Studieprogramråd for energi og miljø


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2017–2021:
 

Møtereferat: Referat 2017
 

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Halsten Aastebøl,
senioringeniør
Leder for studieprogramrådet
Programansvarlig for MSc in Electric Power Engineering
Programansvarlig for master i energi og miljø (5-årig)
Programansvarlig for master i energi og miljø (2-årig)
IEL Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Olav B. Fosso,
professor
Programansvarlig for MSc in Wind Energy (Erasmus+) IEL Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Vijay Vadlamudi,
førsteamanuensis
Programansvarlig for Master in Offshore Renewable Energy (Erasmus+) IEL Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Vojislav Novakovic,
professor
Medlem EPT Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Ivar Ståle Ertesvåg,
professor
Medlem EPT Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Reidar Kristoffersen,
førsteamanuensis
Medlem EPT Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Eilif Hugo Hansen,
førsteamanuensis
Medlem IEL Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Tim Torvatn,
førsteamanuensis
Medlem IØT Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Brynhild Totland Eksternt medlem fra EnergiNorge EnergiKontakten    
Anne Marit Melbye Eksternt medlem fra ZERO EnergiKontakten    
Hanne Rygg Eksternt medlem fra Siemens EnergiKontakten    
Sofie Barmen Stein Medlem Student Gløshaugen 01.01.21–01.01.22
Markus Tørnkvist Medlem Student Gløshaugen 01.08.19–01.01.22
Henriette Skaret Kjos-Hanssen Medlem (EPT) Student Gløshaugen 01.08.20–01.08.21
Nina Laumann Administrativ støtte EPT Gløshaugen        

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

 

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).

 

 

3 Vedlegg
13564 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)