Tilleggslønn - oppdragsavtale

(Videresendt fra Tilleggslønn – «oppdragsavtale»)

Informasjon om tilleggslønn (honorar) for arbeid på videreutdanning, etterutdanning og konferanser, både for NTNU-ansatte og for eksterne oppdragstakere (oppdragsavtale).

Tilleggslønn til eksterne oppdragstakere (f.eks. eksterne forelesere) #

Eksterne oppdragstakere må ha en «oppdragsavtale» med "sitt" institutt for å avtale betingelsene for et oppdrag og for å få utbetalt honorar for dette. 

Se maler for oppdragsavtaler 

Hvert fakultet har egen avtalemal for sine kurs/prosjekter. Avtalemalene inneholder en viss logikk for tilknytning mellom institutt - fakultet, k-sted, lønnstrinn og satser m.m. HR-avdelingen, fakultetene og administrasjonen har samarbeidet om malene for «oppdragsavtaler».

For oppdragsavtaler på etter- og videreutdanningskurs, er det instituttet som eier prosjektet som har ansvar for at dokumentet blir riktig utfylt og signert av oppdragsgiver (institutt) og oppdragstaker (foreleser).

Dersom det er avtalt at feriepenger og eventuelle andre sosiale kostnader skal være inkludert, må dette beregnes inn i avtalen. Feriepenger utgjør 12% for de under 60 år og 14,3% for de over 60 år. Hvis bilaget skal føres som lønn i prosjektregnskap hos Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning på k-sted 141805 skjer følgende:

  • Instituttet sender korrekt bilag til videre@adm.ntnu.no og ber om at det utbetales
  • Seksjons for fjernundervisning, etter- og videreutdanning, kvalitetssikrer bilaget for opplysninger om: TT-kode, Art, K-sted, Prosjektnummer og analyse.
  • Utbetaling av honorar skjer på vanlig måte via PAGA.

Oppdragsavtalene erstatter arbeidsavtaler og P4-skjema, slik at selve avtalen både er en arbeidsavtale og et bilag for lønnskjøring. Avtalene er ikke en del av PAGA, og må brukes som et manuelt bilag for utbetaling av lønn.

Tilleggslønn til NTNU-ansatte #

Dersom NTNU-ansatte skal jobbe på eksternt finansierte prosjekter av typen etter- og videreutdanning, og skal ha tilleggslønn for dette, må den ansatte ha en avtale med sitt institutt om arbeidet og hvordan det skal lønnes. Avtale om tilleggslønn skal alltid inngås mellom arbeidstaker og leder for enheten/instituttet der arbeidstakeren primært er ansatt.

Forslag til avtale for tilleggslønn til NTNU-ansatte - word 

Forslag til avtale for tilleggslønn til NTNU-ansatte - odt 

Tilleggslønn utbetales etter Særavtalen om honorering for arbeid på eksternt finansierte prosjekter.

Merknader #

1) Hvis avtalen bare gjelder en lønnsutbetaling i løpet av året for ett prosjekt, kan selve avtaleskjemaet brukes som grunnlag for lønnsutbetalingen.  Dvs. det kan erstatte P4-skjema som lønnsbilag.

2) Dersom den ansatte skal arbeide på flere prosjekter, og den totale tilleggslønnen per år skal fordeles på flere prosjekter kan dette løses slik:

  • Leder for enhet/institutt hvor arbeidstakeren primært er ansatt er ansvarlig for at avtalene gir fullstendig oversikt over hvilke aktiviteter arbeidstakeren skal ha tilleggslønn for i løpet av kalenderåret.
  • Lønn uttales via P4-skjema eller avtaleskjema etter hvert som arbeidet avsluttes. Ansvarlig enhet må påse at utbetalingene skjer etter den totale avtalen, og kopi av avtalen legges ved P4-skjemaet. 
  • Hvis avtalene om tilleggslønn endres i løpet av året, må leder på ansvarlig enhet/institutt holde oversikt over endringene.

(Dersom prosjektet ligger på et institutt/ fakultet og ikke ved Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning, kan selve utbetalingen legges inn av attestanten i Paga i skjema «Massereg». Avtalene oppbevares på enheten og sentral lønn foretar utbetalingen basert på det attestanten har lagt inn i «Massereg»).

PAGA har foreløpig ikke mulighet til å ivareta oversikt over avtaler om tilleggslønn. Inntil videre må dette administreres manuelt hos den enkelte leder.

3) Hvis arbeidstakeren skal arbeide for prosjekter som eies av andre enheter/institutt, må leder for enheten/instituttet der han/hun primært er ansatt være ansvarlig for at avtalen om tilleggslønn inngås med arbeidstakeren.  Avtalen må signeres av arbeidstaker og lederne på begge enheter/institutt. 

Mer om etter- og videreutdanningskurs #

Her finner du mer informasjon om hvordan du skal planlegge og melde inn etter- og videreutdanningskurs og lage budsjett for etter- og videreutdanningskurs.

2 Vedlegg
18050 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)