Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2017–2021:
 

Møtereferat: Referat fra 2011-2013
 

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Trond Ytterdal, Professor Leder for studieprogramrådet IES Gløshaugen

01.09.20–01.08.21

 

Morten Olavsbråten, førsteamanuensis Programansvarlig for MSc in Electronic Systems Design IES Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Torstein Bolstad, førsteamanuensis Programansvarlig for master i Elektronisk systemdesign
og innovasjon
IES Gløshaugen 01.08.19–01.08.21
Per Gunnar Kjeldsberg, professor Programansvarlig for in Embedded Computing Systems
(Erasmus+)

Medlem faggruppe KR
IES Gløshaugen 01.01.20–01.08.21
Dag Roar Hjelme, professor Programansvarlig for MSc in Electronic Systems and
Instrumentation
IES Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Hefeng Dong, professor Medlem faggruppe AK IES Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Giampiero Salvi, professor Medlem faggruppe SI IES Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Bjørn-Ove Fimland, professor Medlem faggruppe NF IES Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Bendik Bogfjellmo Medlem Student Gløshaugen 01.01.20–01.01.21
Magnus Iben Holt Medlem Student Gløshaugen 01.08.20–01.08.21
Kirsti Klemetsaune, førstekonsulent Administrativ støtte IES Gløshaugen  
Observatører Funksjon Enhet Campus          
Peter Svensson, professor Studieveileder IES Gløshaugen  
Bjørn B. Larsen, førsteamanuensis Studieveileder IES Gløshaugen  
Ellen Beate Hove, seniorkonsulent Studieveileder IE Gløshaugen  

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).

 

13 Vedlegg
12055 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)