Utdanningsutvalget ved SU

Møter

Sammensetning

Utvalget består av prodekan for utdanning (leder), nestledere for utdanning ved hvert av instituttene og to studenttillitsvalgte.

Medlemmer

Studentene møter med minst to og velger selv hvem som deltar. E-postadresse til studentrepresentantene: ftv@su.ntnu.no.
 

Mandat

Utdanningsutvalget skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske problemstillinger og gi dekan råd i strategiske spørsmål innenfor området. Utvalgets arbeid skal medvirke til at fakultetet utvikler en helhetlig utdanningsstrategi, har relevante utdanningstilbud og gir forskningsbasert utdanning med høy kvalitet 

 

Utvalgets hovedoppgaver er å:

1. Bidra i utvikling av en bærekraftig og attraktiv studieprogramportefølje

  • Arbeide for kvalitetsutvikling og relevans i fakultetets samlede studietilbud 
  • Bidra til godt samarbeid, nyskaping og synergier mellom instituttene og studieprogram 

2. Bidra til utvikling av kvalitet i utdanningene ved fakultetet

  • Bidra til ivaretakelse og utvikling av studieprogramledelse i henhold til sentralt mandat 
  • Styrke og videreutvikle kvalitetssystemet og bidra til kvalitetsarbeidet ved fakultetet
  • Bidra til pedagogisk bruk av ny teknologi og forbedrete undervisnings- og vurderingsformer

3. Bidra i kulturbygging og identitetsskapende arbeid

  • Bidra til erfaringsutveksling og samarbeid i utvikling av studiekvalitet og portefølje
  • Bidra til å styrke fellesskap på fakultetsnivå for ansatte og studenter

Utvalget har ikke faste møtetidspunkt. Prodekanen innkaller etter behov. Studieseksjonen i fakultetsadministrasjonen stiller sekretær til rådighet for utvalget.

 

0 Vedlegg
9885 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)