Styrevalg

Valg ved MH

 

Valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Valgresultater fra valget 29.04.2021:

Fast vitenskapelig ansatte (utregnet resultat)

 1. Sigrid Wangensteen (78.58) - medlem
 2. Berge Solberg (69.9) - medlem
 3. Nina Skjæret Maroni (48.16) - medlem
 4. Erik Solligård (46.77) - varamedlem
 5. Marianne Wallenius (37.72) - varamedlem
 6. Hanne Karlsaune (31.44) - varamedlem

Valgoppslutning 33,92 %

 

Midlertidig vitenskapelig ansatt (utregnet resultat)

 1. Atefe R Tari (42) - medlem
 2. Jan Pål Loennechen (25.33) - varamedlem (kvoteres opp ihh til VR 11.3.b)*
 3. Ailan Phan (31.33) - ikke valgt
 4. Eivind Schjelderup Skarpsno (17) - ikke valgt
 5. Inger Heimdal (5.67) - ikke valgt

*VR 11.3.b: Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse skal oppfylles slik:
Skal det kun velges 1 medlem, skal varamedlemmet være av motsatt kjønn.

Valgoppslutning 16,13 %

 

Teknisk / administrativ ansatte (utregnet resultat)

 1. Øivind Rognmo (48.67) - medlem
 2. Ragnhild Røsbjørgen (46.67) - varamedlem
 3. Brit Blekkan Fridtjofsen (33.67) - ikke valgt
 4. Bjørnar Sporsheim (31.67) - ikke valgt

Valgoppslutning 32,46 %

 

**************************************************************************************

Kunngjøring av valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Funksjonsperiode: 01.08.2021 - 31.07.2025

Det skal velges nye representanter til fakultetsstyret for følgende ansattgrupper:

 • 3 medlemmer og 3 varamedlemmer fra valggruppen faste ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 4 år)

 • 1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

 • 1 medlem og 1 varamedlem fra valggruppen fast og midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger (velges for 4 år)

Ihht. NTNUs valgreglement §9 kan alle stemmeberettigede ansatte sende inn forslag på kandidater fra egen gruppe. Forslagene må være valgstyret i hende innen nominasjonsfristen. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Forslaget må etter reglementet være signert av 3 stemmeberettigede fra samme velgergruppe. Pga. koronasituasjonen er det tilstrekkelig at forslagsstillerne står som kopimottakere på det innsendte forslaget når det sendes inn på epost. 

Forslagsark

Nominasjonsfrist: torsdag 8. april 2021 (forlenget til 18. april).

Valgdag: torsdag 29. april 2021, kl. 08.00 - 22.00 (Avlegg din stemme her)

Her er oversikt over kandidatene som stiller til valg.

 

Valgstyre

Styret ved NTNU har vedtatt at det våren 2017 skal gjennomføres valg til NTNUs styre og lokale valg til fakultetsstyrene. I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes et valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM skal foreslå halvparten og med FTV1 som observatør. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret MH for valgperioden 2017 - 2021:

 • Tore Romundstad (seniorrådgiver dekanens stab, valgstyrets leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

 • Kari Risnes (leder for KLINFORSK) - valggruppen fast vitenskapelig personale (fritak f.o.m. mai 2021)

 • Phillipp Anders (stipendiat INB) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

 • Gro Jeppestøl Vatne (rådgiver IHG) - valggruppen teknisk administrativt personale

 • FTV1 - observatør med mandat å gjennomføre valg til Fakultetsstyret - jfr. valgreglementets § 6.1

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c).

Valgstyrets oppgaver:
Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:

 1. administrerer valget og forberedelsene til dette.
 2. kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 3. skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 4. tolker valgreglementet.
 5. kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 6. behandler eventuelle klager over valget.
 7. kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges

 

Valgkomité

I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes en valgkomité for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM skal foreslå halvparten og med FTV1 som observatør. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgkomité for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret MH for valgperioden 2017 - 2021:

 • Rune Wiseth (valgkomitéens leder) - valggruppen fast vitenskapelig personale

 • Tobias Solli Iveland - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

 • Torill Eidhammer Sjøbakk - valggruppen teknisk administrativt personale

 • FTV1 - observatør med mandat i henhold til valgreglementets § 7.2.

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgkomitéen ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c). 

Valgkomitéens oppgaver:
Valgkomitéen skal med vekt på likebehandling av kandidatene bidra til engasjement og bred valgdeltagelse ved å:

 1. innen nominasjonsfristen, utbre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatenes kompetanse.
 2. under nominasjonsperioden, bidra til at det foreslås et tilstrekkelig antall kandidater til at det kan bli et reelt valg, og eventuelt selv fremme forslag til kandidater.
 3. etter nominasjonsfristens utløp og før første valgdag, organisere valgmøter og presentere kandidatene.

 

NTNUs valgreglement

1 Vedlegg
28674 Visninger