Studieplanprosessen

Prosjektet sine målsetninger #

Studieplanprosjektet skal bidra til å forbedre studieplanprosessen og kvaliteten i denne. Målet er at dette skal føre til tydeligere studieprogramledelse, forbedret kvalitetsarbeid og bygging av gode kvalitetskulturer ved NTNU. Et felles digitalt prosessverktøy som som skal støtte opp om studieplanarbeidet og kvalitetsarbeidet ved NTNU er under etablering. Alle NTNUs studieprogram, inklusiv videreutdanningen, skal ta i bruk det nye verktøyet i løpet av 2020. En begrenset versjon av verktøyet er implementert i deler av organisasjonen høsten 2019.

Mer om prosjektets effektmål og resultatmål, informasjon om organisering med videre finner du i prosjektdefinisjonen.

Om prosessverktøyet #

  • Det nye prosessverktøyet skal gi digital støtte til studieplanprosessen og emne- og studieprogramevaluering
  • NTNUs kvalitetssystem for utdanning ligger til grunn for utviklingen av verktøyet
  • Verktøyet er basert på sharepoint/Office365
  • For planlegging og revisjon av emner skal imidlertid Emner på Nett (EpN) fortsatt brukes

Emne- og studieprogramevaluering #

Verktøyets modul for digital støtte til emne- og studieprogramevaluering er under etablering. Modulen inkluderer både årlige og periodiske evalueringer.

Studieplanlegging #

Verktøyets modul for studieplanlegging er bygget opp etter NTNUs krav til studier, veiledning for opprettelse av studier og veiledning for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser. Studieplandata for eksisterende studieprogram ligger i FS. I revisjonssyklusen blir studieplanen med tilhørende data overført fra FS til nytt prosessverktøy. Når studieplanen er vedtatt, sendes data tilbake til FS, til arkiv og publisering på nett. 

Pilotering #

Piloteringen av studieplanmodulen ble avsluttet i januar 2019. Pilotdeltakerne gav prosjektet gode og konstruktive tilbakemeldinger, både på områder som opplevdes å fungere godt og på områder med forbedringspotensiale. Erfaringer fra piloten viser at verktøyet fungerer i praktisk bruk for alle brukerne. Erfaringene fra piloten danner grunnlaget for videre utvikling og implementering av verktøyet ved alle fakultetene. Disse programmene deltor i piloten. 

  • bachelor i sykepleie Gjøvik (heltid og deltid)
  • bachelor i fremmedspråk, Trondheim
  • bachelor i biomarin innovasjon, Ålesund
  • master i kybernetikk og robotikk, Trondheim (5-årig og 2-årig)
  • master i industriell kybernetikk, Trondheim (2-årig)
  • erfaringsbasert master spesialpedagogikk, Trondheim

Pilotering/testing av modul for emneevaluering ble gjennomført i febrar / mars 2019. Pilotdeltakere/testere har vært et utvalg emner med emneansvarlige fra studieprogrammene listet ovenfor. Etter tilbakemelding fra pilotdeltakere er det utviklet støtte for referansegrupperapportering, denne piloters av studenter på AD-fakultetet. 

Prosjektets påvirkning på studieplan- og kvalitetsarbeidet   #

Høsten 2019 er prosessverktøyet satt i drift i et utvalg studieprogram fordelt på alle fakultet. Fakultetene bidrar med å organisere og forberede implementering, herunder lære opp egne ansatte og klargjøre studieplanene i eget fakultet. Arbeidet innebærer kvalitetssikring av data, registrering av fakultets roller, aktiviteter og tidsfrister i verktøyet.   

Prosjektet sørger for støtte til fakultetene blant annet ved å utarbeide nødvendig materiell for planlegging og opplæring av de ulike brukergruppene. Prosjektet vil også tilby opplæring av nøkkelpersoner ved fakultetene, mens opplæringen av de øvrige brukerne forventes å skje i regi av fakultetene selv.

Vitenskapelig ansatte arbeider med studieplanetablering, revisjon og kvalitetsarbeid direkte i det nye verktøyet. Når du som bruker får ta verktøyet i bruk, vil du forhåpentligvis oppleve at verktøyet gir en god støtte i ditt arbeid med studieplanlegging og i kvalitetsarbeidet. Verktøyet skal legge til rette for god arbeidsflyt gjennom studieåret og mellom alle involverte. 

Det er mål at verktøyet skal redusere en stor del av av dagens dobbeltarbeid og manuelle registeringer. Dette vil føre til nye og endrede rutiner og arbeidsprosesser både for vitenskapelig og administrativt ansatte. Vi håper også at ressursene som blir tilgjengelige i verktøyet vil gi deg muligheten til nye måter å jobbe med utdanningskvalitet på.  

Prosjektets organisering  #

Prosjekteier: #

Prorektor for utdanning

Prosjektleder #

Øystein Vik

Prosjektets bemanning og ressurser #

Utdanningsutvalget og fakultetsforum brukes på samme måte som referansegruppen i spørsmål som berører disse utvalgenes mandat.  

Bakgrunnen for prosjektet  #

NTNUs utdannings- og læringsmiljøstrategi er tuftet på tre pilarer – kvalitet i utdanningen er én av disse. Strategien slår blant annet fast at «Vi utvikler god utdanningsledelse som fremmer kvalitetskultur gjennom systematisk evaluering og oppfølging». Målet for kvalitetsarbeidet ved NTNU handler både om kvaliteten i studieprogramporteføljen, studieprogram og emner og kvalitet i de administrative prosessene. Utviklingen av studieporteføljen skjer blant annet ved at tiltak fra evalueringer implementeres i den årlige studieplanprosessen.  

Studieplanprosessen er identifisert som en av tre gjennomgående prosesser, og skal prioriteres i NTNUs forbedringsarbeid. Kartleggingen i forprosjektet viser at prosessen og arbeidet preges av store mengder manuelt arbeid, manglende automatisering og mangel på standardiserte arbeidsprosesser. Dette gjelder alle studier ved NTNU, inklusiv etter- og videreutdanning. Mangelen på effektivitet kombinert med størrelsen på det arbeidet som blir utført på feltet, tilsier at potensialet for forbedring gjennom å digitalisere og standardisere er stort. Gevinster vil kunne tas ut gjennom økt kvalitet, mindre administrativt arbeide og ved å omfordele ressurser. Forprosjektets vurdering er at prosjektet vil kunne bidra med en betydelig reduksjon i antall årsverk etter at prosjektet er gjennomført.  

Prosjektet er ett av tiltakene i NTNUs forbedringsprogram og digitaliseringsprogram.-

3 Vedlegg
4607 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)