For undervisere...

Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Undervisning
Tagger: medisinstudiet

Denne siden inneholder kortfattet oversikt over utviklingen av medisinstudiet ved NTNU. Dokumenter knyttet til utviklingen av studiet finnes her. Denne wiki-siden ble opprettet 17. september 2018. Tilbakemelding kan sendes MH-ADM Medisinstudiet. Studieprogramleder er ansvarlig for innholdet.

Kort om medisinstudiet #

6-årig studium startet høsten 1993. Sentrale elementer i studieplanen var tidlig pasientkontakt, fagintegrasjon, spirallæring og PBL. Slik er det fremdeles. Studiet ble revidert første gang i 2003. Dette førte til etablering av uketjenestelektorater og flervalgsoppgaver (FVO) som skriftlig eksamensform. Høsten 2013 ble det påbegynt en ny evaluering av studiet. Arbeidet ledet til rapporten "En fornyet og fremtidsrettet  legeutdanning ved NTNU". Fakultetsstyret vedtok hovedforslagene i desember 2014. Dette inkluderte blant annet styrket utdanningsledelse (utført), innføring av OSKE som muntlig eksamensform på 1., 3. og 4. studieår (utført), og tre langsgående tråder (tema) gjennom studiet (implementering på begynt). 

Planlagte endringer #

  • 2021 høst: Oppstart NTNU Link IIICD (sjette studieår)
  • 2021 høst: Første studentkull som får områdeemne (7,5 stp) istendenfor perspektivemne begynner på legeutdanningen
  • 2021 høst: Forskrift om Nasjonal faglig retningslinje for legeutdannngen innføres (RETHOS-prosessen)
  • 2021 høst: Innføring av praksis i psykiatri i IIIB planlagt
  • 2021 vår: Planlagt avvikling av første offisielle felles nasjonal skriftlig avsluttende eksamen (6. studieår)
  • 2020 høst: Planlagt at BUP (barn- og ungdomspsykiatri) flyttes fra IID til IIC hvor VOP (voksenpsykiatri) undervisningen er
  • 2020 høst: Første 135-kull begynner i praksis i IIIB (femte studieår) 
  • 2020 høst: Oppstart NTNU Link-studenter  IIIAB (femte studieår)
  • 2020 høst: Forskerlinja kan bli en sammenhengende 1 års enhet

Aktuelt (2019) #

Implementering av langsgående tråder fra første studieår tar til (MD4011): a) Helsefremmende og forebyggende medisin (Tråd-FH), b) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet (Tråd-PK) og c) Vitenskapelig kompetanse (Tråd-VK).

NTNU Link: IIC høst og IID vår (fjerde studieår) med 8 studenter for første gang

Hele 150 studenter begynte på 2019-kullet - antall studieplasser er 135. Det foretas rutinemessig en overbooking basert på erfaring. I år – av ukjente årsaker - var det mange færre som trakk seg fra tilbudet om studieplass enn tidligere år. Vi merket tendensen også i fjor – men originalt kull 2018 er nå 137 studenter. Hva gjør vi med dette neste år? Vi har besluttet å justere tilbudsrutinene slik at vi ikke kommer i samme situasjon igjen.

NTNU Link: Andre studentgruppe  - 11 studenter - begynte  på emne 4031 (Link IIAB)

NTNU Link: Første studentgruppe på åtte studenter gjennomførte våren 2019 IIAB (tredje studieår - emne MD4031). Studentene avla skriftlig og muntlig eksamen sammen med 3. årsstudentene i Trondheim (emne MD4030). Alle fikk bestått.

Psykiatriprosjektet  leverte sin rapport 1. april 2019. Studieprogramrådet sluttet seg til hovedkonklusjonene i rapporten i møte 29. april. 

Hovedoppgave: Protokollgruppe (gruppe med en representant fra hvert institutt på Øya) for vurdering av hovedoppgaveprotokoller ble innført januar 2019. Hovedoppgaven ble for første gang levert elektronisk (i Inspera som er et eksamens- og oppgaveprogram som benyttes til digital ekasmen ved NTNU).

2018 #

Prosjektet «Vurdering av psykiatriundervisningen i medisinstudiet» igangsatt høsten 2018. 

I august åpnet det desentraliserte studieløpet NTNU Link med base i Levanger. NTNU Link har kapasitet for 16 studenter i året. Studentene studerer de to første årene i Trondheim. Åpningsseremonien er blant annet formidlet her

De langsgående trådene fikk ledere. Disse tre lederne arbeider sammen med studieprogramleder, utdanningsseksjonen, og årsleder for 1. og 2. studieår, med å konkretisere innholdet i trådene. Etterhvert vil ledere på 3. og 4. studieår bli innvolvert.

Kull 2018, ble som første kull, delt tilfeldig ved oppstart i gruppe CMED1 og CMED2. Disse to gruppene har istadium II semesterrekkefølge henholdsvis ABCD og BADC. Tidligere har delingen vært en mer valgbar og komplisert prosess i 2. studieår

Rapport om OSKE-prosjektet (innføring av OSKE) ble levert våren 2018. OSKE-prosjektleder fortsetter i 20% stilling i første omgang til sommeren 2019.

Fra våren 2018 ble sensur av hovedoppgaven foretatt av en intern sensor og en ekstern sensor. Tidligere var veileder intern sensor. 

2017 #

Siste årsleder (50% stilling) ble tilsatt. Dermed var innfasingen av disse stillingene ferdig (stillingene er basert på omfordeling av eksisterende stillingsressurser).

I løpet av året var OSKE innført på alle tiltenkte emner: IAB juni, IIAB juni, IIAB forskerlinje desember, IIC og IID både i juni og i desember, samt konte = 7 eksamener pluss konte.

Digital skriftlig eksamen ble innført på alle emner. Nasjonale overordnede læringsutbyttebeskrivelser ble innført f.o.m. studieåret 2017/2018. Våren 2017 ble den første Nasjonale delprøve gjennomført som en pilot. Dette er et nasjonalt prosjekt som prøver ut felles avsluttende skriftlig eksamen ved de fire medisinstudiene i landet.

Det ble etablert PBL-seminar og PBL-forum for PBL fasilitatorer. Revisjon av alle PBL-oppgaver brukt i stadium I og II ble igangsatt.

Det ble innført nytt timeplansystem (TP), og læringsstøttesystemet Blackboard ble tatt i bruk. 

Fakultetsstyret vedtak 15. mars å etablere et studieløp nord i Trøndelag med base i Levanger for inntil 16 studenter fra 3. studieår med oppstart høsten 2018. Det ble etablert et samarbeidsprosjekt mellom fakultetet og Helse Nord-Trøndelag med prosjektgruppe og styringsgruppe.

2016 #

Leder for PBL (problembasert læring) i 20% stilling, og flere årsledere i 50% stilling ble ansatt. Prosjektleder for legeutdanning i Nørd-Trøndelag tilsatt i 50% stilling. Mulighetsstudie om dette ble levert desember. IICD ble delt i to emner for studieåret 2016/2017 med eksamen til jul og vår for både IIC og IID.

OSKE-eksamen ble gjennomført for første gang for MD4030 (IIAB) i juni, og for MD4042 (IIC) og MD4043 (IID) i desember. Digital skriftlig eksamen ble gjennomført for første gang for IIC og IID i desember. 

Akuttmedisinkurs ble etablert høsten for førsteårstudentene (IA). PBL ble redusert til en gang per uke i stadium I, og oppgavemanual (hvordan lage oppgaver) ble revidert.

Legeutdanning i Nord-Trøndelag. En alle tiders (u)mulighet (pdf) (Rapport desember 2016). Dette ble behandlet i Fakultetsstyret 15. mars 2017: se saksfremlegg og vedtak.

Opptaket økte fra 120 til 135 studenter.

Følgende rapporter ble ferdige: a) Morgendagens uketjeneste: Praktisk klinisk undervisning i stadium II, b) Helsefremming og forebygging som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin, c) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin, og d) Vitenskapelig kompetanse som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. Se dokumentbibliotek.

Våren søkte fakultetet om SFU (Sentert for fremragende utdanning) med prosjektet "SCOPE - Center for Excellence in Medical Education". NOKUT mottok 22 søknader, og SCOPE gikk til finalen sammen med åtte andre søkere. SCOPE var en av fire søknader som fikk topp skore.  Etter besøk (site visit) av et ekspertpanel var SCOPE ikke blant de fire som fikk tildelt en SFU.

NTNU: 1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. 

2015 #

Implementering av endringer basert på forslag i rapporten av 2014 tok til. Det ble ansatt eksamensleder i 20% stilling, prosjektleder for inføring av OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen) i 20% stilling, første årsleder i 50% stilling og studieprogramleder i 100% stilling. Studieledergruppen ble etablert.

Pilot-OSKE i full skala ble gjennomført i desember for kull 2013 (IIAB). 

2014 #

Prosjektgruppa for gjennomgang av medisinstudiet leverte rapporten "En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU" i oktober. Fakultetsstyret sluttet seg til hovedkonklusjonene i rapporten i møte i desember.

2013 #

Høsten 2013 oppnevnte fakultetet, ved prodekan medisin Hilde Grimstad, en prosjektgruppe for gjennomgang av medisinstudiet. Gruppen begynte sitt arbeide i november samme år. 

2004 #

Studentopptaket øker til 120.

2003 #

I november 2003 behandlet fakultetsstyret rapporten "Medisinstudiet i Trondheim: Kan vi gjøre et godt studium enda bedre? Forslag til revisjon av medisinstudiet ved NTNU" fra prodekanus studier Torstein Vik.  - Se dokumentbibliotek -

1999 #

Studentopptaket øker til 100.

1996 #

Studentopptaket øker til 90.

1993 #

60 studenter begynte på første studieår ved Det medisinske fakultet. Trondheim hadde nå fått et fullverdig medisinsk studium; det fjerde i Norge etter Oslo i 1814, Bergen i 1946 og Tromsø i 1973.

1976 #

Avdeling for medisin ble etablert. 21 studenter startet sine kliniske studier etter at de hadde tatt pre-klinikken i Bergen (2 1/2 år). Primus motor bak etableringen var professor Jon Lamvik (1929-), patolog og hematolog. Han var den første dekan, eller avdelingsformann, som det het de første årene.

0 Vedlegg
3239 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)