Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

(Videresendt fra Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF)

Her finner du oversikt over lederfora, styringsorganer og råd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), og hvordan du kan gi innspill til disse. 

Se også: 

Dekan og dekanat #

Dekanen er fakultetets daglige leder og har overordnet ansvar for den faglige og administrative virksomheten. Dekanen er del av rektors ledergruppe og tilsettes av NTNUs styre på åremål for fire år av gangen i opptil to perioder. Prodekaner oppnevnes av dekanen.

Dekanatet er dekanens arbeidsutvalg for ledelse og drift av fakultetet, og møtes annenhver uke. Her møter dekan, prodekaner, stabsleder og seksjonssjefer. 

Instituttledermøtet #

Dekanens ledergruppe består av instituttlederne, studentrepresentant (FTV), prodekan nestleder (dekanens stedfortreder) og stabsleder. I tillegg inviteres andre (prodekaner, seksjonssjefer, kontorsjefer, saksutredere, eksterne gjester) på relevante saker.

Møteforumet kalles Instituttledermøtet (før 1.8.17: Fakultetsledermøtet). Forumet møtes annenhver uke for diskusjon og gjensidig informasjon om fakultetets virksomhet og utvikling.

Instituttledermøtet er et rådgivende organ og fatter ikke formelle vedtak og det føres derfor heller ikke protokoll. På bakgrunn av diskusjon i instituttledermøtet tar imidlertid dekanen beslutninger i saker som ligger innfor dekanens myndighet og ikke krever styrebehandling. Disse beslutningene blir referatført sammen med oppsummering fra møtene.

Møteagenda og referat fra Instituttledermøtene er tilgjengelig for NTNU (pålogging O365).

Innspill til instituttledermøtet skjer via instituttlederne, studentrepresentant eller dekan. 

Fakultetsstyret #

Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastsette overordnede mål og strategier og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og av NTNUs styre. Dekanen er styrets sekretær.

Fakultetsstyret består av 11 medlemmer. Tre medlemmer representerer de fast vitenskapelig ansatte, én representerer midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én representerer de teknisk-administrativt ansatte. Studentene har to representanter, mens fire kommer utenfra universitetet (eksterne representanter).

Det er rektor som oppnevner eksterne styrerepresentanter og én av disse oppnevnes til styreleder.

Alle styrerepresentantene velges for en fireårsperiode, med unntak av representanten fra de midlertidig ansatte og de to studentene. Disse velges for ett år av gangen.

Innspill til Fakultetsstyret fremmes gjennom de valgte representantene for de ulike ansattegruppene, andre styrerepresentanter (eksterne, studenter) eller gjennom dekanen.

Referater fra fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (2017 - ) og Det medisinske fakultet ( - 2016) er tilgjengelig i ePhorte. 

Ledergrupper ved instituttene #

Innspill til ledergruppen ved ditt institutt kan gis via kontorsjef eller instituttleder.

LOSAM #

LOSAM er det lokale samarbeidsutvalget mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ved MH. Her møter representanter for arbeidsgiver, hovedvernombud og lokale representanter fra fagforeningene ved NTNU. 

Innspill til LOSAM fremmes gjennom lokal tillitsvalgt for din egen fagforening. 

Administrativt ledermøte #

Seksjonssjefer og kontorsjefer ved MH-fakultetet møtes månedlig med stabsleder for å diskutere og informere hverandre på relevante saker for administrasjonen, for å dele god administrativ praksis og for å være pådrivere for utvikling av relevante og effektive administrative støttefunksjoner ved fakultetet. Møtet rapporterer til instituttledermøtet og fatter ikke egne vedtak.

Studentrådet #

Studentrådet ved MH er en samlebetegnelse for kulltillitsvalgte (KTVer) på alle bachelor-, medisin-, master- og forskerlinjekull, fakultetstillitsvalgte (FTVer), instituttillitsvalgte (ITVer), studieprogramtillitsvalgte (SPVer) og pedagogisk vurderingskomité.

Studentrådet ledes av fire FTVer og er det øverste rådsorganet for studentene ved MH-fakultetet, og skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra eventuelle og aktuelle allmøter.

Ansettelsesorganer #

Stillingsbeskrivelser og ansettelser ved fakultetet behandles av:

  • Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved MH
  • Tilsettingsråd for teknisk og administrative stillinger ved MH
  • Dekan i tilsettingsmøte (behandler midlertidige vitenskapelige stillinger)

Mer om ansettelsesutvalg ved MH.

Studieprogramråd #

Programråd for de ulike studie- og ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er rådgivende organ bestående av vitenskapelig tilsatte, studenter og eventuelt eksterne representanter, og møtes vanligvis én eller to ganger i semesteret. 

Studieprogramråd ved MH - mandat og medlemmer

Samarbeidsorgan med helseforetakene #

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon #

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen er etablert på instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke helsefaglig utdanning, forskning og innovasjon i regionen. Samarbeidsorganet utlyser og tildeler midler bevilget av Helse Midt-Norge til forsking, innovasjon og utdanning i regionen.

Det er etablert to underutvalg under Samarbeidsorganet: Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Felles ledermøte MH - St. Olavs hospital #

Felles ledermøter mellom administrerende direktør ved St. Olavs hospital HF og dekan ved MH-fakultetet avholdes jevnlig for å diskutere og avklare saker av felles interesse med mål om å utvikle og styrke samarbeidet i det integrerte universitetssykehuset.

Møtereferater fra Felles ledermøte.

Felles forskningsutvalg og Felles undervisningsutvalg #

Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) er opprettet for å styrke samarbeid om utdanning og forskning mellom MH-fakultetet og St. Olavs Hospital HF i det integrerte universitetssykehuset.

Sameiestyret #

Sameiestyret er oppdrettet av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for St. Olavs hospital og NTNU, i forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim. Sameiestyret har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av all bygningsmasse som eies av partene i fellesskap.

Styrets oppgave er å skape best mulig vilkår for kjernevirksomheten ved sykehuset, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. 

Styringsdokumenter #

Strategi og styrende dokumenter NTNU

0 Vedlegg
41791 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)