1 nominert.
  • Studenrepresentant (Studentene vil avholde egne valg for å finne deres representanter)

Museumsstyret:

  • Midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling. Nominerte: Malene Østreng Nygård , stipendiat INH (valgt medlem) og Caroline Fredriksen, stipendiat IAK (valgt vara)

Selve valget vil foregå elektronisk i perioden Mandag 30. september til onsdag 2. oktober 2019.

Nominering av ansatte #

 Last ned ark for nominasjon 

Ansatte med stemmerett er valgbare for sine respektive grupper så sant de har et ansettelsesforhold som dekker den aktuelle valgperioden. Midlertidig ansatte velges for ett år. Norsk er offisielt arbeidsspråk ved NTNU. Aktuelle kandidater må ha dokumentert språkferdighet til å skjøtte vervet.Man kan bli nominert og gjenvalgt selv om man har hatt vervet tidligere.

Forslaget på kandidater må i henhold til valgreglementet (VR) være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede fra den gruppe du foreslår representanten i fra. Hvem som har stemmerett fremgår av VR § 3. Hvem som er valgbare, fremgår av VR §4. Kandidatene må være forespurt.

Forslagene må være mottatt innen 9. september

Skann og send forslagene som vedlegg på e-post til valgadministrator Renate Johansen.

Valg av midlertidige ansatte til instituttrådet #

Ved instituttene både ved IAK og INH skal det velges midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling.

Litt om Instituttrådet:
Instituttråd ledes av instituttleder.

Instituttrådene vil være et redskap for medvirkning. Medvirkning forstås som muligheten til å uttale seg om et saksforhold før en beslutning treffes. Slik medvirkning praktiseres ved NTNU, kan den være direkte f.eks. i form av allmøter, personalmøter, rådgivende organer/fora og gjennom dirkete kontakt mellom leder og ansatte som blir mest berørt av en beslutning. Synspunkter som kommer fram inngår i beslutningsprosessen, men beslutningen tar av en leder.

Instituttrådene ved våre to institutt vil bli viktige fora for medvirkning. Det er Museumsdirektør og Museumsstyres intensjon å benytte instituttrådene som aktive aktører for medvirkning innen et bredt spekter av saker: strategi, årsplaner og handlingsplaner, strategiske personalplaner, intern fordeling av bevilgning og budsjett, forskningssatsinger og –profil, intern organisering og saker av prinsipiell betydning. Det vil bli jobbet aktivt for å opparbeide virksomme møtepunkter mellom Museumsstyret, museumsledelsen, instituttledelsen og instituttrådet. Museumsdirektør og –styre ønsker seg aktive instituttråd som både fremmer saker til Museumsstyret, og som kan være mottakere av konkrete bestillinger fra styret. Les mer her.

Studentene vil avholde egne valg for å finne deres representanter.

Valg av midlertidige ansatte i museumsstyret  #

Ved NTNU Vitenskapsmuseet skal det gjennomføres valg av midlertidige vitenskapelige til museumsstyret. Selve valget vil foregå elektronisk i perioden Mandag 30. september til onsdag 2. oktober. 

Det skulle velges både medlem og varamedlem. 

Om museumsstyret:

Museumsstyret er NTNU Vitenskapsmuseets øverste organ. Styret har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dere kan finne mer informasjon her

#

Valgstyret #

Valgstyret består av følgende personer:

  • Geir Furhovden, rådgiver museumsadministrasjonen
  • Randi Krogh, førstekonsulent, Institutt for naturhistorie.
  • Terje Thun, førsteamanuensis, Nasjonallaboratoriene for datering.

#

Styringsreglement for NTNU

Valgreglement for NTNU

2 Vedlegg
4774 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)