Sykefravær

Her får du informasjon om hva du skal gjøre om du blir syk og ikke er i stand til å jobbe.

English version - Absence due to illness

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Se opplæringsvideo om "Hvordan registrere fravær i HR-portalen" (3:56)

Egenmelding - varsle om sykdom #

Blir du syk, må du varsle din leder så snart som mulig og før arbeidsdagen starter. Du må registrere egenmelding i Paga første dag du er tilbake i jobb:

 Meld fravær HR-portalen

Fremgangsmåten:

  1. I HR-portalen, klikk snarvei Fravær 
  2. Under Nye fravær klikk Legg til og deretter velg Syk v/ egenmelding
  3. Fyll inn dato f.o.m. og dato t.o.m.
  4. Trykk på Lagre 

Du kan ta ut inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder. Grunnen til at du kan bruke så mange egenmeldingsdager er du skal bruke egenmelding før sykmelding. Blir du syk lenger enn 8 kalenderdager må du ha sykmelding fra lege. Hvis du er sykmeldt i mer enn 16 kalenderdager, må du ha jobbet i 16 dager igjen før du kan bruke egenmelding.

Når kan du bruke egenmelding #

Du må ha vært ansatt i to måneder for å kunne bruke egenmelding. Hvis du blir syk før dette må du levere sykmelding fra lege.

Du kan ikke

  • bruke egenmelding når du er gradert sykmeldt. Du må da få sykmelding fra lege med riktig sykmeldingsgrad
  • bruke egenmelding rett etter at du har vært sykmeldt i mer enn 16 dager. Da må det gå 16 kalenderdager før du igjen kan bruke egenmelding
  • bruke egenmelding hvis du mottar arbeidsavklaringspenger i hele eller deler av din stilling
  • opparbeide plusstid i gradert sykmeldingsperiode, jf. Statens Personalhåndbok 9.15, særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker skal tape retten til å bruke egenmelding hvis arbeidstaker har brukt opp egenmeldingsdagene eller hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom, jf. folketrygdloven §8-27.

Sykmelding #

Når du blir sykmeldt på må du varsle lederen din om dette umiddelbart. Sykmeldingen skal leveres digitalt eller ved noen unntak på papir.

Syk deler av dag #

Dersom du er fraværende deler av en arbeidsdag på grunn av sykdom (kommer seint eller går hjem tidlig) skal det ikke leveres egenmelding. Du må da varsle leder om fraværet og legge inn timer i Min Tid slik at det til sammen utgjør en normal arbeidsdag: 7 timer (1.mai - 31.august) eller 7t 45 min (1.september - 30.april).

Du skal også skrive merknad i Min Tid om at du kom seint/gikk hjem tidlig på grunn av sykdom. Leder skal følge opp at registreringen er gjort.

Egenmelding leveres først ved fravær på grunn av sykdom hel arbeidsdag.

Plikter og rettigheter under sykefraværet #

Du har medvirkningsplikt også når du er sykmeldt, les mer om dette i Arbeidsmiljøloven. Du må samarbeide om oppfølgingsaktiviteter i hele sykmeldingsperioden for å ha rett til sykepenger. Arbeidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplan innen fire uker og skal ha gjennomført dialogmøte 1 innen sju uker. NAV kaller inn til dialogmøte 2 innen 26 uker. Arbeidsgiver skal tidlig følge opp arbeidstaker for å forebygge langvarig sykefravær og for å gjøre det lettere å komme tilbake på jobb.

Sykepenger #

Du har rett til sykepenger fra NAV i inntil ett år. Når du har brukt opp sykepengene - nådd maksdato - må du jobbe i minst 26 uker igjen for å ha rett på nye sykepenger, jf. folketrygdloven kapittel 8.

Les mer om sykepengerettigheter ved langtidsfravær

Enkeltstående behandlingsdager #

Hvis du går regelmessig til medisinsk behandling, kan du få sykemelding for enkeltstående behandlingsdager. Du kan innvilges maksimalt én behandlingsdag i uka.

I tillegg til sykmelding må du også levere en bekreftelse fra behandler på hvilke dager du har vært til behandling.

Hvis du jobber i redusert stilling skal du helst legge behandlingstid utenom arbeidstiden.

Behandling i arbeidstiden #

Du har lov til å ha kortere fravær i arbeidstiden i forbindelse med f.eks. time hos lege eller tannlege. Dette må avklares med leder på forhånd. Slikt fravær skal ikke registreres i fleksitidsregnskapet (Min Tid).

Hvis du skal til gjentatte behandlinger hos lege bør du ta ut dette som avspasering eller velferdspermisjon etter avtale med leder.

Ferieavvikling ved sykefravær #

Dersom du blir syk rett før eller i ferien kan du ha rett til å få erstattet og utsatt ferien din. Dette forutsetter at du har 100 prosent sykmelding fra lege. Les mer om sykdom i ferien.

Kilder #

Kontakt #

Hvis du har spørsmål om sykdom kan du kontakte din nærmeste leder. Du kan også få råd og veiledning hos Bedriftshelsetjenesten (BHT) som har taushetsplikt.

Siden ble oppdatert 26.11.19

2 Vedlegg
46760 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)