Tilbake

Tverrcampusundervisning i sanntid

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (3.4), Gå til siste versjon.)

(Siden er under utvikling)

Prosjektet "Interaktive læringsareal i flercampusløsning" skal koble sammen undervisningsrom og samhandlingsplattformer på tvers av geografiske lokasjoner slik at samhandlingundervisning er uavhengig av campus-lokasjon. 

Om prosjektet #

Bakgrunn #

For å hente ut de gode effektene av fusjonen bør flere emner ved NTNU samkjøres over NTNUs campus. I Fusjonsplattformen sies det følgende om hvordan NTNU skal utvikle aktiviteter som fremmer økt læringsutbytte: 

“NTNU skal selv forske på hva som gir godt læringsutbytte og som fremmer utdanningskvaliteten (..) Lærings-og vurderingsformene vil være tilpasset utdanningenes egenart, og vi skal legge til rette for kompetanseoverføring mellom fagmiljøer og campus om beste pedagogiske praksis. Dette forutsetter fleksibilitet, samordning og arbeidsdeling på tvers i organisasjonen.”

Fusjonsplattformen sier også noe om bruk av teknologi i undervisningen:

“Som flercampusuniversitet skal NTNU ha høy kompetanse på teknologistøttet læring, og en infrastruktur som støtter dette. Felles løsninger skal sikre god kommunikasjon uavhengig av studenters og tilsattes stedstilknytning.”  

I denne forbindelse mangler det undervisningsinfrastruktur for å kunne gjøre to-/flerveis sanntidsundervisning mellom Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Dette prosjektet vil ha fokus på å finne gode tekniske og pedagogiske løsninger for to-/flerveis sanntidssamhandling ved bruk av videokonferanseløsninger. Noen utdanningsløp har i inneværende semester (høst 2018) forsøkt å gjøre to-/flerveis sanntidsundervisning mellom campus med det utstyr som allerede finnes i undervisningsarealene.  

Formål 2019 #

Det er behov for å se på hvilke tekniske løsninger for overføring av to-/flerveis lyd- og bildekommunikasjon som er best egnet for forskjellige typer læringsarealer. Både med tanke på teknologi for overføring av lyd og bilde, men også hvordan vi utformer rom med tanke på akustikk, lys og design. Vi må også se på organisering av støtte- og opplæringsapparatet rundt disse løsningene.  
  
Parallelt må det kjøres opplegg for å se på pedagogikk for bruk av de tekniske løsningene som er mulig å lage.  

 1. Få klargjort minimum 3 helst 9 rom, ett eller tre i hver by, for å få til en fullskala test av teknisk og pedagogiske løsninger. Vi ser for oss å ha en litt ujevn fordeling av antall rom mellom byene da vi må ta hensyn til studentmassen. Vi ser for oss å bygge 2-3 rom i både Gjøvik og Ålesund og 3-4 rom i Trondheim for å få til samkjøring av emner mellom Gjøvik og Trondheim, Trondheim og Ålesund og Gjøvik, Trondheim og Ålesund 
 2. Kartlegging (internt, eksternt) både teknologisk og pedagogisk (hvor er vi i dag, hvor vil vi være i morgen) 
 3. Teknologi; hva brukes av tekniske løsninger i dag ved NTNU og andre sammenlignbare virksomheter 
 4. Pedagogikk; hvordan lage undervisningsdesign som passer inn i denne type undervisning 
 5. Utrede forslag til pedagogisk og teknologisk støtte, i tillegg til forvaltning og drift 
 6. Kompetanseutviklingstiltak til forelesere for å økt kompetansen på å kunne bruke tekniske løsninger og komme i gang med utvikling av undervisningen sin til å passe for flercampi undervisning
 7. Prosjektet må deles i to, en teknisk og en pedagogisk/organisatorisk del. Den tekniske delen må ha som formål å komme med tekniske løsninger for to/flerveis sanntidskommunikasjon mellom Gjøvik, Trondheim og Ålesund. Den pedagogisk/organisatoriske delen må se på hvordan man bygger emnene som skal kjøres som tverrcampi emner.  

Styringsgruppe og prosjektledelse #

Prosjekteier
Berit Kjeldstad
 
Styringsgruppe 
Håkon Alstad, Frank Almli, Anne Karoline Simonsen, Sissel Brandi-Hansen, Annikken Løe, Rune Hjelvold 

Prosjektleder
Fredrik Haugdal 
 
Delprosjektleder teknologi 
Fredrik Haugdal 
 
Delprosjektleder pedagogikk 
Kari Anne Røren​

Prosjektgjennomføring #

Prosjektets faser #

Prosjektet er 2-årig og inndelt i følgende faser:

Vår 2019 #

 • etablering av prosjekt
 • kartlegging og valg av pilotemner H19
 • risiko-analyse
 • oppstartssamling
 • teknisk tilrettelegging av rom (inntil 30 studenter pr. rom)
 • pedagogisk veiledning til pilotmiljø H19
 • dokumentasjon på innsida (wiki)

Høst 2019 #

 • opplæring for H19 fagmiljøer i pilot
 • oppstart H19 piloter (inntil 30 studenter pr. campus)
 • tilpasninger av rom, tekniske løsninger og emnedesign
 • kartlegging og valg av pilotemner V20
 • erfaringsutveksling fagmiljøer H19 + V20
 • teknisk tilrettelegging av nye rom V20 (inntil 70 studenter pr. rom)
 • pedagogisk veiledning til pilotmiljø V20
 • underveis-evaluering og datainnsamling

Vår 2020 #

 • opplæring for V20 fagmiljøer i pilot
 • oppstart V20 piloter (inntil 70 studenter pr. rom)
 • tilpasninger av rom, tekniske løsninger og emnedesign
 • kartlegging og valg av pilotemner H20
 • erfaringsutveksling fagmiljøer H19 + V20 + H20
 • finne egnede løsninger for gruppestørrelser som overskrider 70 studenter pr. campus
 • pedagogisk veiledning til nye pilotmiljø
 • underveis-evaluering og datainnsamling
 • finne egnede løsninger for store grupper (70+ studenter pr. campus)

Høst 2020 #

 • opplæring for nye fagmiljøer i pilot H20
 • oppstart H20 piloter og videreføring ev pilotemner fra H19
 • tilpasninger av rom, tekniske løsninger og emnedesign
 • forberede for overlevering til forvaltning
 • erfaringsutveksling fagmiljøer H19 + V20 + H20
 • underveis-evaluering og datainnsamling

NB: Forbehold om tilstrekkelig prosjektfinansiering for Vår 2020 og Høst 2020 knyttet til teknisk tilrettelegging av rom  

Fagmiljø i pilot #

Høst 2019 #

MH - Institutt for samfunnsmedisin

 • FH3000  Innføring i folkehelse
 • FH3008  Helseøkonomi og folkehelse
 • MH3001 Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og kritisk kunnskapsinnhenting
 • MH3002 Epidemologi 1

AD - Institutt for Design

IV - Institutt for maskinteknikk og produksjon

 • TMAS2010 Termodynamikk 2 og fluidmekanikk

Oppfølging av pilotmiljøer #

Prosjektet kan tilby veiledning og opplæringsøkter for undervisere og støtteapparat knyttet til fagmiljøene i pilot.

Bruk av de interaktive samhandlingsrommene #

 • Teknisk opplæring tilbys pilotmiljøene i forkant av semesterstart

Pedagogisk veiledning #

 • UniPed kan bistå fagmiljøene i pilot med pedagogisk dybdeveiledning etter avtale. Prosjektet kan bistå med koordinering.

Emnedesign og verktøy for økt studentaktivitet #

NTNU Læringsenteret kan bistå pilotmiljøene bl.a. med veilening til emnedesign og samhandlingsverktøy etter behov:

 • Blackboard
 • O365
 • Padlet m.m.

Tilrettelegging av rom #

Høst 2019 #

Følgende rom vil bli tilrettelagt med tekniske løsninger for multicampusundervisning i sanntid i forkant av studiestart høsten 2019:

Her er et utvalg skisser som viser hvordan løsningene i rommene kan bli:

Forslag til planløsning - interaktive læringsareal i flercampusløsningForslag til planløsning - Interaktive læringsareal i flercampusløsningForslag til innredning Gjøvik - Interaktove læringsareal i flercampusløsning

Tekniske løsninger i rom #

Rommene vil bli utstyr med brukervennlige AV/IT løsninger og optimalisert for å få god lyd- og bildeopplevelse med marginal forsinkelse mellom campusbyene, slik at brukeropplevelsen skal bli best mulig uavhengig av hvilken campusby man befinner seg i. Zoom Rooms settes opp som digitalt samhandlingsverktøy mellom rommene.
Les mer om Zoom Rooms her. 

Andre ressurser #

Flere fagmiljøer ved NTNU har prøvd ut samkjøring i emner med egne løsninger for sanntidsundervisning mellom fysiske rom i campusbyene. Mye taler for at det er nødvendig å gjøre endringer i emnedesign for å lykkes med å få et enhetlig og likeverdig til studentene uavhengig av hvilken campusby de befinner seg i. 

Relevante fagartikler #

Hjelsvold, Rune; Bahmani, Abdullah. (2019) Challenges in Repurposing Single-Campus Courses to Multi-Campus Settings. Læring om læring.

Webinar som digital læringsarena #

Webinarformen kan være et alternativ for å sikre likeverdig og fleksible studietilbud i sanntid for studenter i emner som skal samkjøres på tvers av geografisk tilhørighet ved NTNU. Ved å ta undervisningen ut av fysiske klasserom kan man legge tilrette for formidling, samhandling og studentaktivitet i et nettbasert klasserom. Blackboard Collaborate er et verktøy som egner seg godt som heldigitalt "klasserom" der alle undervisere og studenter sitter distribuert.

Les mer her:

Merk: Blackboard Collaborate er ikke egnet til samhandling og streaming mellom ordinære undervisningsrom ved NTNU. Utfordringene vil bl.a. være knyttet til manglende AV-tekniske løsninger (lyd, bilde/video), samt forsinkelser (latency) i overføringen. Det er derfor ikke etablert brukerstøtte på dette området ved NTNU. 

3 Vedlegg
2687 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)