Studentombud

På denne siden finner du informasjon om studentombudet på NTNU. Formålet med ordningen er å bidra til økt rettsikkerhet for studentene.

Kontakt studentombudet #

Studentombud ved NTNU er Lennart Soligard.

Studentombud Lennart Soligard. Foto.

Åpningstider #

Trondheim #

Fast åpen kontortid på Gløshaugen  #

 • Hver onsdag og torsdag i juni fra kl 12:00 til kl. 14:00, bortsett fra onsdag 6. juni og torsdag 7. juni. Ved behov for møte utenom kontortid kan dette avtales via tlf. eller e-post.
 • Realfagbygget D1-155 (Kartlenke)

Strudentombudet gjennomfører stand èn gang per måned på følgende campus:

Dragvoll #

 • Standdato kommer senere

Øya #

 • Standdato for Øya Helsehus kommer senere
 • Standdato for Kunnskapssenteret kommer senere

Kalvskinnet  #

 • Standdato for Akrinnbygget kommer senere
 • Standdato for Lysholmbygget kommer senere

Ålesund #

 • Standdato kommer senere

Gjøvik #

 • Standdato kommer senere

Studentombudets oppgaver #

 1. Studentombudet ved NTNU skal være en uavhengig bistandsperson overfor studentene. Studentombudets virksomhet skal i hovedsak omfatte forhold knyttet til studiesituasjonen hvor en student opplever å være i en formell eller prosedyremessig gråsone og/eller mener det er begått feil eller urett overfor vedkommende. Med studiesituasjonen menes studentens forhold til NTNU. 
 2. Studentombudet skal gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser. Studentombudet skal bidra til at saker løses nærmest der de oppstår, dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen.
 3. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling og skal ha et særlig fokus på studentenes rettigheter og likebehandling.  
 4. Studentombudet skal fungere som et supplement til øvrige rutiner og systemer for veiledning og oppfølging, og fratar ikke NTNU informasjons- og veiledningsplikt.  
 5. Studentombudet kan foreta undersøkelser i etterkant om hvordan saken har blitt behandlet.
 6. Studentombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klageinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved NTNU.
 7. Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke. Studentombudet skal alltid gi en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak. Avslaget kan ikke påklages.
 8. Studentombudet kan ta opp saker på eget initiativ for å sikre rettssikkerheten til studentene.
 9. Saker om f.eks. Lånekassen eller Studentsamskipnaden faller utenfor studentombudets oppgaver. Studentombudet tar heller ikke stilling til faglige spørsmål. Studentombudet kan ikke opptre som fullmektig for studenten, dvs. representere studenten som part i en sak. 

Informasjon og opplæring  #

Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til NTNUs studenter og tilby opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.

Rapportering #

Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides årsrapporter. Årsrapporten skal legges fram for LMU og NTNUs styre som orienteringssak. Studentombudet skal orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.

Årsrapporter ligger på den åpne siden på ntnu.no/studentombud

Taushetsplikt og innsyn #

 1. Studentombudet har taushetsplikt etter forvaltningsloven §13 om forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke. 
 2. Studentombudet har bare innsyn i taushetsbelagte opplysninger i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn. 
 3. Spørsmål om innsyn i saker hos studentombudet følger reglene i offentleglova (lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd).

Varsel om kritikkverdige forhold  #

Studenter kan varsle studentombudet om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, mobbing, trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon.

Studentene kan varsle anonymt via studentombudet. Hvis studenten ønsker at det skal være konfidensielt hvem som har varslet, skal studentombudet gjøre oppmerksom på at det kan være begrenset i hvilken grad saken kan forfølges.

Regelverk #

Kontakt #

Merk: E-post er i utgangspunktet ukryptert, og det betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet. Det bes derfor om at henvendelser som inneholder sensitiv informasjon helst ikke oversendes studentombudet på e-post, men heller via telefon eller ved personlig oppmøte etter avtale.

Mail: studentombudet@ntnu.no

Tlf: 48505005

Studentombud Lennart Soligard

Bli kjent med studentombudet i Universitetsavisa

1 Vedlegg
3744 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)