Strategi og budsjett - definisjon av begreper

Her beskrives og defineres sentrale begrep i plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen.

Sider merket PBO

Visjon #

Et mentalt bilde av fremtidig situasjon. En rettesnor om hvor vi vil være, eller av den posisjon vi vil ha om noen år.

Strategi #

En strategi beskriver både hvor man vil på lang sikt og hvordan man kommer dit.

Strategidokument #

Viser kjernevirksomheten, verdigrunnlag, visjon, utfordringer og strategiske mål.

Overordnet mål #

Langsiktige mål satt for hvert område i strategidokumentet.

Indikator #

Et verktøy for å finne ut om vi er på riktig kurs til rett tid gjennom å måle løpende måloppnåelse (kvalitativt eller kvantitativt). De til enhver tid gjeldende indikatorer for NTNU finnes i styresaker om plan og budsjett.

Handlingsplan #

Handlinger som skal gjøre oss i stand til å nå fastsatte mål. Handlingsplanen konkretiseres med aktiviteter, milepæler og en fremdriftsplan. Handlingsplanen kan være flerårig.

Tiltak #

Tiltak igangsettes ved vesentlige avvik i forhold til budsjett og/eller til fastsatte planer.

Langtidsbudsjett #

Rullerende fireårig budsjett som viser både inntekts- og kostnadssiden. Budsjettet skal gi et bilde av totaløkonomien for enheten, dvs. inkludert eksterne prosjekter og bygger på planlagte aktiviteter innen undervisning, forskning og nyskaping.

Aktivitet #

Hovedaktivitetene ved NTNU ligger under hovedområdene undervisning, forskning, formidling, nyskaping og organisasjon og ressurser. Innenfor disse hovedområdene kan aktivitetene deles inn ordinær/daglig aktiviteter og strategiske aktiviteter/handlingsplaner. Disse aktivitetene er kostnadsbærere og utgjør elementene i budsjettoppsettet.

Årsbudsjett #

Ettårig budsjett for kommende kalenderår. Skal omfatte alle finansieringskilder og vise både inntekts- og kostnadssiden. Kostnadssiden skal være budsjettert på aktivitet. Årsbudsjettet er første år i langtidsbudsjettet.

Virksomhetsstyring #

Samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og ledelsen som omfatter blant annet arbeidet med (planlegging, oppfølging og evt. justering av) strategi, målnivå (ambisjoner) og mål, handlingsplaner og budsjett.

Månedsoppfølging #

En intern oppfølging ved enheten som skjer månedlig etter periodeslutt, for å avdekke avvik i planer og budsjett.

Tertialrapportering #

Rapport utarbeides etter første og andre tertial, og formålet er å gi styret og ledelsen på de ulike nivå i organisasjonen et godt bilde av status når det gjelder grad av måloppnåelse og eventuelle økonomiske avvik.

Årsrapportering #

Rapport utarbeides etter årets slutt. Formålet med årsrapporten er å gi styret og ledelsen på de ulike nivå i organisasjonen en oversikt over måloppnåelse, avvik og tiltak for fjoråret.

0 Vedlegg
17194 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)