Styrevalg

Informasjon om styrevalg for ansatte våren 2021.  

English version - Elections

Se også: Styrevalg for studenter | Temaside om NTNU-valg 

Valg våren 2021 #

Denne våren er det valg av representanter for vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte til alle NTNUs styringsorgan for kommende 4 årsperiode. Det blir NTNU styrevalg før påske, dernest valg til fakultetsstyrer og styrer/råd/utvidet ledergruppe ved instituttene i mai–juni. 

 • Manntallet tas ut 20. februar med klagefrist 5. mars 
 • Viktige datoer for NTNU-styret for ansatte: 
  • valget kunngjøres 8. februar
  • foreslå kandidater senest 4. mars
  • styrevalg 22. - 24. mars

Manntallet for vårens valg - klagefrist 5. mars   #

Manntallet for vårens valg ble tatt ut 20. februar. Logg på valgweb og sjekk at du er riktig oppført i manntallet (stillingsgruppe og institutt). Hovedregelen tilsier at alle som hadde minst 50 prosent stilling per 20. februar 2021 skal stå i manntallet. Ved Fakultet for medisin og helse har dessuten fast vitenskapelig ansatte i minst 20 % fast stilling stemmerett ved lokalvalgene. Siste frist for å klage på manntallet var 5. mars. Manntallet rettes ikke etter denne dato. 

Valgresultat NTNU styrevalg  #

Fast vitenskapelig ansatte

 • Aksel Tjora (SU) - medlem
 • Ingrid Bouwer Utne (IV) - medlem
 • Bjørn Helge Skallerud (IV) - medlem
 • Anne C. Elster (IE) - varamedlem
 • Tim Kristian Andreas Torvatn (ØK) - varamedlem
 • Gøril Thomassen Hammerstad (HF) - varamedlem

Teknisk-administrativt ansatte

 • Kjersti Møller (FADM) - medlem)
 • Peder Kristian Brenne (NV) - varamedlem

Midlertidig vitenskapelig ansatte

 • Idd Andrea Christensen (NV) - medlem
 • Emil Øversveen (SU) - varamedlem

Foreslå kandidater senest 4. mars #

Styret tar stilling til prinsipielle saker av overordnet betydning for universitetets utvikling, vedtar universitetets regnskap og budsjett, og skal påse at virksomheten drives innenfor de rammer som er gitt av Storting og Departement. Som styremedlem kan du gjøre en forskjell og ha reell innflytelse over NTNUs strategiske utvikling.

Kjenner du noen som kunne gjort en god jobb i NTNU-styret? Som velger har du innflytelse ikke bare ved å stemme, men også ved å fremme kandidater. Det er du som velger som må foreslå kandidater til styrevalget.

Vi trenger kandidater av begge kjønn og fra alle deler av universitetets virksomhet. Kandidatene må være ansatt i minst 50 % stilling og ha et ansettelses­forhold som dekker valgperioden 1. august 2021 - 31. juli 2025. Midlertidig vitenskapelig ansatte velges for ett år, og det er tilstrekkelig at de har et ansettelsesforhold til 30. juni 2022. Kandidatene må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Det er gjerne 7 møter i året, samt styreseminar i august og i januar. Vervet er kompensert (66 000 kr/år i grunngodtgjøring og 11 000 kr per heldagsmøte. Reisekostnader refunderes). For midlertidig ansatte er det mulig å omgjøre honoraret til lønn et par ekstra måneder. Stipendiater har dessuten rett til permisjon eller forlengelse uten lønn for medgått tid.

Forslag undertegnes av tre stemmeberettigete fra samme velgergruppe. Kandidatene bør forespørres om de er villige til å stille til valg. Forslag sendes til postmottak@ntnu.no senest torsdag 4. mars (tidspunkt registreres av postmottakssystemet). 

Forslagsark for å foreslå kandidater til NTNU-styret (docx). Husk å sette forslagsstillere på kopi av innsendt epost.

Bakgrunnsinformasjon #

Styresammensetning #

NTNU-styret består av 11 medlemmer. 7 av disse er interne og velges av ansatte og studenter. Det velges også varamedlemmer. Studenter og de midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år. 

 • Vitenskapelige ansatte (3 + 3 vara)
 • Midlertidige vitenskapelige ansatte (1+1 vara)
 • Teknisk-administrativt ansatte (1+1 vara)
 • Studenter (2+2 vara)

Styreperioden er fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. Mer informasjon om NTNUs styre, samt lenke til innkallinger og referater.

Valgreglement #

Valg til NTNU-styret, fakultetsstyre og medvirkningsorgan ved instituttene skjer i henhold til NTNUs valgreglement.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatet for valgstyret og valgkomiteen:

Valgstyret #

Valgstyret ser til at valget foregår i overensstemmelse med NTNUs valgreglement.

 • Organisasjonsdirektøren (leder)
 • Synøve Halstadtrø Mørseth 
 • Tord Mjøsund Talmo 
 • Sturla Søpstad 

Valgkomiteen #

Valgkomiteen oppfordrer kandidater til å stille slik at det kan bli et reelt valg og presenterer kandidatene for velgerne.

 • Eirin Marie Skjøndal Bar (leder) 
 • Anniken Susanne T. Karlsen
 • Elise Farstad Djupedal 
 • Anne Kristin Kvitle
 • Morten Mørch
 • Grete Wolden 

Tilleggsressurser for valgadministratorer #

2 Vedlegg
54056 Visninger