Styrevalg

Valg ved IE

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger: valg ie

Informasjon om valg ved IE-fakultetet. English page on elections at IE.

Avlegg din stemme her 

Presentasjon av nominerte kandidater #

#

Kandidater i gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling #

 • TBA

Valg til fakultetsstyret for perioden 01.08.2020 – 01.08.2021 #

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk skal følgende velges til Fakultetsstyret.
Selve valget foregår elektronisk i perioden 15.06.–16.06.

 • 1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling

Foreslå fakultetsstyrekandidater #

Forslaget må i henhold til valgreglementet (VR) være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede fra den gruppe du foreslår representanten i fra.  Hvem som har stemmerett fremgår av VR § 3. Hvem som er valgbare, fremgår av VR §4.
Kandidatene må være forespurt.

Forslagene må være mottatt senest 25.05 kl. 12.00:
Skannet og sendt som vedlegg til e-post til vera.herfjord@ntnu.no  

Last ned forslagsark 

Tidsplan

 • Uke 19: Kunngjøring av valg på Innsida
 • Uke 22: Nominasjonsfrist
 • Uke 23: Kunngjøring av kandidater
 • 15.-16.06.: Elektronisk valg
 • Uke 26 : Valgresultat kunngjøres

Valgstyret

Valgstyrets oppgaver: 

 • Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:
 • Administrerer valget og forberedelsene til dette.
 • Kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 • Skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 • Tolker valgreglementet.
 • Kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 • Behandler eventuelle klager over valget.
 • Kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges
1 Vedlegg
5070 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)