Utbygging av trådløst nett

NTNU jobber kontinuerlig med å forbedre dekning og kapasitet i det trådløse nettet (WLAN). Høsten 2016 begynte en utstrakt oppgradering av det trådløse nettet for å tilfredsstille de økte kravene fra NTNUs brukere. På denne siden finner du informasjon om utbyggingen.

Les mer om hvordan du kobler deg til NTNUs trådløse nett.

English version - Wireless Network Upgrades

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med nettverk

Hvorfor bygge ut trådløst nett? #

 • Allerede i 2004 begynte NTNU å bygge ut trådløst nett i sine lokaler. Da var det såkalte «hotspots» med kun dekning i kantiner og møterom. 
 • I 2007 ble det bygd ut et nytt trådløst nett med dekning overalt hvor brukere satt, inkl. kontorer, lesesaler, auditorium etc. 
 • I dag er NTNUs studenter og ansatte mye mer mobile og krever derfor dekning overalt hvor de ferdes i NTNUs lokaler. Også når de er i bevegelse. 
 • Dagens brukere stiller mye høyere krav til hastigheter, dekning og mobilitet enn tidligere. 
 • NTNUs studenter ønsker å kunne jobbe sammen eller alene, uansett hvor de befinner seg. 
 • NTNU ønsker å legge til rette for økt bruk av IT både i forskning og undervisning. 

Hvordan skjer utbyggingen? #

Mange av NTNUs eide og leide lokaler har i dag allerede dekning etter utbyggingen i 2007. Fra 2016 og i årene fremover vil det eksisterende nettet bli betydelig oppgradert. Dette skjer primært ved at nye trådløse sendere settes opp i alle NTNUs lokaler. Det er dette arbeidet NTNUs ansatte og studenter vil legge merke til. 

Utbyggingen skjer i tre faser:

 • Radioplanlegging: NTNU IT vil foreta befaring av lokaler for å avgjøre hvor de nye trådløse senderne skal plasseres i lokalene. 
 • Montering: Eksterne elektromontører vil foreta montering av nye sendere samt nødvendig kabling for disse. 
 • Idriftsettelse: Senderne vil bli skrudd på når alle sendere i bygget er ferdig montert. Samtidig vil de gamle senderne bli skrudd av.

Retningslinjer for plassering av trådløse sendere #

Plassering av sendere avgjøres under radioplanleggingen. Pga. at trådløse nett baserer seg på bruk av radiobølger, så må plasseringen nøye vurderes for at senderne ikke skal skape støy for hverandre. Vi har derfor følgende retningslinjer når det gjelder plassering av sendere:

 • Basestasjoner settes primært inne på et rom (kontor/møterom,lager etc) og ikke i korridorer. Dette pga. at signaler får for lang rekkevidde og dermed forstyrrer hverandre når de blir plassert i korridor. Dette igjen gir dårlig trådløsnett. 
 • Basestasjoner plasseres primært i taket. Dette for at plassering i tak er mer estetisk mtp. at de da blander seg mer inn sammen med røykvarslere, sprinkleranlegg og annen nødvendig infrastruktur i lokalene. 

Når kommer utbygging til mine lokaler? #

Informasjon om utbygging vil skje på Innsida i forkant av utbyggingen. Det vil da bli lagt ut en melding på kanaler for berørte enheter, samt på kanalen for det aktuelle bygget hvor utbyggingen skal skje. 

Stråling #

 • NTNU følger alle regler og retningslinjer for trådløse nett slik de er satt av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Vi vil derfor aldri bruke andre frekvenser eller senderstyrker enn det som er tillatt. 
 • NTNU støtter seg til DSAs anbefalinger mtp. helseeffekten ved å oppholde seg i nærheten av sendere for trådløst datanett. 
 • Siden NTNU bygger ut trådløst nett med svært høy tetthet av sendere, vil dette betydelig redusere sendestyrken som hver enkelt sender har. Maksimalt tillatt senderstyrke i Norge er 0.1W, mens mange av NTNU sendere vil ligge på senderstyrker mellom 0.006W og 0.013W.

Hva om jeg har bekymringer forbundet med utbyggingen av trådløst nett? #

Det er opp til den enkelte enhet å vurdere om de ønsker en trådløs sender fjernet eller ikke. Trådløse sendere vil ikke bli flyttet på (f.eks. til korridor), da dette ødelegger for det totale «radiobildet» og skaper støy for andre sendere i området (ref. «Retningslinjer for plassering av trådløse sendere.»). 

Ta derfor kontakt med din nærmeste leder angående dette. Han/hun kan da sende melding til orakel@ntnu.no for enten å få senderen fjernet eller for å komme i kontakt med NTNU IT for ytterligere dialog.

Merk: Under utbyggingen vil alle sendere bli montert. Dersom man blir enige om at enkelte sendere må fjernes, så vil disse forbli deaktivert og senere demontert av NTNU IT. Dette gjøres for å være forberedt på eventuelle bruksendringer av lokalet der det igjen er aktuelt med en trådløs sender.

Les mer om hvordan du kobler deg til NTNUs trådløse nett.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

0 Vedlegg
5776 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)