Tilbake

Utlysning Global mobilitet i Erasmus

(Videresendt fra Utlysning Erasmus Global mobilitet)

Information in English: Call for proposals  - Erasmus+ Global Mobility 


Utlysning av midler for global mobilitet i Erasmus+ 2019 #

Fagmiljø ved NTNU kan søke om støtte til global mobilitet i Erasmus+ programmet: dette gjelder primært mobilitet av studenter og ansatte fra samarbeidslæresteder i NTNUs partnerland (utenfor EU), men det er også anledning til å søke om mobilitet fra NTNU til partnerland. Ved søknad om global mobilitet skrives det en overordnet søknad fra NTNU koordinert av Internasjonal seksjon. Fagmiljøer som er interessert i global mobilitet søker til Internasjonal seksjon om deltakelse.

Budsjett #

Utlysningen for global mobilitet er delt inn i ulike regioner med egne budsjetter.

Tentativt budsjett for 2018 (pdf). (Ny versjon kommer)

Noen regioner har høyere prioritet og dermed større budsjett enn andre, hvilket betyr at det eksisterer midler til flere mobiliteter til og fra disse regionene. Fagmiljøer som ønsker å søke bes sjekke at landet de vil samarbeide med står på budsjettoversikten. Det anbefales å forholde seg nøkternt til det antall mobiliteter som står tilgjengelig i budsjettet: husk at antall tilgjengelige mobiliteter skal fordeles på alle norske institusjoner som innvilges midler.

Nytt for utlysningen i 2019 #

 • Merk at det fulle budsjettet for 2019 enda ikke publisert. Denne siden vil bli oppdatert så snart det er tilgjengelig. Man kan nå søke om prosjektperiode på 24 eller 36 måneder
 • Prosjektoppstart er 1. august 2019
 • Serbia er blitt programland og deltar ikke lenger i Erasmus+ global mobilitet som partnerland
 • Chile og Uruguay er flyttet over fra regionen DCI Latin America til PI Industrialised Americas 

Kriterier #

Internasjonal seksjon forbeholder seg retten til å prioritere søknader fra fagmiljø som:

 • Viser en klar forankring i NTNUs internasjonale handlingsplan og evt. nasjonale strategier
 • Viser en klar forankring i strategier for internasjonalt samarbeid hos partnerinstitusjonen
 • Søknader av god kvalitet som viser til tidligere samarbeid med partnerlærestedet. I tilfeller hvor man ikke kan vise til tidligere samarbeid prioriteres søknader som viser konkret potensiale for et videre samarbeid innen Erasmus+ programmet eller Horisont 2020 i etterkant av innvilgede midler for global mobilitet.
 • Dersom flere fagmiljø ved NTNU søker om samarbeid med ett og samme partnerland forbeholder Internasjonal seksjon seg retten til å prioritere søknadene ut i fra kvaliteten på innspillene knyttet til kriteriene ovenfor. Flere enn to søknader for samarbeid med ett og samme land vil ikke følges opp. I tilfeller hvor det mottas mange søknader for ett og samme land vil Internasjonal seksjon gjøre en prioritering i henhold til punktene ovenfor.
 • Mangelfulle søknader vil ikke bli fulgt opp. Det samme gjelder søknader som ikke kan dokumentere støtte fra instituttledelse.

Søknadsprosessen #

 • Fagmiljø som ønsker å søke bes fylle ut Internasjonal seksjons søknadsskjema innen søknadsfristen 17. desember
 • Søknader fra fagmiljø ved NTNU Trondheim følges opp av Internasjonal seksjon, mens søknader fra fagmiljø på NTNU Ålesund eller NTNU Gjøvik følges opp av internasjonale koordinatorer lokalt (se nederst på siden for kontaktinformasjon).
 • Internasjonal seksjon er ansvarlig for koordinering av søknaden som skal sendes til SIU innen fristen 5.2.2019. Som del av dette koordineringsansvaret vil Internasjonal seksjon legge til informasjon i søknaden som sendes til SIU om NTNUs generelle prosedyrer for håndtering av internasjonal mobilitet, og NTNUs generelle strategi for global mobilitet i Erasmus+ programmet.

Kriterier for mobilitet og varighet #

 • Mobilitet av studenter. Minimum 3/maksimum 12 måneders varighet.
 • Ansattmobilitet: akademisk og administrativt ansatte. Minimum 5 dagers varighet (eksklusiv reisedager) og maks 2 måneders varighet.

Satser for Erasmustipend #

 • Innkommende studenter: 850 euro per mnd + reisestipend etter EUs satser
 • Utreisende studenter: 650 euro per mnd + reisestipend etter EUs satser
 • Innreisende ansattmobilitet: 140€ per dag+ reisestipend etter EUs satser
 • Utreisende ansattmobilitet: 160€ per dag+ reisestipend etter EUs satser

Ansvarsfordeling/prosedyre internt på NTNU ved innvilgede søknader #

Kontrakt og rapportering #

Ved innvilgede midler til global mobilitet inngås det en overordnet kontrakt mellom NTNU sentralt (v/Internasjonal seksjon) og SIU. Kontrakten gjelder for global mobilitet i sin helhet og Internasjonal seksjon er dermed ansvarlig for kontraktsinngåelse og rapportering til SIU. Fagmiljøene som er involvert rapporterer til Internasjonal seksjon. Rapportering gjøres ved oppstart av prosjektet, ved interrimrapportering, og i forkant av avsluttet prosjekt.

Studentmobilitet #

Internasjonal seksjon håndterer søknader om studentmobilitet (bachelor- og Masternivå). Studenter som skal reise til/fra NTNU innenfor prosjektet skal søke til NTNU om utveksling innenfor gjeldende prosedyrer. Internasjonal seksjon formidler bolig hos SiT hos innkommende studenter på bachelor- og masternivå. Internasjonal seksjon er ansvarlig for utbetaling av erasmusstipend til studenter.

Ansattmobilitet og PhD mobilitet #

Fagmiljøene (ved institutt eller fakultet) er ansvarlig for all oppfølging av faglig ansatte og PhD studenter som gjennomfører global mobilitet. Dette medfører også ansvar for boligformidling og stipendutbetaling. Internasjonal seksjon vil gi institutt/fakultet innføring i prosedyrene som gjelder for stipendutbetaling til ansatte og PhD-studenter.

Spesifikt for søknader fra fagmiljø ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik #

Både studentmobilitet og ansattmobilitet ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik håndteres av internasjonale koordinatorer lokalt i Ålesund/Gjøvik som har erfaring med å søke om og forvalte midler for global mobilitet.


Kontaktinformasjon #

Trondheim: Wolfgang Laschet / Gunnar Bergseth

Ålesund: Anne Ulla

Gjøvik: Joakim P. Berg

1 Vedlegg
6493 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)