Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro

(Videresendt fra Studieprogramråd for bachelor ingeniør elektro)


Mandat og sammensetning for studieprogramrådet ved IE-fakultetet 2017–2021:
 

Møtereferat: Referater 2017     Referater 2018     Refrater 2019
 

Medlemmer Funksjon Enhet Campus Funksjonsperiode
Eilif H. Hansen, førsteamanuensis Leder for studieprogramrådet IEL Gløshaugen 15.11.17-01.08.21
Webjørn Rekdalsbakken, førsteamanuensis Programansvarlig for automatiseringsteknikk IIR Ålesund 01.01.18–01.08.21
Eike Garbe, førsteamanuensis Programansvarlig for elkraftsystemer IIR Ålesund 01.10.17–01.08.21
Knut Wold, førsteamanuensis Programansvarlig for bachelor i ingeniørfag, elektro
Programansvarlig for videreutdanning i elkraft
IES Gjøvik 01.10.17–01.08.21
Fredrik Dessen, førsteamanuensis Programansvarlig for bachelor i ingeniørfag, elektro ITK Gløshaugen 01.01.18–01.08.21
Arne Midjo, universitetslektor Programansvarlig for høgskolekandidat i elektro IES Gløshaugen 01.01.18–01.08.21
Tom Chritian Dahl Eksternt medlem, ÅKP AS     15.02.19–01.08.21
Morten Solli Eksternt medlem, Autronica Fire     15.02.19–01.08.21
Tone Bleken Rud Eksternt medlem, Eidsiva Nett AS     15.02.19–01.08.21
Annik Riise Medlem Student Gløshaugen 01.08.20–01.08.21
Joakim Løland Medlem Student Gjøvik 01.11.19–01.08.21
NN Medlem Student Ålesund 01.01.21–01.01.22
Pål Risan, universitetslektor Administrativ støtte IE Gløshaugen  

Fakultetet oppnevner normalt medlemmer til utvalget for fire år
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

 

Mandat for studieprogramrådene

Mandat for studieprogramledere ved NTNU
Ulike modeller for ledelse av studieprogram ved NTNU

Et studieprogramråd er primært et rådgivende utvalg for dekanus. Dets hovedoppgaver er:

 • studieplanutvikling, herunder læringsmål og profesjonsmål, definisjon av studieretninger og hovedprofiler og deres hovedinnhold av emner, etter behov fremme forslag om nye emner overfor institutter og fakultet
 • foreta en helhetlig vurdering av emnesammensetning, innhold og undervisningsform for årskursene enkeltvis og samlet
 • bidra til utvikling av studieprogrammets/-programmenes tverrfaglige profil, både på grunnivå og gjennom studieretninger og hovedprofiler
 • vurdere innhold og belastning i enkeltemner, om nødvendig foreslå endringer
 • forberede og koordinere arbeidet med den årlige studieplanrevisjonen
 • ta initiativ til og medvirke til endringer som kan forbedre det faglige innholdet og det pedagogiske opplegget i undervisningen
 • være pådriver for godt læringsmiljø for studentene og spesielt for at fasiliteter som student-arbeidsplasser, grupperom, datasaler, personlige datamaskiner og lignende er tilgjengelige
 • arbeide med kvalitetssikring og evaluering av studieprogrammet/-programmene i henhold til vedtatte retningslinjer, inkludert rapportering, samt være pådriver for oppfølging av referansegruppenes arbeid knyttet til undervisningen
 • bidra til et formålstjenlig mottak av nye studenter, herunder opplegg for Teknostart/ Realstart
 • bidra til formålstjenlig og god utnyttelse av eventuelle tiltaksuker
 • bidra med tilfredsstillende faglig studieinformasjon for potensielle studenter og for studenter ved det/de aktuelle programmet/programmene
 • bidra med innspill til markedsføring av og rekruttering til programmet/programmene overfor studiesøkende ungdom
 • gi råd om dimensjonering av studiet
 • uttale seg i prinsipielle spørsmål knyttet til innpassings- og fritakssaker
 • uttale seg i saker utvalget får seg forelagt

Strategisk utvikling av studieprogrammet/-programmene skal være godt forankret i fakultetsledelsen, samt i de berørte institutter. Viktige eksempler på slikt arbeid er:

 • forslag om nye studieprogram eller sammenslåinger/nedlegginger av studieprogram
 • utviklingsarbeid som fordrer samarbeid med andre program og/eller fakultet, f. eks. utvikling av tverrfaglige studietilbud.

Markedsforankring og kontakt med næringsliv og forvaltning som er avtakere av kandidater fra programmet/programmene ivaretas normalt gjennom instituttene, instituttråd og bransjenettverk (for eksempel Energikontakten).

4 Vedlegg
3817 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)