Om medisinstudiet...

Undervisningsformer i medisinstudiet

Denne siden er primært laget for undervisere og andre ansatte som har med medisinstudiet å gjøre, men kan også være nyttig for studentene. Siden inneholder beskrivelser, og noe refleksjoner, knyttet til undervisningsformene på medisinstudiet med henvisning til veiledere og litteratur, samt oversikt over eierskap til PBL-oppgavene. Vekting av undervisning finnes i dokumentbiblioteket. Studieprogramleder er ansvarlig for innholdet. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet.

På denne wiki-siden ble det mars 2020 lagetet avsnitt om digital undervisning grunnet Covid-19 situasjonen. Dette avsnittet er foreløpig plassert øverst på siden. Siden sist oppdatert juli 2020

Digital undervisning  #

 1. Nettbasert undervisning ved NTNU - samleside - inneholder det meste du trenger
 2. Kanal på Innsida om Kurs og opplæring for ansatte (krever Feide-pålogging) 
 3. Undervisning høstsemesteret - hjelp fra det sentrale støtteapparat ved NTNU (krever Feide-pålogging) 
 4. Digital undervisning ved MH - Melding på Innsida (krever Feide-pålogging)
 5. Blackboard
  1. Generelt om Blackboard som digital læringsplattform
  2. Opplæring i videoforelesningsverktøyet Blackboard Collaborate 
  3. Opprette grupper i Blackboard: om grupper og mer om grupper
 6. Hvordan legge stemme på en Powerpointpresentasjon?
  1. fra NTNU samleside har vi denne fra Microsoft Help &Training
  2. fra Microsoft Help & Training har vi også denne  som er litt mer avansert. 
  3. og for eksempel denne https://www.youtube.com/watch?v=f8u_QDZLqMs 
 7. Panopto - i dette verktøyet kan du lage dine egne skrivebordsopptak til undervisning
 8. Videokonferanseverktøyet Zoom

Følg også med på hva ditt eget institutt tilbyr i denne sammenheng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Innledning #

Medisinstudentene skal i løpet av studiet oppnå et antall kompetanser - kalt læringsutbytter. Høsten 2021 trer Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning i kraft. Denne inneholder de overordnede læringsutbyttene for studiet, og krav til praksis.

Læring, og oppnåelse av læringsutbyttene, skjer gjennom ulike timeplanfestede og ikke timeplanfestede aktiviteter. Her beskrives de timeplanfestede aktivitetene. De ikke timeplanfestede aktivitetene er typisk selvstudier og annen studentorganisert aktivitet. Det skjer også en god del læring uformelt i møter med lærerne, og andre ansatte i helsevesenet, blant annet i uketjeneste og praksisperioder, gjennom studiet - og som vi gjerne kaller for den skjulte læring (hidden curriculum). 

Undervisningsformene må passe med læringsutbyttene og med eksamensstrukturen. Det er med andre ord tre elementer som skal samstemmes eller passe sammen (constructive alignment): undervisningen, eksamensstrukturen og læringsutbyttene. 

Vi lærere må huske at det er studentenes læring som er det sentrale. Derfor må vi sette studentene i sentrum. Dette bør gjenspeiles i vår egen undervisning, og i sammensetningen av undervisningsformene. Det antas at det er viktig med variasjon i undervisningsformer, at lærerne har en bevissthet om formålet med den undervisningen de gir og hvilken helhet denne inngår i, både på emnenivå (semester/studieår) og studieprogramnivå (stikkord: spirallæring).

Studentene lærer best når de aktiviseres og gis ansvar.

Så til slutt i dette avsnittet er det naturlig å minne om følgende: Forelesninger (og annen plenumsundervisning) er offentlige. Det betyr at hvem som helst kan komme å høre på så lenge det ikke går ut over studentene som plenumsundervisningen primært er tiltenkt.

Pedagogisk kompetanse hos underviser #

Det er fra høsten 2019 nye krav til pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte. Kfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. I NTNU sin læringsportal kan man melde seg på relevante kurs. For undervisere ansatt i vitenskapelige stillinger er blant kurs i utdanningsfaglig basiskompetanse (200 timer over to semester) og modul-kursene (20-timer) relevante. Oversikt over modul-kursene finnes enklest ved å skrive UB i søkefeltet.

Forelesning #

Forelesninger er tradisjonelt den dominerende undervisningsformen på mange studieprogram. På medisinstudiet har vi i dag for mange forelesninger. Vi (universitetene) har ikke i tilstrekkelig grad evnet å sette forelesningens betydning i rett sammenheng - til tross for solid kunnskap om hvordan vi lærer. Særlig er monologpregete og detaljerte forelesninger et lite egnet læremiddel. I denne sammenheng kan det være nyttig å lytte 5 minutter til erfaringene fra professor Mazur ved Harvard University. Han minner også om at en god forelesning slik studentene opplever det, ikke nødvendigvis samsvarer med godt læringsutbytte. Professorene Schwartzstein og Roberts ved Harvard Medical School har skrevet en kronikk i NEJM om forelesning og læring som er vel verd å lese. 

Men; forelesninger (plenumsundervisning) vil fremdeles ha en tydelig plass i vårt medisinstudium. Særlig kan de gi introduksjon, oversikt og struktur til et tema.

Foreleser må bare ta hensyn til noen enkle grep som: a) forelesningen bør ha en innledning og en oppsummering - gjerne med henvisning til sentral litteratur, og henvisning til læringsmål, b) studentene bør aktiviseres et par ganger i løpet av 45 minutter (diskutere et spørsmål med den som sitter ved siden eller svare på spørsmål via Kahoot/Mentimeter e.l.) - diskusjon er fint, c) forelesningen bør ikke være for detaljert, men handle om sentrale begreper, gi oversikt og struktur, og synliggjøre typiske utfordringer med hensyn til forståelse, d) det er fint om foreleser har innsikt i det som undervises ellers i semesteret og hvilket nivå studentene er på, e) siden nesten alle forelesningene er tilgjengelig på forhånd i Blackboard kan studentene gjerne utfordres på at de bør være faglig forberedt til timen.

TBL (teambasert læring) #

TBL er en lærerstyrt og studentaktiviserende strukturert læringsform - en type omvendt klasserom (flipped classroom). Lærer sender typisk ut materiell på forhånd slik at studentene kommer forberedt til plenumstimene. Lærer forbereder oppgaver til timen(e). I timen(e) arbeider studentene individuelt, i grupper og i plenum med disse oppgavene. Gruppene i TBL er gjerne PBL-gruppene i semesteret. Det hele styres av lærer. Denne norske studien redegjør for TBL. Det gjøres oppmerksom på at tidsbruk på de ulike trinnene i studien raskt ble endret til en mer dynamisk tilnærming. TBL er et format som gir lærer god innsikt i studentenes kunnskapsnivå, og dermed kan lærer fokusere sine bidrag der det faglig er nødvendig.

TBL ble tatt i bruk for fem år siden på medisinstudiet, og innføres gradvis etterhvert som lærere ønsker å ta metoden i bruk. 

De som kan tenke seg å ta i bruk TBL - for eksempel ved å gjøre om fra forelesning - vil få støtte både i planleggingen og første gang de gjennomfører en TBL-sesjon. Ta kontakt med studieprogramleder. Det arrangeres kurs gjennom NTNU sin læringsportal.

Dette er noen av underviserne som har erfaring med TBL: xxxxx

Her er to korte artikler om hensikten med TBL og den praktiske gjennomføringen:

PBL (problembasert læring) #

PBL er en studentstyrt og studentaktiviserende strukturert læringsform i smågrupper - typisk 8 studenter. Gruppen driver seg selv med en fasilitator (en veileder) som fasiliterer arbeidet gjennom typisk å stille spørsmål for å fremme: a) det faglig arbeidet i gruppen, og b) gruppens arbeidsform/dynamikk. PBL har vært en viktig læringsarena siden 6-årig medisinstudium ble etablert ved NTNU i 1993. 

Studentene har idag PBL en gang i uken i studiets fire første år. I de to første årene (Stadium 1) er PBL-gruppene nå fasilitert (veiledet) av eldre studenter. Fasilitator følger en gruppe gjennom et helt semester. I tredje og fjerde studieår (Stadium 2)  er gruppene fasilitert av lærere. I tredje studieår deler to fasilitatorer på en gruppe i et semester, og avtaler seg imellom når de møter. I fjerde studieår følger fasilitator oppgaven.

PBL-gruppearbeidet gjennomføres etter det som kalles "de syv trinn". Dette er beskrevet i Are Holen sin veileder. "De syv trinn" er de klassiske trinnene i gruppearbeidet slik dette i sin tid ble utviklet av McMaster University i Canada og Maastricht University i Nederland. Informasjon om PBL til studenter og fasilitatorer, inkludert midtsemsterevaulering, er også å finne i Blackboard på emnet (semesteret/året) sammen med PBL-oppgavene.

Undervisningsenhetene har ansvar for de oppgavene som tilhører enheten. Dette innebærer oppdatering av oppgavene når dette er nødvendig. Her er veilederen for utarbeidelse (og revidering) av oppgaver.

PBL-oppgavene som idag brukes i semester 1ABCD og 2AB finnes i dette excelarket utarbeidet av Miriam Gustafsson. Kolonnene fra venstre representerer instituttene ISM, IKOM, ISB, INB og IPH. I hver kolonne er PBL-oppgavene sortert etter undervisningsenhet.

Det arrangeres PBL-kurs for studenter og ansatte hvert studieår. Kursene  er en kombinasjon av nettbasert forberedende element i Blackboard før man møtes i kurslokalet. Dette annonseres på Innsida og

Litteratur:

Seminar #

Seminarer på medisinstudiet er gjerne to-fire plenumstimer hvor et tema belyses fra ulike sider av flere lærere som representerer ulike fag: som for eksempel et indremedisinsk fag, et kirurgisk fag, mikrobiologi  og patologi. I dag har noen seminarer innslag av gruppearbeid, mens andre har preg av serieforelesninger hvor foreleser kommer og går.

Det er ønskelig at seminarer er samundervisning i den betydning at lærene bidrar med sitt faglige perspektiv for å belyse relevante problemstillinger og utfordringer knyttet til temaet ved tilstedeværelse under hele seminaret. Det er videre ønskelig at seminarer har gruppearbeid eller annen studentaktivisering.

Klinikk #

Klinikk er pasientorientert (caseorientert) undervisning - hos oss oftest i plenum. Lærer eller studenter presenterer en eller flere pasienter som grunnlag for å diskutere diagnostikk og behandling. Dette kan også være en anledning til å belyse forebygging, prognose og beslutningsgrunnlag, eller sette fokus på et basalfaglig tema. Pasienter kan være tilstede, eller bli presentert muntlig.

Øving/kurs #

Dette er ulike spesialiserte undervisningsaktiviteter som foregår i rom laget til formålet. Dette er blant annet disseksjonsøvelser på disseksjonssalen (LD11), makropatologi i lille disseksjonssal (LD12), mikroskopiøvelser i denne tørre kurssalen (LK11), eller mikroskopikurs og laboratoriekurs i den våte kurssalen (LK21) i Laboratoriesenteret.

Uketjeneste (praktisk klinisk undervisning) #

kommer

Simulator- og ferdighetstrening #

kommer

Obligatorisk undervisning #

Obligatorisk undervisning er lege-pasient kurset i 1. og 2. studieår, PBL i de fire første studieårene, uketjeneste i 3. og 4. studieår, og praksis på sykehus i 5. studieår og i primærhelsetjenesten i 6. studieår. Det er regler for fravær i den obligatoriske undervisningen.

I den øvrige undervisningen er deltagelse frivillig.

11 Vedlegg
5102 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)