Tilbake

Studieprogramråd for telematikk

Sekretær: Laurent Paquereau.

Studieprogramråd for telematikk er programråd for:

 • Master of Science in Telematics - Communication Networks and Networked Services
 • Master of Science in Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)

Sammensetning

Medlemmer Enhet Funksjonsperiode
Professor Finn Arve Aagesen (leder) ITEM 01.08.12 - 01.08.17
Professor Bjarne Emil Helvik ITEM 01.08.12 - 01.08.17
Professor Danilo Gligorski ITEM 01.08.12 - 01.08.17
Student Ida Bosch   01.08.16 - 01.08.17
Student Mathias Ackermann   01.08.16 - 01.08.17
Varamedlemmer Enhet Funksjonsperiode
Professor Stig Frode Mjølsnes ITEM 01.08.12 - 01.08.17

Funksjonsperioden

Fakultetet oppnevner medlemmer til utvalget.
Normalt oppnevnes medlemmene for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

Mandat

Studieprogramleder

Les mer om ledelse av studieprogram her. Blant annet finnes et felles mandat for studieprogramleder.

Studieprogramråd

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).

0 Vedlegg
5434 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)