Styrevalg

Valg ved MH

(Videresendt fra Valg ved Det medisinske fakultet 2013)

Valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Kunngjøring av valgresultat

Valgresultatet ble som følger:

 • Valgt som medlem: Eivind Schjelderup Skarpsno (resultat 12.67)
 • Valgt som varamedlem: Jeanette Brun Larsen (resultat 8,33)

Valgoppslutning 3,56 %

 

Kunngjøring av kandidater 

Kandidater er som følger:

Valgdagen er tirsdag 12. mai 2020, kl. 08.00 - 22.00 (Stem her)

 

Kunngjøring av valg til Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for
valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Funksjonsperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Det skal velges nye representanter for følgende grupper ved Fakultet for medisin og helsevitenskap:

 • 1 medlem (med 1 varamedlem) fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Ihht. NTNUs valgreglement § 9 kan alle stemmeberettigede ansatte innen 3 uker før valget starter sende valgstyret skriftlig forslag på kandidater. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Kandidatene må være forespurt. Forslagene må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede. Hvis det i vår blir vanskelig å samle tre underskrifter på kandidatforslagene, kan aktuelle kandidater inviteres til selv å melde seg for valgkomiteen. Valgsekretariatet sjekker valgbarhet, mens valgkomiteen formelt står som forslagsstiller i hht. valgreglementet § 7 pkt. 2.

Forslagsark midlertidig ansatt i undervisnings- og/eller forskerstilling 

Nominasjonsfrist: tirsdag 21. april 2020, kl 12.00.

Valgdag: tirsdag 12. mai 2020, kl. 08.00 - 22.00 (Avlegg din stemme her)

Oversikt over og presentasjon av kandidatene som stiller til valg kommer her, etter nominasjonsfristen og senest 28. april.

 

Valgstyre

Styret ved NTNU har vedtatt at det våren 2017 skal gjennomføres valg til NTNUs styre og lokale valg til fakultetsstyrene. I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes et valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM skal foreslå halvparten og med FTV1 som observatør. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgstyre for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret MH for valgperioden 2017 - 2021:

 • Rannveig Tellemand Storeng (adm.leder MH-fakultetet og valgstyrets leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

 • Kari Risnes (leder for KLINFORSK) - valggruppen fast vitenskapelig personale

 • Phillipp Anders (stipendiat INB) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

 • Gro Jeppestøl Vatne (rådgiver IHG) - valggruppen teknisk administrativt personale

 • FTV1 - observatør med mandat å gjennomføre valg til Fakultetsstyret - jfr. valgreglementets § 6.1

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c).

Valgstyrets oppgaver:
Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt. Valgstyret:

 1. administrerer valget og forberedelsene til dette.
 2. kunngjør valget senest 6 uker før første valgdag. Samtidig skal det informeres om hvordan valget skal gjennomføres og om at fristen for å nominere kandidater er 3 uker før valget.
 3. skal om mulig påse at valg ikke finner sted før det er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer. Dersom det innen nominasjonsfristen ikke er fremmet forslag på minst like mange kandidater som det skal velges, kan valgstyret be valgkomiteen, eventuelt rektor eller dekan, om innen tre dager å fremme forslag på et tilstrekkelig antall kandidater.
 4. tolker valgreglementet.
 5. kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.
 6. behandler eventuelle klager over valget.
 7. kan ved tekniske problemer av avgjørende betydning for stemmegivningen, vedta at perioden for gjennomføring av valget forlenges

 

Valgkomité

I henhold til NTNUs valgreglement skal det oppnevnes en valgkomité for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM skal foreslå halvparten og med FTV1 som observatør. Etter drøfting i LOSAM oppnevner dekan følgende valgkomité for gjennomføring av valg til Fakultetsstyret MH for valgperioden 2017 - 2021:

 • Rune Wiseth (valgkomitéens leder) - valggruppen fast vitenskapelig personale

 • Tobias Solli Iveland - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

 • Torill Eidhammer Sjøbakk - valggruppen teknisk administrativt personale

 • FTV1 - observatør med mandat i henhold til valgreglementets § 7.2.

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgkomitéen ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4 pkt. c). 

Valgkomitéens oppgaver:
Valgkomitéen skal med vekt på likebehandling av kandidatene bidra til engasjement og bred valgdeltagelse ved å:

 1. innen nominasjonsfristen, utbre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatenes kompetanse.
 2. under nominasjonsperioden, bidra til at det foreslås et tilstrekkelig antall kandidater til at det kan bli et reelt valg, og eventuelt selv fremme forslag til kandidater.
 3. etter nominasjonsfristens utløp og før første valgdag, organisere valgmøter og presentere kandidatene.

 

NTNUs valgreglement

2 Vedlegg
23278 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)