Utdanningsfaglig basiskompetanse

Nytt program innen utdanningsfaglig basiskompetanse erstatter PEDUP

Information in English

Våren 2019 startet Uniped pilotering av NTNUs nye tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse og til høsten gjennomføres runde to av piloten (Pilot H19). Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) vil i den sammenheng fases ut. 

Det nye tilbudet utvikles for å møte regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trer i kraft fra 1. september 2019 (se pressemelding).

Søknad

Søknad om plass registreres via Læringsportalen (lenke legges ut senere)

Søknadsfrist:  Kommer senere

Antall plasser:  60
(Neste kull har oppstart jan/feb 2020 og annonseres på Innsida i løpet av høsten. Abonner på UNIPED meldingskanal.)

Målgruppe og kriterier for deltakelse

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Midlertidige ansatte / stipendiater og postdoktorer (eventuelt andre stillingskategorier) kan tilbys plass ved ledig kapasitet etter søknadsfristens utløp.

Det forutsettes at søkere er ansatt ved NTNU under hele sin deltakelse og har nødvendige tilganger til Blackboard.

Undervisningen foregår på norsk, men i løpet av 2020 vil det utarbeides tilbud på engelsk. høsten 2020 vil sannsynligvis et tilbud for Campus Ålesund være tilgjengelig og for Campus Gjøvik våren 2021)  

   

Informasjon om pågående Pilot H19 #

Samlingsdatoer introdel høsten 2019 #

Samling 1 - tirsdag 27. august (heldags fellessamling)
Samling 2 - tirsdag 10. eller torsdag 12. september
Samling 3 - tirsdag 1. eller torsdag 3. oktober
Samling 4 - tirsdag 22. eller torsdag 24. oktober
Samling 5 - tirsdag 12. eller torsdag 14. november
Samling 6 - tirsdag 26. eller torsdag 28. november
Samling 7 - tirsdag 10. desember (heldags fellessamling)

Samling 2-6 er halvdager 08:30-11:30 og deltakere vil få valget om å delta på  tirsdag- eller torsdagsamlinger. Vi anbefaler alle å sette av tid til møte med kollegaveiledningsgruppene i etterkant av disse samlingene.

 

Omfang og skisse over programmet #

Skisse overordnet program

Piloten har et omfang på totalt 200 timer fordelt på to semester. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstendig læring mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgfrie moduler, eventuell videreføring av prosjekt, og en felles avslutning av programmet.

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

   

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse #

LUBer

Visjon #

Kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV)

 

Tankemåte og motivasjon #

Gjennom programmet har vi som intensjon å stimulere og støtte deltakerne til å utvikle:

 • Et ønske og selvtillit til å prøve og utforske muligheter innenfor UVLV
 • En vilje og evne til å støtte studenter og kolleger innom UVLV
 • En nysgjerrighet til å se og lære mer om UVLV fra ulike perspektiver
    

Kjerneverdier #

Programmet er utformet rundt og skal fremme følgende fire kjerneverdier: kollegialt, bevisst, variert og helhetlig

 

Ferdigheter og kompetanse #

Etter programmet skal deltakerne ha utviklet følgende ferdigheter og kompetanse:

Skape inkluderende læringsmiljøer som fremme læring for alle gjennom å://

 • anvende og utvikle varierte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder, samt kritisk vurdere bruk av digitale tjenester og verktøy i den forbindelse
 • tenke kreativt rundt bruk og integrering av ulike arenaer og aktører i egen UVLV praksis
 • tilpasse UVLV til individuelle studenter og grupper for å støtte/legge til rette for deres læring og utvikling
 • etablere og være i dialog med studentene, samt drive faglig utvikling gjennom et student-lærer partnerskap

Drive utvikling som inntar en kritisk reflekterende tilnærming til egen UVLV gjennom å: 

 • beskrive, samtale om og begrunne egne valg knyttet til UVLV
 • kritisk reflektere ved bruk av fire forskjellige linser: litteratur, kolleger, studenter og egen erfaring:
  • forstå og verdsette ulike forskningsmetoder innom UVLV forskning, samt koble mellom egen praksis og erfaring til litteraturen
  • gi og ta tilbakemelding fra kollegaer basert på observasjoner av UVLV aktiviteter 
  • involvere studenter og deres stemmer i tilpasning og videre utvikling av UVLV
  • Kunne dokumentere og evaluere personlig pedagogisk utvikling
 • Diskutere og problematisere UVLV basert på disse refleksjonene
 • vurdere og bruke eget handlingsrom innenfor regler og forskrifter til å skape meningsfylte læringserfaringer

Se egen UVLV praksis fra et helhetlig perspektiv gjennom å://

 • analysere, designe og videreutvikle læringssekvenser og emner
 • sikre sammenheng mellom læringsaktiviteter, vurdering og læringsutbyttebeskrivelser 
 • situere eget emne i en programkontekst samt utvikle læringsutbyttebeskrivelse på emnenivå som tar hensyn til programnivå
 • formulere egen undervisnings,- og læringsfilosofi

Samhandle og bidra til nettverk som tar sikte på å fremme UVLV gjennom å://

 • bidra til å skape en kultur på instituttnivå som verdsetter og fremmer UVLV
 • arbeide sammen med kolleger og lærerassistenter i design, etablering og evaluering av UVLV aktiviteter 
 • dele funn og innsikter i UVLV med kolleger, studenter og UH sektoren
 • kritisk drøfte høyere utdannings rolle i samfunnet

  

Kunnskaper #

Etter programmet skal deltakerne ha kunnskap om, samt evnen til å bruke, forholde seg til og diskutere: 

 • grunnleggende didaktiske og pedagogiske begreper, modeller og teori knyttet til UVLV
 • betydning av kognitive funksjoner for utforming av UVLV, samt effekter av presentasjonsteknikker, framføring og læringssekvens design
 • støtteprogram for forsknings- og utviklingsprosjekt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
 • kvalitetssystem ved NTNU som dekker referansegruppe, emne og program evaluering
 • muligheter og regler knyttet til bruk av læringsassistenter i UVLV
 • styringsdokument, lover og retningslinjer knyttet til UVLV på institutt, fakultet, NTNU og nasjonalt nivå
 • læringsfremmende bruk av sentrale støttefunksjoner og digitale tjenester ved NTNU
 • ulike samtidsrelevante undervisnings- og veiledningstilnærminger, samt former for formativ og summativ vurdering

  

Krav til godkjenning #

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt.

  

Pensumlitteratur og kursmateriell #

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

       

Kontaktinformasjon #

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

3 Vedlegg
12553 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)