Råd og utvalg ved...

Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

(Videresendt fra Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF)

English version - Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences

Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH 

Ser du etter noe annet? Temaside om Studieprogramråd for hele NTNU

Table of Contents [-]

Mandat #

Studieprogramrådet skal gi råd til dekan og instituttledere i saker som vedrører studieprogrammets kvalitet, faglige og pedagogiske profil, innhold, struktur og gjennomføring.

Rådets oppgaver:

 • Ivareta langsiktig utvikling av studieprogrammet for å imøtekomme samfunnsoppdraget, kravet om relevans, og kravet om forskningsbasert utdanning
 • Bidra til å sikre kvalitet og relevans i studieprogrammet/-ene gjennom utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, og anbefale nødvendige tiltak
 • Følge med på frafall og gjennomstrømming og anbefale nødvendige tiltak
 • Gi råd om studieprogrammets design; sammensetning av emner, progresjon, spesialiseringer/studieretninger og valgmuligheter inkludert studentutveksling
 • Vurdere om emner som inngår i programmet har læringsaktiviteter og vurderingsformer som bidrar til å oppnå studieprogrammets/-enes totale læringsutbytter
 • Gi innspill til den årlige studieprogramevalueringa
 • Bidra i og følge opp de periodiske evalueringene av studieprogrammet
 • Gi råd om utvikling av læringsmiljøet på studieprogrammet
 • Uttale seg i høringssaker som angår studieprogrammet
 • Gi råd om studentrekruttering og markedsføring, samt opptakskrav og dimensjonering.

Sammensetning og funksjonstid:

Studieprogramrådet oppnevnes av dekan. Dekan avgjør hvilke studieprogram som skal inngå i samme studieprogramråd. Der det er flere studienivå, fra årsstudier til masterutdanning, bør disse dekkes av samme studieprogramråd.

Studieprogramrådet skal normalt ha følgende sammensetning:

 • Studieprogramleder/-e
 • Eventuell(e) studieprogramkoordinator(er)
 • Vitenskapelig tilsatte som representerer den faglige bredden i studieprogrammet/-ene
 • Studentrepresentanter
 • Eksterne representanter fra relevant arbeidsliv
 • Administrativt tilsatt, som kan fungere som sekretariat for rådet

 Eventuelle avvik fra foreslått sammensetning må begrunnes.

Et studieprogramråd skal helst ikke overskride 10 medlemmer. Hvis rådet dekker flere studieprogram med ulike studieprogramledere, bør ledelse av studieprogramrådet gå på omgang mellom studieprogramlederne. Hvis et studieprogram tilbys i flere studiebyer, skal studieprogramrådet sammensettes slik at alle studiebyene er representert.

Medlemmer av studieprogramrådene #

Studieprogramrådet for medisinstudiet #

I perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 har studieprogramrådet følgende sammensetning:

 • Ivar Skjåk Nordrum, studieprogramleder, MH
 • Ida Marie Bruun Jacobsen, rådgiver, Utdanningsseksjonen, MH
 • Line Knutsen Lund, nestleder undervisning medisin, Institutt for psykisk helse, MH
 • Gunn Hege Marchand, årsleder medisinstudiet, MH
 • Bjarne Austad, årsleder medisinstudiet, MH
 • Ann Oddrun Medby, studieprogramleder BA sykepleie, Institutt for samsfunnsmedisin og sykepleie, MH
 • Børge Lillebo, lege i spesialisering, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag
 • Erik Mangus Berntsen, overlege, St. Olavs hospital
 • Betty Pettersen, kommuneoverlege i Trondheim kommune
 • Julie Mork Aune, studentrepresentant studieåret 2019/2020
 • Magnar Fredheim Blindheim, studieprogramtillitsvalgt studieåret 2019/2020

Ida Marie Bruun Jacobsen er studieprogramrådets sekretær

Studieprogramrådet for bachelor i audiologi #

Studieprogramråd for bachelor i audiologi har følgende medlemmer 08.11.18 - 31.12.21:

 • Lars Gunnar Rosvoldaunet (studieprogramleder), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Vår Silje Mandal, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Vinaj Swarnalatah Nagaraj, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Vibeke Bang-Larsen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Bente Storrø, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Wenche Fredagsvik, St. Olavs hospital
 • Siri Merethe Bergseth, Molde sjukehus
 • Julie Stav, student kull 2018
 • Camilla Børmarken, student kull 2017
 • Malin Frydenberg, student kull 2016
 • Olav Skjesol (vara), student kull 2018
 • Ida Jamtøy Heggem (vara), student kull 2017
 • Cecilie Skylstad Solem (vara), student kull 2016

Bente Storrø er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for bachelor i bevegelsesvitenskap #

Studieprogramråd for bachelor i bevegelsesvitenskap har følgende medlemmer 13.09.19 - 31.12.21:

 • Liv Berit Augestad (studieprogramleder), NTNU
 • Espen Ihlen, NTNU
 • Ingar Mehus, NTNU
 • Siri Merete Brændvik, NTNU
 • Mireille van Beekvelt, NTNU
 • Nora Ford, NTNU
 • Silje Fossum, NTNU
 • Marit Aaraam, Strinda videregående skole
 • Kjell Bjarne Helland, Norges idrettsforbund
 • Stein Olaf Olsen, studentrepresentant
 • NN, studentrepresentant
 • NN, studentrepresentant

Nora Ford er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for bachelor i ergoterapi (Trondheim) #

I perioden 10.08.18 - 30.06.20 har studieprogramråd for bachelor i ergoterapi i Trondheim følgende medlemmer:

 • Sissel Horghagen (studieprogramleder), Institutt for nevromedisin og bevegelesvitenskap, NTNU
 • Annette Ysland Ludvigsen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Tatiana Gavrilova, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Ruca Maas, Institutt for nevromedisin og bevegelesvitenskap, NTNU
 • Jon Sørgaard, Institutt for nevromedisin og bevegelesvitenskap, NTNU
 • Tove Carstensen, Institutt for nevromedisin og bevegelesvitenskap, NTNU
 • Marianne Mesteig, Trondheim kommune
 • Elin Svendsen, NAV/Hjelpemiddelsentralen
 • Student Morten Andreas Sannes, kull 2016
 • Student Hans-Marius Strømsjordet Klevmoen, kull 2017
 • NN, kull 2017

Studieprogramrådet for bachelor i fysioterapi #

Studieprogramråd for bachelor i bevegelsesvitenskap har følgende medlemmer 13.09.19 - 31.12.21:

 • Siri Merete Brændvik (studieprogramleder), NTNU
 • Vigdis Fuglesang, NTNU
 • Randi Granbo, NTNU
 • Sylvia Søderstrøm, NTNU
 • Turid Beitland, NTNU
 • Anne-Cathrine Stræte, Trondheim kommune
 • Tove Vannes Sundby, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Sissel Kløve Farstad, Molde kommune
 • Lene Grindvik, Namdal rehabilitering
 • NN, studentrepresentant
 • NN, studentrepresentant

Studieprogramrådet/referansegruppe for ny bachelor i sykepleie #

Ny samordnet bachelor i sykpleie ved NTNU skal etableres fra studieåret 2020/21. Det er oppnevnt en referansegruppe som fungerer som et studieprogramråd. Denne gruppen har følgende medlemmer:

 • Marit Kjersem, fagrådgiver Møre og Romsdal HF (Tilhørighet: IHA)
 • Ann Elin Melbø Myklebust, virksomhetsleder Hjemmetjenester Ålesund kommune (Tilhørighet: IHA)
 • Gerd Elisabeth Meyer Nordhus, ansatt i vitenskapelig stilling , IHA
 • Andreas Foss Follesø, student bachelor sykepleie IHA (frem til juni 2018)
 • Kari Margrete Iversen, enhetsleder, Trondheim kommune (Tilhørighet: ISM)
 • Barbro Meland, helsefaglig rådgiver, St. Olav hospital HF (Tilhørighet: ISM)
 • Marit Storli, ansatt vitenskapelig stilling (ISM)
 • Julie Haukeland, student bachelor i sykepleie ISM
 • Mari Aasen, koordinator kompetansesamarbeid Helse og omsorg i Gjøvikregionen (Tilhørighet: IHG)
 • Kari Mette Vika, assisterende divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet Gjøvik og Lillehammer (Tilhørighet: IHG)
 • Heidi Libæk Vold, ansatt i vitenskapelig stilling (IHG)
 • Ine Fjær, student bachelor sykepleie IHG og institutttillitsvalgt IHG 

Studieprogramrådet for bachelor i vernepleie #

Studieprogramråd for bachelor i vernepleie har følgende medlemmer 19.07.18 - 31.12.21:

 • Jørn Østvik (studieprogramleder), Institutt for psykisk helse
 • Anne Berit Brovold, Institutt for psykisk helse
 • Aud Elisabeth Witsø, Institutt for psykisk helse
 • Monica Kristiansen, Institutt for psykisk helse
 • Monica Røstad, Institutt for psykisk helse
 • Marit By Rise, Institutt for psykisk helse
 • Asbjørn Strømmen, Rådmannens fagstab - Trondheim kommune
 • Hilde Weltch, Kattem bo- og aktivitetstilbud - Trondheim kommune
 • Ingrid Rønning, studentrepresentant
 • Amalie Jacobsen Dyrkorn, studentrepresentant
 • Ingrid Ressem, studentrepresentant

Anne Berit Brovold er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for master i aktivitet og bevegelse #

Se studieprogramrådet for MSc in Physical Activity and Health.

Studieprogramrådet for master i bevegelsesvitenskap #

Se studieprogramrådet for MSc in Physical Activity and Health.

Studieprogramrådet for master i farmasi #

Studieprogramråd for master i farmasi har følgende medlemmer 19.07.18 - 31.12.21:

 • Siver Andreas Moestue (studieprogramleder), NTNU
 • Michael Due Larse, NTNU
 • Kirsti Haave Singsaas, NTNU
 • Linda Amundstuen Reppe, Nord universitet
 • Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge
 • Sykehusapoteker Martin Grotnes, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Emilie Prytz Hammarqvist, studentrepresentant kull 2017
 • Lovisa Hansen Dadadottir, studentrepresentant kull 2018

Kirsti Haave Singsaas er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for master i folkehelse #

Studieprogramråd for master i folkehelse har følgende medlemmer 19.07.18 - 31.12.21:

 • Kristine Pape (studieprogramleder), Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Kari Bjerke Batt-Rawden (stedlig studieprogramkoordinator på Gjøvik), Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Geir Vegard Berg, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Ine Wigernæs, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Geir Arild Espnes, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • John-Arne Skolbekken, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Borgunn Ytterhus, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Sindre Aasheim Norås, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Gro Jeppestøl Vatne, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Ane Bjørngaard, Oppland fylkeskommune
 • Ingvild Heggstad, Trondheim kommune
 • NN, studentrepresentant
 • NN, studentrepresentant

Sindre Aasheim Norås er studieprogrammets sekretær.

Studieprogramrådet for master i helseinformatikk #

Studieprogramråd for master i helseinformatikk har følgende medlemmer 01.05.19 - 31.12.21:

 • Pieter J. Toussaint (leder), Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Eric Monteiro, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Arild Faxvaag, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Nora Ford, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Nils Kvernmo, Helse Midt-Norge
 • Tor-Erling Evjen, Trondheim Kommune
 • Grete O. Samstad, St. Olavs hospital HF

Nora Ford er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for master i klinisk helsevitenskap #

Studieprogramråd for master i klinisk helsevitenskap har følgende medlemmer 19.07.18 - 31.12.21:

 • Astrid Woodhouse (studieprogramleder), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Bård E. Kulseng (studieretningsleder, fedme og helse), Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Petter Borchgrevink (studieretningsleder, smerte og palliasjon), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Ottar Vasseljen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Ragnhild Sand Kalkvik, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Bjørn Carsten Buan, Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen
 • Inger Elise Opheim Moljord, Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital
 • Trine Minde Gellein, studentrepresentant
 • Anne Grethe Kristiansen, studentrepresentant

Ragnhild Sand Kalkvik er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for master i klinisk sykepleie og videreutdanningene i avansert klinisk sykepleie og anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie #

Studieprogramråd for master i klinisk sykepleire og tilhørende videreutdanninger har følgende medlemmer 06.03.19 - 31.12.21:

 • Øyfrid Larsen Moen (leder av studieprogramrådet), Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Gro Jeppestøl Vatne, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Anne Vifladt, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • Kari Hanne Gjeilo, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Iben Akselbo, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Elin Margrethe Aasen, Institutt for helsevitenskap i Ålesund
 • Sven Inge Molnes, Institutt for helsevitenskap i Ålesund
 • Åste Renholen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oppland
 • Grete O. Samstad, St. Olavs hospital
 • Jo Åsmund Lund, Kreftavdelingen Ålesund sjukehus
 • Lars Kvalum, student Gjøvik
 • Ingrid Oliane Hundvedbakke Hårstad, student Trondheim
 • Tina Ann Sande Holte, student Ålesund

Gro Jeppestøl Vatne er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for master i medisinsk MR-avbilding og videreutdanning i MR #

Studieprogramrådet har følgende medlemmer i perioden 01.12.16 - 30.06.20:

 • Beathe Sitter (studieprogramleder), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Henrik Larsson, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Øystein Olsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Benny Ehrnholm, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Tonje Christin Svendsen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 • Else Marie Huuse-Røneid, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital HF
 • Bjarte Snekvik, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital HF
 • Fredrik Granlien, student
 • Kenneth Ottesen Pedersen, student
 • Simon Fredrik Remen, student
 • Peer Julius Haugen, student

Tonje Christin Svendsen er studieprogramrådets sekretær. 

Studieprogramrådet for master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid #

Studieprogramråd for master i psykisk helse har følgende medlemmer 01.09.19 - 31.12.21:

 • Marit By Rise, NTNU
 • Patrick Kermit, NTNU
 • Elisabeth Bania, NTNU
 • Toril Elstad, NTNU
 • Ann-Kristin Bratlie, NTNU
 • Liv Anne Mikkelborg, NTNU
 • Anne Karin Kristiansen, BUP/St. Olavs hospital
 • Eirik Roos, Trondheim kommune
 • Anne-Lise Løvås, Div. psykisk helsevern/St. Olavs hospital
 • Arne Almvik, NAPHA
 • Mari Nordland Berg, student
 • Sofie Christine Solum, student
 • Geir Smistad, student
 • Kari Meli, NTNU (vara)

Studieprogramrådet dekker også frittstående videreutdanningsemner i barn og unges psykiske helse og barnevernledelse.

Ann-Kirstin Bratlie er studieprogramrådets sekretær

Studieprogramrådet for MSc in Exercise Physiology #

Se studieprogramrådet for MSc in Physical Activity and Health

Studieprogramrådet for MSc in Global Health #

Studieprogramråd for MSc in Global Health har følgende medlemmer i perioden 22.08.18 - 31.12.21:

 • John Øyvind Odland (studieprogramleder), Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Elisabeth Darj, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Jennifer Infanti, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Johan Håkon Bjørngaard, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Ragnhild Lier, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Marit Hovdal Moan, REK
 • Masterstudent NN, kull 2017
 • Masterstudent NN, kull 2018

Ragnhild Lier er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for MSc in Molecular Medicine #

Studieprogramråd for MSc in Molecular Medicine har følgende medlemmer 05.09.18 - 31.12.21:

 • Helge Klungland (studieprogramleder), Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Magne Børset, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Marit Barstad, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Frank Skorpen, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Denis Kainov, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Berit Johansen, Institutt for biologi, NTNU
 • Christina Gabrielsen, St. Olavs hospital HF
 • Kjersti Haugum, St. Olavs hospital HF
 • Masterstudent Mirjam Dürkoop
 • Masterstudent Rita Brekke
 • Masterstudent Rouan Yao (vara)

Marit Barstad er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for MSc in Neuroscience #

Studieprogramråd for MSc in Neuroscience har følgende medlemmer 18.08.18 - 31.12.21:

 • Emre Yaksi (studieprogramleder), Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU
 • Linda White, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
 • Mussie Debesai, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, NTNU
 • Jonathan Knowles, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU
 • Florence Kermen, Institutt for biologi, NTNU
 • Robert Biegler, Institutt for psykologi, NTNU
 • Keith L. Downing, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
 • Anita Øren, SINTEF
 • Masterstudent Ingemārs Sokolovskis
 • Masterstudent Devika Kurup

Mussie Debesai er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for MSc in Physical Activity and Health #

Studieprogramråd for MSc in Physical Activity and Health har følgende medlemmer 13.09.18 - 31.12.21:

 • Marius Steiro Fimland, NTNU
 • Karin Roeleveld, NTNU
 • Skender Redzovic, NTNU
 • Anni Bjerkhagen, NTNU
 • Ulrik Wisløff, NTNU
 • Morten Wolden, Trondheim kommune
 • Andreas Holtermann, National Research Centre for the Working Environment, Denmark
 • Siv Mørkved, Helse Midt-Norge HF
 • NN, studentrepresentant
 • NN, studentrepresentant

Anni Bjerkhagen er studieprogramrådets sekretær.

Studieprogramrådet for helsesykepleierutdanningen #

Studieprogramrådet for helsesøsterutdanningen har følgende medlemmer i perioden 01.03.18 - 31.12.21:

 • Førsteamanuensis Berit Misund Dahl (studieprogramleder), NTNU
 • Førstelektor Vibeke Olufsen (studieprogramkoordinator), NTNU
 • Førstelektor Kari Blindheim, NTNU
 • Kontorsjef Gunnhild N. Furnes, NTNU
 • Førstelektor Bjørg Aglen, NTNU
 • Ledende helsesøster Kari-Janne Ljones Kulø, Ulstein kommune
 • Ledende helsesøster Nina Mjøen, Oppdal kommune
 • Student Maria L. Haldorsen, studiested Trondheim
 • Student Anita Lindvik Skinnes, studuested Ålesund

Studieprogramrådet for jordmorutdanningen #

Studieprogramrådet for jordmorutdanningen har følgende medlemmer i perioden 01.01.18 - 31.12.21:

 • Dosent Ingvild Aune (studieprogramleder), NTNU
 • Førstelektor Raija H. T. Dahlø, NTNU
 • Førstekonsulent Torhild Dragsten, NTNU
 • Jordmor Kristin Presthus, Melhus helsestasjon
 • Jordmor/assisterende seksjonsleder Siv Tonje Selboe, St. Olavs hospital
 • Student Trude Tysland
 • Student Sigrid Amalie Vollheim

Torhild Dragsten er studieprogramrådet sekretær.

Studieprogramrådet for videreutdanningen Topptrener II #

Studieprogramråd for Topptrener II har følgende medlemmer i perioden 17.12.18 - 31.12.21:

 • Gertjan Ettema (leder), Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
 • Øyvind Sandbakk, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
 • Anni Bjerkhagen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
 • Ingunn Dahler Hybertsen, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Marit Soini, Fakultetsadministrasjonen SU
 • John Anders Bjørkøy, Olympiatoppen/Norges idrettsforbund
 • Trine Løkke, Olympatoppen Midt-Norge
 • Thomas Andre Kjelbotn, studentrepresentant

Anni Bjerkhagen er rådets sekretær.

Studieprogramrådet for videreutdanning i psykisk helsearbeid #

Se studieprogramråd for master i psykisk helse.

0 Vedlegg
25779 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)