Tilbake

Tildelingsprinsipper av arbeidsplasser

Veiledende tildelingsprinsipper av arbeidsplasser for ansatte og studenter.

Arbeidsplasser for ansatte #

Fast vitenskapelige ansatte og teknisk/administrativt ansatte (med daglig arbeid på kontor) i mer enn 50 prosent stilling, tildeles kontor eller tilsvarende areal i kontorlandskap.

Midlertidig vitenskapelige ansatte (stipendiat, post dok, forsker) og andre ansatte i mindre enn 50 prosent stilling, tildeles kontorplass i delt kontor eller tilsvarende areal i kontorlandskap.

Ansatte i 20 prosent stilling (professor II) og medarbeidere uten lønn, tildeles mindre kontorplass eller tilgang til felles kontorplasser (“clean desk”).

Det er arbeidsgiver som tildeler kontor og kontorplass ut fra en totalvurdering av kategori ansatt, tilgjengelige ressurser og den enkeltes behov.

Veiledende arealnormer #

I nye bygg vil normert areal for kontor være 12,5 kvadratmeter netto. I tillegg kommer 3,9 kvadratmeter netto kontor støtteareal per kontor (dvs. areal til møterom, spiserom, ekspedisjon, kopi, nærlager, etc.). Arealnormen er ikke et utrykk for minimums- eller maksimumsareal per ansatt, men bør kunne anvendes som gjennomsnitt for en enhet (fakultet, institutt, avdeling) i bygg som er dimensjonert i tråd med normene.

Kontorstørrelsen varierer mye i eksisterende bygningsmasse. Ved beregning av bevilgning (inntektssiden i husleiemodellen) er det derfor tatt utgangspunkt i faktisk antall kontor og gjennomsnittlig kontorstørrelse. En enhets behov for kontorareal beregnes som antall kontor (basert på tildelingsprinsipper) multiplisert med gjennomsnittlig kontorstørrelse for enheten (ikke norm). Behov for støtteareal beregnes som antall kontor multiplisert med norm for støtteareal per kontor (3,9 kvadratmeter).

Arbeidsplasser for studenter #

Arbeidsplasser for studenter inkluderer lesesaler, dataarbeidsplasser og studentarbeidsplasser for masterstudenter. Dette er arbeidsplasser som skal være stille. Grupperom, kantine, vrimlearealer, tegnesaler og lignende er ikke inkludert.

Målet med veiledende normer og dekningsgrader for arbeidsplasser for studenter er å sikre et godt studiemiljø samtidig som tilgjengelige arealressurser utnyttes og fordeles best mulig.

Fra høsten 2012 vil alle lesesaler og generelle datasaler for lavere grad studenter (Bachelor/1. - 3. årskurs) være felles og åpne for alle studenter ved NTNU uavhengig av studieprogram /campus. NTNU bør ha minimum 20 prosent dekningsgrad for denne gruppen studenter. Fellesplasser forvaltes av Studieavdelingen og NTNU Universitetsbiblioteket. Studentarbeidsplasser for masterstudenter forvaltes av fakultetene/instituttene som i dag. Det legges det til grunn en dekningsgrad på henholdsvis 60 og 85 prosent for masterstudenter på 1. og 2. år master (tilsvarer 4./5. og 5./6. årskurs for integrert master (5-årig) eller profesjonsstudier (5-6-årig)). For å sikre fordeling av tilgjengelige studentarbeidsplasser, har fakultetene anledning til å leie maksimalt en plass per masterstudent, dvs. dekningsgrad på 100 prosent ved innføring av modellen. Fakultetene skal ikke tilby faste arbeidsplasser for lavere grads studenter.

Arealnormen for arbeidsplasser for studenter på 3 kvadratmeter netto per plass tar høyde for ulik utforming av rom og bygg. Totalt nettoareal til arbeidsplasser for masterstudenter blir lik antall plasser multiplisert med arealnormen.

Veiledende dekningsgrader og arealnorm for arbeidsplasser for studenter #

0 Vedlegg
11461 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)