Utdanningsfaglig basiskompetanse

Nytt program innen utdanningsfaglig basiskompetanse erstatter PEDUP

Information in English

Våren 2019 startet Uniped pilotering av NTNUs nye tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse og til våren gjennomføres runde tre av piloten (Pilot V20). Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) er nå faset ut. 

Det nye tilbudet utvikles for å møte regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trer i kraft fra 1. september 2019 (se pressemelding).

Søknad

Søknadsfrist:  24. mai 2020

Søknad om plass registreres via Læringsportalen.
Høstens kull er dessverre fulltegnet - vi åpner for søknad til vårens kull ca. oktober.

Tilbudet vil være tilgjengelig for Campus Gjøvik våren 2021.  

Moduler høsten 2020 - dere som planlegger oppstart til våren 21 kan allerede nå starte med moduler.

   

Informasjon om Pilot H20 #

Samlingsdatoer introdel høsten 2020 #

     Gruppe 1 Trondheim   
Torsdag - norsk 
Gruppe 2 Trondheim   
Tirsdag - engelsk
Gruppe 3 Ålesund
Torsdag lokalt  
Samling 1 - heldag      27. august1. septemberTrondheim
Samling 210. september15. september10. september
Samling 324. september29. september1. oktober
Samling 415. oktober20. oktober22. oktober
Samling 55. november10. november12. november
Samling 619. november24. november16. november
Samling 7 - heldag3. desember8. desemberTrondheim

Samling 1 og 7 er heldagssamlinger (kl. 08:30-15:45) som foregår i Trondheim for alle deltakere   

Samling 2-6 er halvdagssamlinger (kl. 09:00-12:00) som foregår lokalt i Trondheim og Ålesund. Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av disse samlingene.

Alle skal delta en dag per samling (to heldager og fem halvdager). Deltakere vil ved påmelding i Læringsportalen få fire valg:

Gruppe 1:  Trondheim tirsdager (norsk) 
Gruppe 2:  Trondheim torsdager (engelsk)
Gruppe 3a:  Ålesund - deltar på heldagssamling 1 og 7 i Trondheim på torsdag (norsk)
Gruppe 3b:  Ålesund - deltar på heldagssamling 1 og 7 i Trondheim på tirsdag (engelsk)
     

Krav til godkjenning og omfang #

Skisse over programmet

Omfanget er på totalt 200 timer. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstendig læring mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgfrie moduler, eventuell videreføring av prosjekt, og en avslutning av programmet.​

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Flere av arbeidskravene er tett knyttet til din egen undervisning og det er derfor viktig at du i perioden programmet pågår har arbeidsoppgaver knyttet til undervisning og at den foregår i Trondheim/Ålesund. Det forutsettes at deltakerne er ansatt ved NTNU i hele perioden og har nødvendige tilganger til Blackboard. Utviklingsprogrammet utgjør 200 timers arbeid og dekker kravene i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129). Det er derfor viktig at deltakelse på programmet, og hvordan det skal tilrettelegges for gjennomføring er avklart med nærmeste leder (ref. Personalreglement for vitenskapelige stillinger, del III – 5.3b).

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

  

Moduler høsten 20 / våren 21 #

Modulene annonseres på Læringsportalen når vi åpner for påmelding. Søk på UB Modul i kurskatalogen.

Her ligger oversikt over moduler som inngår i basisprogrammet.

  

Språk #

Torsdag:  Norsk/skandinavisk (inkluderer både nynorsk og svensk)
Tirsdag:   Engelsk
Ålesund: Avventer til vi ser deltakerlisten

 

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse #

LUBer   Learning outcomes in English

Visjon #

Kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV)

 

Tankemåte og motivasjon #

Gjennom programmet har vi som intensjon å stimulere og støtte deltakerne til å utvikle:

 • Et ønske og selvtillit til å prøve og utforske muligheter innenfor UVLV
 • En vilje og evne til å støtte studenter og kolleger innom UVLV
 • En nysgjerrighet til å se og lære mer om UVLV fra ulike perspektiver
    

Kjerneverdier #

Programmet er utformet rundt og skal fremme følgende fire kjerneverdier: kollegialt, bevisst, variert og helhetlig

 

Ferdigheter og kompetanse #

Etter programmet skal deltakerne ha utviklet følgende ferdigheter og kompetanse:

Skape inkluderende læringsmiljøer som fremme læring for alle gjennom å://

 • anvende og utvikle varierte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder, samt kritisk vurdere bruk av digitale tjenester og verktøy i den forbindelse
 • tenke kreativt rundt bruk og integrering av ulike arenaer og aktører i egen UVLV praksis
 • tilpasse UVLV til individuelle studenter og grupper for å støtte/legge til rette for deres læring og utvikling
 • etablere og være i dialog med studentene, samt drive faglig utvikling gjennom et student-lærer partnerskap

Drive utvikling som inntar en kritisk reflekterende tilnærming til egen UVLV gjennom å: 

 • beskrive, samtale om og begrunne egne valg knyttet til UVLV
 • kritisk reflektere ved bruk av fire forskjellige linser: litteratur, kolleger, studenter og egen erfaring:
  • forstå og verdsette ulike forskningsmetoder innom UVLV forskning, samt koble mellom egen praksis og erfaring til litteraturen
  • gi og ta tilbakemelding fra kollegaer basert på observasjoner av UVLV aktiviteter 
  • involvere studenter og deres stemmer i tilpasning og videre utvikling av UVLV
  • Kunne dokumentere og evaluere personlig pedagogisk utvikling
 • Diskutere og problematisere UVLV basert på disse refleksjonene
 • vurdere og bruke eget handlingsrom innenfor regler og forskrifter til å skape meningsfylte læringserfaringer

Se egen UVLV praksis fra et helhetlig perspektiv gjennom å://

 • analysere, designe og videreutvikle læringssekvenser og emner
 • sikre sammenheng mellom læringsaktiviteter, vurdering og læringsutbyttebeskrivelser 
 • situere eget emne i en programkontekst samt utvikle læringsutbyttebeskrivelse på emnenivå som tar hensyn til programnivå
 • formulere egen undervisnings,- og læringsfilosofi

Samhandle og bidra til nettverk som tar sikte på å fremme UVLV gjennom å://

 • bidra til å skape en kultur på instituttnivå som verdsetter og fremmer UVLV
 • arbeide sammen med kolleger og lærerassistenter i design, etablering og evaluering av UVLV aktiviteter 
 • dele funn og innsikter i UVLV med kolleger, studenter og UH sektoren
 • kritisk drøfte høyere utdannings rolle i samfunnet

  

Kunnskaper #

Etter programmet skal deltakerne ha kunnskap om, samt evnen til å bruke, forholde seg til og diskutere: 

 • grunnleggende didaktiske og pedagogiske begreper, modeller og teori knyttet til UVLV
 • betydning av kognitive funksjoner for utforming av UVLV, samt effekter av presentasjonsteknikker, framføring og læringssekvens design
 • støtteprogram for forsknings- og utviklingsprosjekt på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
 • kvalitetssystem ved NTNU som dekker referansegruppe, emne og program evaluering
 • muligheter og regler knyttet til bruk av læringsassistenter i UVLV
 • styringsdokument, lover og retningslinjer knyttet til UVLV på institutt, fakultet, NTNU og nasjonalt nivå
 • læringsfremmende bruk av sentrale støttefunksjoner og digitale tjenester ved NTNU
 • ulike samtidsrelevante undervisnings- og veiledningstilnærminger, samt former for formativ og summativ vurdering

Pensumlitteratur og kursmateriell #

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

       

Kontaktinformasjon #

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal

8 Vedlegg
20561 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)