Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning

Denne nettsiden er satt opp som et verktøy for oppfølging av utredningene om utvikling av etter- og videreutdanning ved NTNU (Reitan-utvalget og Bolland-utvalget, desember 2018). I tillegg til rapportene og høringsbrev, finnes lenker til utredninger gjort i regi av Universitets- og høyskolerådet, og simuleringsverktøy til hjelp til gjennomgang av eksisterende aktivitet.

Utredningene ved NTNU må sees på bakgrunn av NTNUs ambisjoner på EVU-området og de politiske signalene om økt fokus på livslang læring. Flere offentlige utvalg arbeider med disse spørsmålene.

I NTNUs nye strategi vedtatt av styret 06.12.2017 heter det at NTNU skal utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samspill med arbeidslivet. Utredningene gjort av Reitan-utvalget og Bolland-utvalget skal bidra til å legge forholdene til rette for NTNUs EVU-satsing.

Reitan-utvalget #

Mandat (kortversjon):

Arbeidsgruppen bes utrede hvordan NTNU skal styrke EVU-virksomheten med basis i dagens EVU-politikk. Gruppen skal blant annet:

 • Identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler for NTNUs EVU-virksomhet innen strategisk viktige fagområder for NTNU, med særskilt fokus på organisering, styring, støttefunksjoner og finansiering.
 • Foreslå tiltak som kan redusere hindringer og utnytte muligheter, herunder eventuelle behov for nye eller utvidede finansieringsordninger der markedet ikke har betalingsevne eller – vilje til å dekke totalkostnadene ved utdanningstiltak.
 • Foreslå en enhetlig modell for iverksetting av faglig styring og ledelse av EVU på linje med ordinær utdanningsvirksomhet, for sikre en samlet og overordnet strategisk utvikling av EVU-tilbud og NTNUs øvrige studieportefølje.
 • Evaluere dagens arbeidsdeling mellom fakultet/institutt og Seksjon for etter- og videreutdanning og andre enheter på sentralt nivå, og foreslå hensiktsmessig organisering av støttefunksjoner sentralt og lokalt for EVU-virksomheten.

Rapporten fra Reitan-utvalget

Presentasjon av rapporten fra Reitan-utvalget

Høring Reitan-utvalget:

Rapporten er sendt på høring med frist 10. april 2019.

Høringsbrev (felles for Reitan-utvalget og Bolland-utvalget)

Bolland-utvalget #

Mandat (kortversjon):

Arbeidsgruppen bes utrede omstillingsbehovet innen digitalisering i utvalgte deler av arbeidslivet og hvordan NTNU kan utvikle EVU-tilbud som møter dette behovet, herunder:

 • kartlegge hva slags tilbud som etterspørres
 • kartlegge hva som tilbys av potensielle konkurrenter
 • utarbeide et ”veikart for teknologibedriftene”, eventuelt for andre aktuelle bransjer
 • utrede modeller for markedsføring og dialog/samarbeid med arbeidslivet
 • foreslå et tilbud som kan bygges opp over tid, med oppstart høsten 2018, og med tilhørende tidsplan
 • vurdere ressursbehov for det foreslåtte tilbudet

I forhold til etableringen av NTNU EVU Oslo bes arbeidsgruppen:

 • vurdere mulighetene for å benytte lokasjon i Oslo for utvalgte EVU-tilbud
 • vurdere potensielle lokale samarbeidspartnere, i lys av foreslått EVU-portefølje
 • vurdere kriteriene for en bærekraftig økonomisk modell

Rapporten fra Bolland-utvalget (.pdf)

Presentasjon av rapporten fra Bolland-utvalget

Høring Bolland-utvalget:

Rapporten er sendt på høring med frist 10. april 2019.

Høringsbrev (felles for Reitan-utvalget og Bolland-utvalget)

Tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (EVU) #

Rapporten fra nasjonal arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høyskolerådet (UHR-Administrasjon) inneholder veiledende anbefalte retningslinjer for finansiering av etter- og videreutdanning.

Rapporten fra UHR-utvalget. Tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (EVU) (.pdf)

Presentasjon av rapporten fra UHR-utvalget (.pptx) (fra dekanmøtet)

Presentasjon av rapport om tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (EVU) (.pptx)

Spørsmål fra UHR til Kunnskapsdepartementet  knyttet til rapporten om regelverket for EVU 

Svar fra Kunnskapsdepartementet til UHR, juli 2019

TDI-modell for etter- og videreutdanning #

Det er utviklet en totalskostnadsmodell for etter- og videreutdanning basert på prinsippene i TDI-modellen for forskning. Rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt av UHR-administrasjon:

Rapport. Budsjettmodell for etter- og videreutdanning (EVU) i UH-sektoren

NTNU har utviklet maler for budsjettering av etterutdanning og videreutdanning basert på TDI-modellen, se TDI-budsjettmal NTNU.

Bestilling til fakultetene om gjennomgang av EVU-porteføljen #

Innen 15. mai 2019 skal fakultetene gå gjennom EVU-porteføljen etter klargjøringen av rammebetingelsene for EVU.

Bestilling til fakultetene

Regneark med oversikt over emner (tallgrunnlag for bestillingen, oppdatert 19.03.19 med produksjon for 2018)

Simuleringsverktøy for beregning av egenfinansieringsprosent (.xlsx) (gamle satser 2018)

Simuleringsverktøy for beregning av egenfinansieringsprosent (.xlsx) (nye satser 2019)

Simuleringsverktøy for beregning av egenfinansieringsprosent (.xlsx) (nye satser 2020)

Opplæring #

Presentasjon regelverk og leveransemodeller

Lenker til pågående prosesser #

 • Kompetansebehovutvalget: Utvalget skal utarbeide 3 NOU-er i sin virkeperiode. Den første er allerede publisert, NOU 2018:2 Fremtidige kompetansebehov I. Formålet med Kompetansebehovutvalget er å frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.
 • Ekspertutvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg. Utvalgets mandat er omfattende, og ett av mandatpunktene dreier seg om rammebetingelsene til universiteter og høyskoler. Dette utvalget skal levere sine vurderinger og forslag innen 1. juni 2019.

Kontakt #

Regelverk og leveransemodeller: Lise Trondsen Sagdahl, Avdeling for Virksomhetsstyring,

TDI-modell og Maconomy: Økonomiavdelingen, Seksjon for økonomirådgivning, Sentral prosjektstøtte

Andre spørsmål om etter- og videreutdanning: Seksjon for etter- og videreutdanning 

20 Vedlegg
6630 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)