Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master)

(Videresendt fra Studieprogramråd for datateknologi og informasjonsvitenskap)


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2017–2021:
 

Møtereferat finnes her

 
Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode*
Knut Arne Strand, førsteamanuensis Leder for studieprogramrådet
Programansvarlig for master i Digital samhandling
IDI Kalvskinnet 01.10.17–01.08.21
Hallvard Trætteberg, førsteamanuensis Programansvarlig for master i datateknologi (2-årig)
Programansvarlig for master i datateknologi (5-årig)
IDI Gløshaugen 01.10.17–01.08.21
Dag Svanæs, professor Programansvarlig for MSc in Informatics IDI Gløshaugen 01.12.20–01.08.21
Christopher Frantz, førsteamanuensis Programansvarlig for MSc in Applied Computer Science IDI Gjøvik 26.09.19–01.08.21
Jean Baptiste Thomas, førsteamanuensis Programansvarlig for MSc in Computational Colour and Spectral Imaging IDI Gjøvik 01.08.20–01.08.21
Ricardo Da Silva Torres, professor Programansvarlig for master i simulering og visualisering IIR Ålesund 01.09.20–01.08.21
Julie Adele Solum-Sjaavaag Medlem Student Gløshaugen 01.08.20–01.08.21
Axel Martinius Kjønsberg Medlem Student Gløshaugen 01.08.20–01.08.21
Viktor Grøndalen Solberg Medlem Student Gløshaugen 01.08.20–01.08.21
Nicolo Oreste Pinciroli Vago Medlem Student Ålesund 14.09.20–01.08.21
Suzan Bulduk, førstekonsulent Administrativ støtte IE Gløshaugen fra 30.01.20

* Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år.
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Studieprogramråd

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).

 

8 Vedlegg
14309 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)