Tilbake

Utenlandsopphold - doktorgrad

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (2.1), Gå til siste versjon.)

English version: Research stay abroad
Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad


Internasjonalisering er viktig for NTNU og det er en målsetning at alle NTNUs ph.d.-kandidater skal være del av et internasjonalt forskningsmiljø. Dette innbefatter aktiv deltagelse i internasjonale konferanser, publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og samarbeid med forskningsgrupper i andre land.

Utenlandsopphold #

En måte å drive internasjonalisering på er gjennom utenlandsopphold i løpet av ph.d.-perioden. Et utenlandsopphold kan være svært nyttig, både rent faglig, personlig og som nettverksbygging, men det forutsetter at det er godt planlagt. Et utenlandsopphold kan være krevende både i tid og ressurser, og det anbefales derfor at du er bevisst hvilken merverdi du er ute etter som et resultat av utenlandsoppholdet. NTNU har som målsetning at minst 40 % av NTNUs ph.d.-kandidater skal ha forskningsopphold i et godt utenlandsk fagmiljø i løpet av ph.d.-perioden.

Det finnes i realiteten to ulike varianter av lengre utenlandsopphold for ph.d.-kandidater: Forskningsopphold og feltarbeid. Disse krever naturlig nok noe ulike forberedelser og etterarbeid. Det er viktig at du er tydelig på hva som er intensjonen med oppholdet fra starten av for å få et mest mulig vellykket opphold.

Dersom du ønsker å reise ut på et lengre utenlandsopphold, er det viktig å vurdere nøye hvor det er aktuelt å reise og hva som er formålet med oppholdet. Veileder har gjerne kontakter innen aktuelle fagmiljø og kan bidra i denne prosessen. Det er viktig at du avklarer utenlandsoppholdet med arbeidsgiver i god tid og at du søker om forflytting av arbeidssted. Du skal normalt søke forflytting av arbeidssted om du skal utføre arbeidet et annet sted i mer enn tre dager. Dersom du er eksternt tilsatt ph.d.-kandidat må du også varsle NTNU om lengde på oppholdet og hvilken institusjon du vil være tilknyttet i perioden. Dette kan f.eks. gjøres i forbindelse med den årlige framdriftsrapporteringen.

Finansiering #

Når det gjelder finansiering av utenlandsoppholdet vil det variere avhengig av hvor du er tilsatt, hvilke vilkår du har innenfor stillingen, om du er NTNU-ansatt eller ikke, hvor finansieringen kommer fra m.m. Forskningsrådet har utarbeidet en egen database med oversikt over ulike mobilitetsstipend. Denne databasen inneholder informasjon om stipend både fra Forskningsrådet og fra andre aktører. Det finnes i tillegg fond og legater som tildeler reisestipend for ph.d.-kandidater. Dersom du er tilsatt over et Forskningsrådsprosjekt finansiert gjennom fri prosjektstøtte (FRIPRO),har du også muligheten til å søke utenlandsstipend fra Forskningsrådet gjennom prosjektleder.

Noen fakultet og institutt har også egne støtteordninger som du kan søke.

Konferansedeltakelse #

Dersom du som stipendiat ved NTNU skal på kortere utenlandsopphold i forbindelse med konferansedeltakelse o.l. må du også følge gjeldende retningslinjer og prosedyrer.  

Nyttige lenker for utenlandsopphold #

Euraxess - utgående forskere: Mange gode tips og råd for utreisende forskere

NTNUs sider om forskertermin inneholder mye generell informasjon om utenlandsopphold og forholdet til arbeidsgiver

Lokale bestemmelser #

AD: Kandidaten sammen med veilederen utarbeider plan for utenlandsopphold med plan for finansiering

MH:  Inntil 6 studiepoeng kan godkjennes for forskningsopphold i utlandet av minst to ukers sammenhengende varighet. Forskertermin ved MH

HF: Reisemidler for stipendiater kan søkes over forskningsmidlene som lyses ut tre ganger i året. Fakultetet anbefaler over normer for pliktarbeid at instituttet gir reduksjon i pliktarbeidet ved lengre utenlandsopphold.

1 Vedlegg
10957 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)