Tilrettelegging - for studieveiledere

For deg som er studieveileder og som skal hjelpe studenter med behov for tilrettelegging av studiet.

Se også: Temaside for studenter om tilrettelegging | Alle sider tagget med tilrettelegging

Tilrettelegging underveis i studiet #

For at studenten skal kunne få en mest mulig hensiktsmessig tilrettelegging må behovet kartlegges. Som studieveileder kan du foreta en samtale for å bli bedre kjent med studenten og studentens behov. Typiske eksempler på når de vil trenge hjelp fra deg er i forbindelse med utsettelser, ønske om redusert progresjon eller tilpasninger av seminarer/undervisningsopplegg. NTNU Tilrettelegging tilbyr diverse sentrale tilretteleggingstiltak som kan være aktuelle for studenten.

Tilrettelegging ved utenlandsstudier #

Det er en nasjonal målsetting at alle studenter skal ha internasjonal kompetanse og erfaring. NTNU mener det er ønskelig, det er mulig og ikke minst er dette tilgjengelig også for studenter med behov for tilrettelegging av studiesituasjonen. Mer informasjon om tilrettelegging av studier i utlandet.

Se også: Ofte stilte spørsmål.

Tilrettelegging på eksamen #

Hvilken tilrettelegging studenter får innvilget på eksamen avhenger først og fremst av den enkeltes dokumenterte behov. Behovet må dokumenteres av lege, psykolog eller lignende. Vanlige tilrettelegginger på eksamen er:

 • Utvidet tid
 • PC med eller uten retteprogrammet LingDys
 • Opplest oppgave
 • Tilpassing av arbeidsplass, ergonomisk utstyr; hev-senk pult, tilpasset stol
 • Eksamen på mindre rom
 • Alternativ eksamensform

Studentenes frist for å søke er:

 • 15. september i høstsemesteret
 • 15. februar i vårsemesteret.

Det er Eksamenskontoret som behandler søknadene. Evt. innvilget tilrettelegging på eksamen vil registreres i FS under «student vurdering samlebilde» i rullegardinmenyen. Se deretter under fanen «person tilpasninger».

Informasjon og søknadsskjema for tilrettelegging av eksamen.     

Hva hjelper NTNU Tilrettelegging deg med? #

Ta gjerne kontakt med NTNU Tilrettelegging ved behov for en drøftingspartner i saker som omhandler tilrettelegging. Veilederne i Tilretteleggingstjenesten stiller gjerne opp i møter med student og fakultet/institutt/fagmiljø ved behov. I tillegg tilbyr NTNU Tilrettelegging en rekke sentrale tilretteleggingstiltak for studenter med funksjonsnedsettelse:

 • Mentor via NAV(studentassistent). Ordningen innebærer at en student hjelper en medstudent med funksjonsnedsettelse i forhold til strukturering av studiehverdagen, motivasjon/støtte, faglig bistand, notatskriving m.m.

Mentorordningen er et begrenset tilbud for de som er studenter ved NTNU. Fom 01.01.17 er dette et tiltak til studenter som fortrinnsvis har utdanningsstøtte via NAV. Har du støtte til utdanning fra NAV kan du ta kontakt med din saksbehandler i NAVog undersøke muligheten for å få mentor. Ordningen til NAV er tidsbegrenset, inntil 3 år. Det er også mulig å ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging: tilrettlegging@st.ntnu.no

 • Leseplasser. NTNU Tilrettelegging disponerer et begrenset antall leseplasser for studenter som på bekgrunn av funksjonsnedsettelse har behov for en fast leseplass hvor man sitter mer skjermet, forholder seg til færre personer og kan oppbevare nødvendige hjelpemidler.  Studentene må sende en søknad via det elektroniske søknadsskjemaet innen 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Retningslinjer for innvilging av sentrale tilretteleggingstiltak.
 • Utredning av dysleksi og dyskalkuli. Studenter som mistenker at de har lese – og skrivevansker eller matematikkvansker kan få en henvisning fra Tilretteleggingstjenesten for videre utredning i kommunen. Hvis studenten er folkeregistrert i Trondheim kommune, vil kommunen betale utgiftene. Hvis studenten er folkeregistrert i en annen kommune, betaler NTNU Tilrettelegging for utgiftene knyttet til utredningen.  
 • Kontaktpunkt opp mot NAV. Tilretteleggingstjenesten kan bistå studenter med å søke om hjelpemidler via NAV. Studentene kan også få hjelp til å komme i kontakt med arbeidslivscoach i NAV i forbindelse med jobbsøking. NTNU Tilrettelegging tar også kontakt med NAV i forbindelse med refusjon av mentorutgifter. 
 • Hjelpemidler/utstyr. NTNU Tilrettelegging har et lite lager med utstyr som kan lånes ut til studenter med funksjonsnedsettelse ved behov. Lageret består f.eks. av stoler, diktafoner, c-penner, albue – og håndleddstøtter. Studentene skriver utlånskontrakt med NTNU Tilrettelegging.
 • Lydbøker/skanning. NTNU Tilrettelegging kan bistå studentene med å få tilgang/opplæring til NTNU UB's skannestasjon på campus for å lage egne lydbøker. Studenten kan selv søke om pensumlitteratur til Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (www.nlb.no) med egenerklæring på lesevansker. Tilbudet er aktuelt for studenter med lese – og skrivevansker, og studenter som følge av annen diagnose (CP, psykisk lidelse, ADHD, Asperger syndrom m.m.) oppgir å ha utfordring med konsentrasjon og lesing. 
 • Ressursgruppe for studenter med ADHD. Gruppa er en arena hvor studenter utveksler erfaringer, støtter og motiverer hverandre til å få utført gjøremål. Gruppa ble lagt bed høsten 2016 pga for lav deltakelse fra studenter.
 • Aspergergruppe. Gruppa er en arena hvor studenter utveksler erfaringer, støtter og motiverer hverandre til å få utført gjøremål. Gruppa er lukket, men studenter tas opp ved behov. Interesserte studenter kan henvende seg til NTNU Tilrettelegging for mer informasjon vedrørende gruppa og muligheter for deltakelse.
 • Kurs. Det tilbys mestringskurs for studenter med ADHD og kurs i studieteknikk for studenter med lese – og skrivevansker. Andre kurs er Akademisk skrivekurs og kurs for å bruke lese- og skrivestøtteverktøyet LingDys/Right – for de med lese- og skrivevansker. Kursene annonseres blant annet via Innsida og på plakater/flyers. NTNU Tilrettelegging arrangerer også kurs for mentorer.  
 • Jevnlig oppfølging. En del studenter med funksjonsnedsettelse har behov for jevnlige samtaler og oppfølging underveis i studiet. Det kan dreie seg om studenter med struktureringsproblemer, som trenger hjelp til å sette opp en plan og få organisert studiehverdagen sin. Det kan være studenter med psykiske problemer som trenger litt ekstra støtte og noen å prate med i vanskelige perioder, eller det kan være studenter som trenger jevnlig oppfølging på andre måter. 

Hva er NTNU pålagt? #

Universitets – og høyskoleloven
§ 4-3 (5) sier at institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Lov om universiteter og høyskoler

Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven
§ 4. Forbud mot diskriminering fastslår at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) sier at offentlige virksomheter (NTNU) er pålagt å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. § 12. Plikt til individuell tilrettelegging, sier at utdanningsinstitusjoner skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Diskriminerings- og tilgjengelightesloven

Forskrift om studier ved NTNU
Studenter med nedsatt funksjonsevne/sykdom er også omtalt i studieforskriften. Merk spesielt § 4.4 vedrørende studierett, § 7.2 om permisjon og § 33 om særskilt tilrettelagt vurdering.

Forskrift om studier ved NTNU

Handlingsplan #

Handlingsplan 2013-2017. NTNU har som mål å ha et inkluderende læringsmiljø innen 2017. Handlingsplanen viser arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling som er førende for å nå dette målet.

0 Vedlegg
6318 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)