Valg ved MH

Valg til Utvidet ledergruppe ved MHs institutter

Kunngjøring av valg til Utvidet ledergruppe ved instituttene ved MH - for valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling (velges for 1 år)

Funksjonsperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021 

Det skal velges 1 medlem (med 1 varamedlem) fra valggruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling.

Ihht. NTNUs valgreglement § 9 kan alle stemmeberettigede ansatte sende valgstyret skriftlig forslag på kandidater. Kandidatene må tilfredsstille kravene til valgbarhet, jfr valgreglementets §4. Kandidatene må være forespurt. Forslagene må være undertegnet av minst 3 stemmeberettigede. Hvis det i vår blir vanskelig å samle tre underskrifter på kandidatforslagene, kan aktuelle kandidater inviteres til selv å melde seg for valgkomiteen. Valgsekretariatet sjekker valgbarhet, mens valgkomiteen formelt står som forslagsstiller i hht. valgreglementet § 7 pkt. 2.

Nominasjonsfrist: tirsdag 19. mai 2020 kl 12.00.

Valgdag: tirsdag 9. juni 2020, kl. 08.00 - 22.00 (Avlegg din stemme her)

Forslagsark:

Instituttledere, ledere for fagseksjon/faggruppe og ledere for kontorseksjon/laboratorium er ikke valgbare til utvidet ledergruppe, jf. valgreglementets § 4.3.iv.

 

Valgstyre

I henhold til NTNUs valgreglement er det oppnevnt et valgstyre for gjennomføring av valg bestående av medlemmer som representerer de ulike valggruppene, hvorav LOSAM har foreslått halvparten og med studentrepresentant FTR1 som observatør. Valgstyret oppnevnes for hele valgperioden.

Valgstyret består av:

  • Adm.leder Rannveig Tellemand Storeng (leder) - valggruppen teknisk administrativt personale

  • Kari Risnes (førsteamanuensis LBK) - valggruppen fast vitenskapelig personale

  • Phillipp Anders (stipendiat INB) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

  • Gro Jeppestøl Vatne (rådgiver IHG) - valggruppen midlertidig vitenskapelig personale

  • Studentrepresentant FTR1, observatør

Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte medlemmer i valgstyret ikke er valgbare ved det aktuelle valg (valgreglementets § 4.3 punkt c).

 

Lokale valgkomiteer

IKOM

Magne Børset, fast vitenskapelig tilsatt
Barbara Niederdorfer, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Trine A. Strand, tekn. administrativt tilsatt
Jan Egil Afset, fast vitenskapelig tilsatt
Nicolas Kunath, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Kathrin Juanita Gravvold Torseth, tekn. administrativt tilsatt

INB

Håvard Østerås, fast vitenskapelig tilsatt
Ida Antonsen, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Per Bendik Wik, tekn. administrativt tilsatt

ISB

Tone Bathen, fast vitenskapelig tilsatt
Jørgen Avdal, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Sissel Skarra, tekn. administrativt tilsatt

ISM

Lars Vatten, fast vitenskapelig tilsatt
Trond Lundby, fast vitenskapelig tilsatt
Martin Skagseth, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Ben Brumpton, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Lisa Norøy, tekn. administrativt tilsatt
Svanhild Haugen, tekn. administrativt tilsatt

IPH

Roger Almvik, førsteamanuensis (fast vitenskapelig tilsatt)
Mona Nygård, stipendiat (midlertidig vitenskapelig tilsatt)
Odd Meland, rådgiver (administrativt tilsatt)

KIN

Yasser Roudi, fast vitenskapelig tilsatt
Dörte Kurt, midlertidig vitenskapelig tilsatt
Solfrid Nordtug, teknisk/administrativ tilsatt

IHG

Tore Karlsen (leder), fast ansatt
Randi Stokke, midl ansatt
Ann Kristin Engevold, tekn adm ansatt

IHA

Arne Orvik - arne.orvik@ntnu.no, for fast vitskapleg personale
Gunhild Thunem - gunhild.thunem@ntnu.no, for mellombels vitskapleg personale
Tor Magnus Hopland - tmho@ntnu.no, for teknisk administrativt tilsette

 

Valgkomiteens oppgaver:
Valgkomitéen skal med vekt på likebehandling av kandidatene bidra til engasjement og bred valgdeltagelse ved å:

  1. innen nominasjonsfristen, utbre kunnskap om hva vervet innebærer og kravene til kandidatenes kompetanse.
  2. under nominasjonsperioden, bidra til at det foreslås et tilstrekkelig antall kandidater til at det kan bli et reelt valg, og eventuelt selv fremme forslag til kandidater.
  3. etter nominasjonsfristens utløp og før første valgdag, organisere valgmøter og presentere kandidatene.

 

Styringsreglement for NTNU: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement 
Valgreglement for NTNU: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styrevalg

Kontakt: Ingvild N. Fuglem / Bjarne Lein

8 Vedlegg
13621 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)