Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

(Videresendt fra Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF)

Fakultetsledelsen #

Fakultetets daglige drift ledes av dekanatet.

Fakultetsledergruppen er et rådgivende organ for dekan og har møter med dekanatet ved MH annenhver uke. Fakultetsledelsen, de fem instituttlederne og fakultetsdirektøren utgjør ledergruppen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Fakultetsledermøter #

Dekanens ledergruppe består av prodekaner, instituttledere, studentrepresentant (FTR) og administrasjonskoordinator. Ledergruppens møteforum kalles Fakultetsledermøtet. Forumet møtes tre ganger i måneden for gjensidig informasjon og diskusjon rundt overordnete tema knyttet til fakultetets virksomhet og utvikling.

Fakultetsledermøtet er et rådgivende organ for dekanen og fatter ikke vedtak. Det er ikke formalisert møteinnkalling eller protokoll fra fakultetsledermøtene.

Instituttledermøter #

En gang i måneden avholdes det instituttledermøte. Her samles faglige og administrative ledere fra fakultetsnivå, og institutt og sentre. Dette møtet er mer saksorientert og har formalisert møteinnkalling og referat. Referatene er tilgjengelige på SharePoint (kun for ansatte ved NTNU).

Fakultetsstyret #

Referater fra fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (2017 - ) og Det medisinske fakultet ( - 2016) er tilgjengelig i ePhorte. 

Fakultetsstyret ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er fakultetets øverste organ og tar avgjørelser i saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning. Fakultetsstyret har ansvaret for å fastsette enhetens overordnede mål, prioriteringer og strategier, innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt av NTNUs Styre. Dekan er styrets sekretær og daglig leder ved MH.

Fakultetsstyret består av 11 medlemmer. Tre medlemmer representerer det vitenskapelige personalet, én representerer midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling og én representerer de teknisk-administrativt ansatte. Studentene har to representanter, mens fire kommer utenfra universitetet (eksterne representanter). Alle styrerepresentantene velges for en fireårsperiode, med unntak av representanten fra de midlertidig ansatte og de to studentene. Disse sitter i ett år.

Studieprogramråd #

Programråd for alle studie- og ph.d.-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er rådgivende organ bestående av vitenskapelig tilsatte, studenter og eventuelt eksterne representanter, og møtes vanligvis én eller to ganger i semesteret.

LOSAM #

LOSAM er det lokale samarbeidsutvalget ved MH. Her sitter representanter for arbeidsgiver, vernetjenesten og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Studentrådet #

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter ved fakultetet og Fakultetstillitsrepresentantene (FTR). Studentrådet er det øverste rådsorganet for studentene ved MH. Studentrådet skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet for jobbe for å gjennomføre vedtak i Allmøtet.

Ansettelser #

Stillingsbeskrivelser og ansettelser ved fakultetet behandles av:

  • Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger ved MH
  • Tilsettingsråd for teknisk og administrative stillinger ved MH
  • Dekan i tilsettingsmøte (behandler midlertidige vitenskapelige stillinger)

Nærmere beskrivelse av ansettelsesutvalgene og sammensetning

Ledergrupper ved instituttene #

Samarbeidsorgan med helseforetakene #

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon #

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF, universiteter og høgskoler i regionen. Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for institusjonene, med formål om å løfte og styrke helsefaglig utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge.

Felles forskningsutvalg og Felles undervisningsutvalg #

Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) er opprettet for å styrke samarbeid om utdanning og forskning i det integrerte universitetssykehuset.

Sameiestyret #

Sameiestyret er oppdrettet av St. Olavs Hospital HF og staten ved NTNU i forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim. Sameiestyret har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av all bygningsmasse som eies av partene i fellesskap. Styrets oppgave er å skape optimale vilkår for kjernevirksomheten ved sykehuset, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. 

0 Vedlegg
8447 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)