Utnevne æresdoktor ved NTNU

NTNU utnevner tradisjonelt en til to æresdoktorer ved hver doktorgradspromosjon. Her finner du Styrets kriterier for utnevnelse av æresdoktorer, informasjon om hvordan man fremmer forslag og om hvordan utnevnelsen foregår.

English version: Appointment of honorary doctors at NTNU

Se også: Ærespris for fortjenstfull innsats for NTNU

Hvordan foreslå æresdoktorer #

Forslag til nye æresdoktorer fremmes tjenestevei via institutt og fakultet til Rektor innen 1. oktober eller den dato Rektor har satt. Forslagene begrunnes i forhold til NTNUs kriterier for utnevnelse av æresdoktorer. Det skal gis en kort beskrivelse av kandidatens karriere og sentrale arbeider (CV). Forslagene bør være godt forankret i fagmiljøet. 

NTNUs æresdoktorkomité vurderer forslagene og gir sin anbefaling til Rektor. Etter innstilling fra Rektor, vedtar Styret hvem som skal inviteres til å bli æresdoktor ved NTNU.

NTNU offentliggjør ikke navn på æresdoktorene før de har takket ja til utnevnelsen. Forslagene og saksbehandlingen er derfor unntatt offentlighet ihht. § 26, 2. avsnitt.

Når navnene er offentlige, oppfordres fagmiljøene til å benytte den strategiske muligheten æresdoktorene gir til internasjonal  nettverksbygging og faglig profilering. 

Det er ønskelig at NTNUs æresdoktorer over tid gjenspeiler mangfoldet og bredden i universitetets fagmiljø. Se oversikt over NTNUs æresdoktorer

Kriterier for utnevning av æresdoktorer ved NTNU  #

Retten til å utnevne æresdoktorer er regulert i Universitets- og høgskoleloven § 3-2 (5) "En institusjon som har rett til å gi doktorgrad eller tilsvarende, kan på de samme fagområder tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten."

NTNU-styret har fastsatt følgende utfyllende kriterier for utnevning av æresdoktorer ved NTNU:

Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur. Det forutsettes tilstedeværelse ved utnevnelse.

Ved vurderingen av forslag til æresdoktorer, vil det i tillegg til kvalitet og omfang av kandidatenes innsats innenfor sitt fagområde også bli tatt hensyn til

  • om utnevningen fremmer NTNUs strategi og omdømme.
  • om utnevningen bidrar til å markere hva NTNU står for vedrørende forskning på internasjonalt nivå og internasjonalt forskningssamarbeid. 
  • om den som utpekes gjennom faglig samarbeid og kontakt med miljøer ved NTNU har hatt betydning for den faglige utvikling av disse. 
  • at utnevningene til æresdoktor over tid kommer til å gjenspeile mangfoldet og bredden i universitetets mange fagmiljøer.

Norske statsborgere kan utnevnes til æresdoktor dersom motivasjonen er at de har gjort en innsats for internasjonal markering.

Ut fra et ønske om at det å bli utnevnt til æresdoktor ved NTNU skal henge svært høyt, skal det utnevnes 1–3 æresdoktorer hvert år.

Det bør tillegges vekt om æresdoktorene også i fremtiden vil kunne forventes å spille en viktig rolle for kontakt mellom NTNU og andre institusjoner.

Personer som på forslagstidspunktet er ansatt ved NTNU, kan ikke utnevnes til æresdoktor.

Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomite for æresdoktorer. Komiteen skal ha 5 medlemmer slik at komiteen over tid gjenspeiler NTNUs faglige bredde. Medlemmene oppnevnes av Rektor for fire år av gangen, men i ufase slik at man ivaretar behovet for fornyelse i komiteen. 

Komiteen skal være en pådriver for å finne kandidater som oppfyller Styrets kriterier og som sikrer en god kjønnsbalanse blant NTNUs æresdoktorer. Komiteen skal

  • be faglige miljø om innspill via fakultetene. Komiteen kan også selv foreslå kandidater.
  • avgi innstilling til Rektor med forslag til utnevnelse av æresdoktorer.

Gjesteforelesning og utnevning under doktorpromosjonen #

Forslagsstillende fakultet og fagmiljø er faglig og sosialt vertskap for sine æresdoktorer. De har ansvar for å arrangere æresdoktorens gjesteforelesning som gjerne finner sted dagen før doktorpromosjonen. Gjesteforelesningen kan gjerne inngå i et større faglig arrangement.

Under doktorpromosjonen  leser forslagsstiller opp begrunnelsen for utnevnelsen, æresdoktorene får overrakt ring og diplom av Rektor og takker for utnevningen. Æresdoktorene bærer ofte kappe slik Rektor og dekanene gjør på doktorpromosjonen. 

Kvelden før doktorpromosjonen inviterer Rektor æresdoktorene til middag på Lerchendal gård. Her deltar også forslagsstillere og representanter fra fagmiljø og universitetsledelse. Bilder av NTNUs sist utnevnte æresdoktorer, samt navnet på alle æresdoktorene finnes i 2. etasje på Lerchendal gård.

Æresdoktorkomiteen #

NTNUs æresdoktorkomite består av fem medlemmer oppnevnt av Rektor for fire år. Komiteens mandat framgår av Styrets kriterier for utnevnelse av æresdoktorer.

Medlemmer av æresdoktorkomiteen:

Kontakt #

Komiteens saksbehandler Kristin Wergeland Brekke, Rektors stab

0 Vedlegg
3737 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)