Styrevalg

Informasjon om styrevalg for ansatte våren 2020.  

English version - Elections

Se også: Styrevalg for studenter | Temaside om NTNU-valg 

Valg våren 2020 #

Hver vår er det valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte til NTNUs styringsorganer. Suppleringsvalg for andre stillingsgrupper kan også forekomme. Det blir NTNU styrevalg før påske, dernest valg til fakultetsstyrer og styrer/råd/utvidet ledergruppe ved instituttene i mai–juni. 

 • Manntallet tas ut 20. februar med klagefrist 5. mars 
 • Styrevalg for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte: 
  • kunngjøres 20. februar
  • foreslå kandidater før 11. mars
  • styrevalg 30. mars - 1. april

Manntallet for vårens valg   #

Manntallet for vårens valg tas ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2020 skal stå i manntallet. Ved Fakultet for medisin og helse har dessuten vitenskapelig ansatte i minst 20 % stilling stemmerett ved lokalvalgene. Siste frist for å klage på manntallet er 5. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato. 

Styrevalg for midlertidig vitenskapelig ansatte #

Valgresultat #

Resultatet fra styrevalget for midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Ingvill Stuvøy, postdoktor (SU) (188 vektede stemmer) - medlem
 • Håvard Rudi Karlsen, stipendiat (SU) (75,33 vektede stemmer) - varamedlem
 • Madeleine Lorås, stipendiat (IE) (173 vektede stemmer)
 • Erik O'Donnell, stipendiat (ØK) (34,67 vektede stemmer)

Se deres egenpresentasjoner på temasiden for valget.

Se valgprotokoll med vedlegg.

Foreslå kandidater senest 11. mars #

Styret tar stilling til prinsipielle saker av overordnet betydning for universitetets utvikling, vedtar universitetets regnskap og budsjett, og skal påse at virksomheten drives innenfor de rammer som er gitt av Storting og Departement. Som styremedlem kan du gjøre en forskjell og ha reell innflytelse over NTNUs strategiske utvikling.

Kjenner du noen som kunne gjort en god jobb i NTNU-styret? Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til styrevalget.

Vi trenger kandidater av begge kjønn og fra alle deler av universitetets virksomhet. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelses­forhold som dekker valgperioden 1. august 2020 - 31. juli 2021. For midlertidig vitenskapelig ansatte holder det å være ansatt til 30. juni 2021. Kandidatene må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Det er gjerne 7 møter i året, samt styreseminar i august og i januar. Vervet er kompensert (61 400 kr/år i grunngodtgjøring og 10 200 kr per heldagsmøte. Reisekostnader refunderes). For midlertidig ansatte er det mulig å omgjøre honoraret til lønn et par ekstra måneder. Stipendiater har dessuten rett til permisjon eller forlengelse uten lønn for medgått tid.

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe. Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til postmottak@ntnu.no senest fredag 20. mars (tidspunkt registreres av postmottakssystemet).  Bruk forslagsarket som er lenket opp her. 

Bakgrunnsinformasjon #

Styresammensetning #

NTNU-styret består av 11 medlemmer. 7 av disse er interne og velges av ansatte og studenter. Det velges også varamedlemmer. Studenter og de midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år. 

 • Vitenskapelige ansatte (3 + 3 vara)
 • Midlertidige vitenskapelige ansatte (1+1 vara)
 • Teknisk-administrativt ansatte (1+1 vara)
 • Studenter (2+2 vara)

Nåværende styreperiode er fra 1. august 2017 til 31. juli 2021.Mer informasjon om NTNUs styre, samt lenke til innkallinger og referater.

Valgreglement #

Valg til NTNU-styret, fakultetsstyre og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement.

Valgstyret #

Valgstyret ser til at valget foregår i overensstemmelse med NTNUs valgreglement.

Valgkomiteen #

Valgkomiteen oppfordrer kandidater til å stille slik at det kan bli et reelt valg og presenterer kandidatene for velgerne.

Tilleggsressurser for valgadministratorer #

6 Vedlegg
49117 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)