Utdanningsutvalget ved HF

Sammensetning #

Utvalget består av prodekan for utdanning (leder), undervisningslederne ved hvert av instituttene (eller den som instituttleder utpeker) og seksjonsleder av studieseksjonen ved fakultetet

Mandat #

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ overfor dekanen i prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud.

Medlemmer #

 Sekretær for utvalget: Gro Synnøve Johnsen, rådgiver i fakultetets studieseksjon

Utvalgets hovedoppgaver er: #

  • Å bidra til god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom fakultet og institutt/studieprogram i utdanningsspørsmål.
  • Å gi råd i strategiske og utviklingsrelaterte saker på utdanningsområdet.
  • Å arbeide for pedagogisk utviklingsarbeid.
  • Å bidra til utvikling av utdanningsledelse ved fakultetet.
  • Å arbeide for kvalitetsutvikling og relevans i fakultetets studietilbud.
  • Å være et forum for erfaringsutveksling.
  • Å uttale seg i saker som utvalget får seg forelagt.

Fakultetsadministrasjonens studieseksjon ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget. Det føres referat fra utvalgets møter. Utvalget legger opp sin egen møteplan

Formål med og begrunnelse for et utdanningsutvalg ved HF #

Bakgrunnen for opprettelsen av utdanningsutvalget er behovet for å trekke noen oppgaver ut av instituttledermøte og supplere dette møtet med en arena spesifikt knyttet til utdanningssaker. Forslag til mandat og sammensetning for et utdanningsutvalg på HF ble presentert i instituttledermøtet 21. januar 2015 (sak HFL3 – 2015), og det ble konkludert med at et slikt utvalg skulle opprettes. Formålet med utvalget er å styrke kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom fakultetsnivå og institutter i prosesser og saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud, samt bidra til bedre sammenhenger mellom ulike prosesser og oppgaver på utdanningsområdet (studieprogramporteføljen og studieplanarbeidet (herunder etter- og videreutdanning), utdanningskvalitet, handlingsplaner, rekruttering, internasjonalisering m.m.)

 

0 Vedlegg
2048 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)