Søk om eksterne...

Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF

- For ansatte ved HF.

Se også:

HF har utarbeidet en rutine for utvikling av søknader om eksterne midler (BOA). Etter å ha kontaktet fakultetsadministrasjonen så snart planleggingsfasen er i gang, følger prosjektleder og instituttledelse prosessen som er beskrevet nedenfor.

Husk at du også skal følge prosjektlederrollen i prosessens punkt 1-6 når du er deltaker (partner) i søknader fra andre fakultet ved NTNU eller andre institusjoner.

1. Melding til instituttledelsen #

Som prosjektleder tar du kontakt med instituttleder når du ønsker å utvikle en søknad. Det gjelder både prosjekt som skal koordineres av HF (administrativt ansvarlig), og i tilfeller hvor du skal være partner (konsortiedeltaker) i et prosjekt koordinert av en annen enhet ved NTNU eller eksternt.

Informasjon til instituttleder skal i denne fasen være enkel og kortfattet (e-post, muntlig orientering, eller lignende).

2. Instituttleders første vurdering #

Instituttleder gjør en strategisk og ressurspolitisk vurdering ut fra det prosjektleder presenterer, og konkluderer med om prosjektleder skal gå videre med søknadsutviklinga eller ikke.

3. Melding til fakultetet #

Instituttleder gir melding til fakultesadministrasjonen pr e-post (boa@hf.ntnu.no), med kopi til prosjektleder og kontorsjef. E-posten må inneholde informasjon om prosjektleders navn, hvilken utlysning det gjelder og instituttleders klarsignal.

Vær ute i god tid! Involvér fakultetsadministrasjonen tidlig i søknadsprosessen for å få best mulig administrativ støtte.

4. Utvikling av søknad #

Prosjektleder fortsetter utvikling av søknaden. Prosjektøkonomen setter opp budsjett etter bestilling fra prosjektleder. Forskningsseksjonen og instituttledelsen kan bidra med andre deler av søknaden, for eksempel omtale av gjennomføring, konsekvenser, resultat og forankring av prosjektet.

Du har som prosjektleder ansvar for å lese utlysningsteksten grundig, og utvikle søknaden i samsvar med føringene i utlysingen og generelle krav, som for eksempel søknadsspråk, budsjettmessige føringer, krav til egenandel, krav til utforming og størrelse på søknad og lignende. Fakultetsadministrasjonen vil bidra til å finne informasjon om slike krav.

5. Sjekkliste for prosjektleder #

Prosjektleder er ansvarlig for at sjekkliste for prosjektleder er fylt ut, signert av prosjektøkonomen og sendt til den aktuelle instituttlederen senest en uke før søknadsfristen.

6. Instituttleders andre vurdering #

Prosjektleder har ansvar for at instituttleder har tilgang til projektbeskrivelsen i søknaden senest en uke før søknadsfristen.

Følgende på dette tidspunktet være klart for godkjenning:

  • Egenandel/egeninnsats som er lagt inn i prosjektet
  • Grunnlag for instituttets vurdering av faglig interesse og/eller strategisk forankring. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for denne vurderingen, og endringer etter dette tidspunktet må derfor ikke være av substansiell karakter, kun rom for redaksjonelle endringer og mindre justeringer.

Instituttleder vurderer om søknaden skal få instituttets anbefaling. Hvis ja: Sjekkliste for enhetsleder fylles ut av instituttleder og sendes til fakultetet (boa@hf.ntnu.no) med kopi til prosjektleder. E-posten regnes som signatur, det er ikke nødvendig å sende signert papirversjon i tillegg.

7. Varsel om ferdigstilling av søknad #

Prosjektleder har ansvar for å varsle fakultetet om at søknaden er klar for godkjenning. Dette skjer pr. epost til boa@hf.ntnu.no.

8. Fakultetets godkjenning #

Fakultetsdirektør eller den fakultetsdirektøren bemyndiger, kontrollerer at alt er på plass, for så å gi klarsignal til at søknaden kan sendes inn. Dette skjer i form av e-post til prosjektleder, med kopi til instituttleder og fakultet.

9. Innsending av søknad #

Prosjektleder sender inn søknaden.

10. Arkivering av søknad #

Forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen sørger for at den innsende søknaden arkiveres, med kopi til involverte parter.

0 Vedlegg
9320 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)