Uniped

Uniped (seksjon for universitetspedagogikk) er organisert under Institutt for pedagogikk og livslang læring og leverer tjenester og rådgivning til NTNU samt egen forskning innenfor universitetspedagogikk. Abonner på UNIPED meldingskanal.  


Mye brukte tjenester  #

Kontaktinfo  #

Telefon: 73 59 52 69   E-post: uniped@ipl.ntnu.no Besøksadresse campus Dragvoll: Bygg 1, Nivå 3 - vis a vis NTNU Grafisk  

   

Ansatte  #

Studieprogramleder Uniped: 
Marte Bratseth Johansen - Rom 1317, Bygg 1, Nivå 3, Campus Dragvoll

Om Uniped  #

Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) bidrar til å virkeliggjøre NTNUs visjon om å være anerkjent som et internasjonalt fremragende universitet innen 2020. Seksjonen har som hovedoppgave: 

 • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av undervisning, læring og vurdering 
 • Service og konsultasjoner overfor fagmiljøene 
 • Medvirkning til nyskaping innen undervisning, læring og vurdering 
 • Forskning innen fagområdet for universitetspedagogikk 

Uniped skal drive utdanning og forskning som støtter opp under NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden». 

Uniped skal 

 • drive forskning innen høyere utdanning.
 • være en aktiv faglig premissleverandør i sentral og fakultetsvis utdanningsledelse, gjennom deltakelse i sentrale prosesser og prosjekt.
 • samarbeide nært og godt med fakultetene og andre sentrale støtteenheter.
 • tilby pedagogiske opplæringsprogram som sikrer en grunnkompetanse for alle ansatte med undervisningsoppgaver ved NTNU, og som dekker fagmiljøenes behov.
 • bidra til pedagogiske utviklingsprosjekt og kompetanseheving, individuelt og i fagmiljø, på alle nivå.
 • bidra til erfaringsutveksling og utvikling av møteplasser for deling og utvikling av pedagogisk kompetanse.

 

Utviklingstilbud i universitetspedagogikk #

Du kan henvende deg direkte til enkeltpersoner eller via e-mail til uniped@ipl.ntnu.no. Våre tjenester er både tilbuds- og etterspørselsbaserte og en oversikt over pågående og kommende tilbud er listet opp nedenfor. Tilbudsporteføljen annonseres via Læringsportalen. For etterspørselsbaserte tilbud ta direkte kontakt med Uniped for nærmere avtale. Vi kan også bistå på lunsjmøter, faglærersamlinger og personalseminarer hvis det er ønskelig.

  

Pedagogisk konsultasjon #

Seksjonen tilbyr konsultasjon til både enkeltpersoner, faggrupper og institutter angående spørsmål og utfordringer knyttet til undervisning, veiledning, emnedesign, bruk av digitale hjelpemidler og vurdering.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men ved større prosjekter må det gjøres avtaler mellom UNIPED/IPL og den enheten som søker konsultasjon.

    

Etterspørselsbasert portefølje #

Kollegaveiledning 

Tilbudet skal bidra til å styrke samarbeid mellom lærere innenfor samme emner gjennom å identifisere god praksis som inspirasjon til utvikling og fornying av undervisningsarbeid. Kurset vil utvikle ferdigheter i kommunikasjon og refleksjon og bidra til å utvikle læringskultur gjennom å etablere møteplasser for drøfting av undervisningsarbeid.
Format: 2 x 3 timer + kollegaobservasjon
Ansvarlig: Geir Halland                                                                                                                                            

Gode emnedesign i teori og praksis. Seminar/workshop for arbeid med eget emnedesign.

Format: 2 x 3 timer med mellomliggende arbeid, eller etter avtale.
Ansvarlig: Vidar Gynnild                                                                                                                                                  

Kvalitetssikring og/eller kvalitetsutvikling: Metodiske og praktiske grep for bedre læring.

Format: 2 x 3 timer med mellomliggende arbeid, eller etter avtale.
AnsvarligVidar Gynnild                                                                                                                                       

Læringsanalyse og oppgavedesign i teknisk-naturvitenskapelige emner.

Format: 2 x 3 timer med mellomliggende arbeid, eller etter avtale.
Ansvarlig: Vidar Gynnild                                                                                                                                                            

Læringsmål eller læringsutbyttebeskrivelse? En analyse av begrepsbruken med vekt på konsekvenser for emnedesign, læring, undervisning og vurdering.

Format: 1–2 timer 
Ansvarlig: Vidar Gynnild                                                                                                                                                     

Bedre vurderingskompetanse ved NTNU

Hensikten er å bidra til større innsikt i prinsipper for vurdering for å forbedre egen praksis.
Format: 2 x 3 timer med mellomliggende arbeid, eller etter avtale.
Ansvarlig: Vidar Gynnild

     

Tilbudsbasert portefølje #

Forum for utdanningskvalitet ved NTNU i Ålesund

Forum for utdanningskvalitet er et samarbeidsprosjekt mellom lokal læringsstøtte og Uniped. Forumet tilbys to til tre ganger per semester og inneholder seminarer og workshops om ulike aspekter ved utdanningskvalitet.                                                                                                                                      

Gjennomførte tilbud i 2017 #

Seminar: Hvordan lage gode presentasjoner som er universelt utformet?

Seminaret var et tilbud til faglærere på det erfaringsbaserte masterprogrammet Eiendomsutvikling og –forvaltning ved Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning (AD-fakultet). Tema for seminaret var en innføring i Universell utforming av læring, med spesiell vekt på strategier og verktøy for formidling av fagstoff på en inkluderende måte. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Universell – Nasjonal pådriver i høyere utdanning.

Dato: 11. desember 2017
Ansvarlig: Katja Hakel (Uniped); Elinor J. Olaussen (Universell)

    Arbeid med utdanningskvalitet – fra rapportering til tiltak

Seminaret «Arbeid med utdanningskvalitet – fra rapportering til tiltak» hadde som mål å gjøre deltakerne fortrolige med utviklingen av kvalitetsbegrepet i et utdanningspolitisk perspektiv, og å differensiere mellom ulike formål og fokus i kvalitetsarbeidet. Deltakerne reflekterte også over eget arbeid med emnerapporter / studieprogramrapporter innenfor NTNUs kvalitetssystem for utdanning.
Format: Seminar (2.5 t)
Tid og sted: Mandag, 25. september, kl. 09:00-11:30, NTNU i Ålesund
Ansvarlig: Katja Hakel                                                                                                                                                    

Inkluderende læring gjennom studentaktivitet

Seminaret «Inkluderende læring gjennom studentaktivitet» hadde som mål å øke deltakernes fokus på studentaktivitet i egen undervisning, jf. Stortingsmelding nr. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Tema på seminaret var:

 • Introduksjon - bakgrunn for økt fokus på studentaktivitet
 • Prinsipper for inkluderende læring gjennom universell utforming, med fokus på studentaktivitet
 • Aktiviteter og verktøy for å studentaktivitet i forelesninger
 • Strategier og ressurser for inkluderende læring

Format: Seminar (2.5 t)
Tid og sted: Tirsdag, 25. september, kl. 09:00 -11:30, NTNU i Ålesund
Ansvarlig: Katja Hakel                                                                                                                                                          

Utviklingsprogram for studieprogramledere ved SU-fakultetet

Utviklingsprogrammet for studieprogramledere planlegges som et nettverksbasert tilbud for ansatte ved SU-fakultetet som fungerer som studieprogramledere på bachelor- og masternivå. Pilot kun for SU-fakultetet.
Tid:  22.-23. mai
Ansvarlig: Marte Bratseth Johansen                                  

   

Bruk av digital teknologi ved vurdering

Presentasjon og diskusjon av fire pilotprosjekter fra ulike institusjoner som har fått økonomisk støtte fra Norgesuniversitetet.
Tid og sted: Onsdag 10. mai kl. 9-13, rom JC12, campus Moholt
AnsvarligVidar Gynnild                                                                                                                                             

Workshop: Studentaktiv læring i innovative læringsarealer

I februar 2017 ble to nye innovative læringsarealer innviet ved NTNU i Trondheim – Smia på Gløshaugen og Sandkassa på Dragvoll. Samtidig kom Stortingsmelding nr. 16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning (2017), hvor regjeringen forventer at «fagmiljøene i mye større grad enn i dag bruker undervisningsformer hvor studentene har en aktiv rolle» (s.52).
Uniped tilbyr i samarbeid med TettPÅ-prosjektet fra Campus Akrinn en workshop om studentaktiv læring i innovative læringsarealer. Etter en praktisk innføring i bruken av læringsarealet vil faglærerne fra TettPÅ-prosjektet fortelle om erfaringer med studentaktiv læring i sin egen «læringslab». Deltakerne vil deretter få anledning til å stille spørsmål og å prøve ut læringsarealet selv. 
Deltakerne på workshopen vil dessuten få tilbud om en individuell oppfølging i høstsemesteret, hvor de får anledning til å planlegge, gjennomføre og få tilbakemelding på en undervisningsøkt i et av de nye innovative læringsrommene.
Format: Workshop (halv dag) + individuelt oppfølgingstilbud i høstsemesteret (etter ønske)
Tid og sted: Torsdag, 4. mai kl. 08:30-11:30; Smia (Campus Gløshaugen) og fredag, 5. mai, kl. 08:30-11:30; Sandkassa (Campus Dragvoll)
Ansvarlig: Katja Hakel                                                                                                                                                    

Studentaktiv læring i Blackboard (læringstreff i regi av Læringsstøttesenteret)

Blackboard er her og mange skal opprette sine emner på nytt i dette systemet i løpet av våren. Katja Hakel (UNIPED) innleder om bakgrunnen for hvorfor studentaktiv læring vektlegges innen høyere utdanning, gir tips om studentaktiv læring generelt og forteller om muligheter i Blackboard.
Silje Belsvik Taftø (NTNUs Læringsstøttesenter) viser tekniske muligheter i Blackboard. Faglærere som har vært pilotbrukere i Blackboard vil også bidra med eksempler.
Format: 1,5 timer
Tid og sted: 5. april kl 8:30 på Campus Gløshaugen og 6. april kl. 8:30 på Campus Dragvoll
Bidragsyter fra UNIPED: Katja Hakel                                                                                                                   

Utvikling og bruk av digitale kompendier og øvinger i teknisk-naturvitenskapelige emner ved NTNU

Bidragsytere: Leif Rune Hellevik og Bjørn Hafskjold
Format: Seminar 3 timer
Tid og sted: 15. februar 2017, kl. 12:15-15:00, Auditorium A34, Campus Elgeseter
Ansvarlig:  Vidar Gynnild                                                                                                                                          

Utviklingsprogram for studieprogramledere ved NTNU

Dette utviklingsprogrammet for studieprogramledere er en del av NTNUs lederutviklingsprogram og arrangeres av HR- og HMS-avdelingen ved NTNU med bidrag fra Seksjon for universitetspedagogikk.
Siste samling: 14.–15. februar 2017
Ansvarlig:  Marte Bratseth Johansen                                                                                                                                               

Årsrapporter #

2016  2017

   

2 Vedlegg
7635 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)