Studentombud

På denne siden finner du informasjon om studentombudet på NTNU. Formålet med ordningen er å bidra til økt rettsikkerhet for studentene.

English version - The student ombuds

 

Studentombud Lennart Soligard. Foto.

Kontakt

Navn: Lennart Soligard

E-post: studentombudet@ntnu.no 

Merk: E-post er i utgangspunktet ukryptert, og det betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Det bes derfor om at henvendelser som inneholder sensitiv informasjon helst ikke oversendes studentombudet på e-post, men heller via telefon eller ved personlig oppmøte etter avtale.

Tlf: 485 05 005

 

 

Bli kjent med studentombudet i Universitetsavisa (august 2017)

Rektor Anne Borg og Lennart Soligard informerer om rollen (video på Facebook)


Studentombudet ønsker studentene velkommen til studiestart høsten 2021

Studentombudet ønsker deg som student velkommen til årets studiestart. Studieåret starter mandag 16. august med immatrikulering – som er en velkomstseremoni for alle nye studenter. Informasjon om når du skal møte til studiestart og immatrikulering finner du på ditt studieprogram.


Studentlivet på NTNU er mer enn studier. Du blir en del av et levende og aktivt studentmiljø.

Møt studentfrivilligheten ved NTNU. Bli kjent med NTNUs linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentdemokratiet og andre sentrale aktører som er med på å skape et levende og aktivt studentmiljø.

Informasjon om eksamen;

Er du anklaget for fusk på eksamen; Ta gjerne kontakt med studentombudet for en uformell samtale. Informasjon om fusk.

Aktuelle lover og regler

Ta gjerne kontakt med studentombudet for en uformell og uforpliktende prat om du har spørsmål relatert til din studiesituasjon.

Informasjon vedrørende koronaviruset

NTNU har derfor besluttet å avlyse all fysisk, timeplanfestet undervisning på campus fra og med i dag, 12. mars, til og med 26. mars. NTNU går over til digital undervisning i alle emner, så snart det lar seg gjøre. Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det, og studenter skal ikke oppholde seg på campus.

NTNU legger fortløpende ut oppdatert informasjon på www.ntnu.no/korona og jeg oppfordrer studentene til å følge med på denne nettsiden. 

Åpningstider Trondheim

 • Drop-in for studenter er vanligvis hver onsdag og torsdag fra kl. 12:00 - 14:00; Realfagbygget D1-155. Tirsdag 23.9. har Studentombudet hjemmekontor.Dersom du har behov for et møte med studentombudet utenom nevnte tidspunkt så gjerne send meg en mail eller ring meg på tlf: 48 50 50 05.

Stand på campus

Studentombudet gjennomfører stand èn gang per måned på flere av NTNUs campus til vanlig. 

Stikk innom dersom du er i nærheten for en hyggelig prat og en kopp kaffe.

Neste stand

 • Dragvoll: Stand ved trappa opp til kantina 11:30 til 13:30. dato publiseres snart
 • Gløshaugen: Stand i Realfagsbygget utenfor kantina i tidsrommet 11:30 til 13:30. dato publiseres snart
 • Kalvskinnet Akrinn: Stand Ved inngangspartiet i første etasje i tidsrommet 11:30 til 13:30. Dato publiseres snart
 • Ålesund: stand i hovedbygget utenfor kantina i tidsrommet 11:30 til 13:30.den 24.8.2021
 • Gjøvik: Stand i Gneis-bygget ved inngangspartiet mellom kl. 11:30 og 13:30. Dato publiseres snart
 • Øya helsehus: Stand ved inngangspartiet til kantinen mellom kl. 11:30 og 13:30. Daro publiseres snart

Studentombudets oppgaver

 

 1. Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson overfor studentene. Studentombudets virksomhet skal i hovedsak omfatte forhold knyttet til studiesituasjonen hvor en student opplever å være i en formell eller prosedyremessig gråsone og/eller mener det er begått feil eller urett overfor vedkommende. Med studiesituasjonen menes studentens forhold til NTNU. 
 2. Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser. Studentombudet skal bidra til at saker løses nærmest der de oppstår, dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen.
 3. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og skal ha et særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling.  
 4. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for veiledning og oppfølging, og fratar ikke NTNU informasjons- og veiledningsplikt.  
 5. Studentombudet kan foreta undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt behandlet.
 6. Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klageinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved NTNU.
 7. Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke. Studentombudet skal alltid gi en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak. Avslaget kan ikke påklages.
 8. Studentombudet kan ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til studentene.
 9. Saker om f.eks. Lånekassen eller Studentsamskipnaden faller utenfor studentombudets oppgaver. Studentombudet tar heller ikke stilling til faglige spørsmål. Studentombudet kan ikke opptre som fullmektig for studenten, dvs. representere studenten som part i en sak. 

 

Informasjon og opplæring

Generelt skal Studentombudet aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter. Opplæring i spesifikke tema avtales etter nærmere avtale i dialog mellom studenttillitsvalgte og studentombudet.

Rapportering

Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides årsrapporter. Årsrapporten skal legges fram for LMU og NTNUs styre som orienteringssak. Studentombudet skal orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Årsrapporter ligger på den åpne siden på ntnu.no/studentombud

Taushetsplikt og innsyn

 1. Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke. 
 2. Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn. 
 3. Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentleglova (lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).

Varsel om kritikkverdige forhold

Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, mobbing, trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon.

Studentene kan varsle anonymt via studentombudet. Hvis studenten ønsker at det skal være konfidensielt hvem som har varslet, skal studentombudet gjøre oppmerksom på at det kan være begrenset i hvilken grad saken kan forfølges.

Seksuell trakassering

Dersom studenter opplever seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet på studiestedet så kan studenten ta kontakt med meg for en uformell og uforpliktende samtale. Studenter kan også samtale med studentombudet anonymt dersom studenten ønsker det. Studentombudet behandler alle henvendelser konfidensielt og går ikke videre med saken med mindre studenten ønsker det. 

Les mer om seksuell trakassering

Regelverk


Spørreundersøkelse: Dersom du har vært i kontakt med studentombudet, sett gjerne av 1 minutt til å besvare studentombudsundersøkelsen 2020. Svarene du avgir er anonyme, og vil kun bli brukt til å forbedre studentombudets tjenester og til overordnet rapportering.
1 Vedlegg
17414 Visninger