Farlig -...

Strålevern - radioaktivt avfall

Retningslinjen gjelder alle enheter som produserer radioaktivt avfall etter bruk av åpne radioaktive kilder, og alle enheter som tar kapslede radioaktive kilder permanent ut av bruk. Retningslinjen gjelder ikke for radioaktive utslipp til luft eller avløp.

English version - Radiation protection - radioactive waste

Temaside HMS | Sider merket med strålevern

Radioaktivt avfall #

Radioaktivt avfall fra virksomheten ved NTNU skal håndteres og avhendes på en trygg og sikker måte for mennesker og ytre miljø.

Se også åpne radioaktive kilder og kapslede radioaktive kilder

Bruk ordliste (nederst i retningslinjen) hvis du er usikker på hva et begrep betyr.

Ansvarsforhold #

Linjeleder #

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Linjeleder skal i tillegg påse at radioaktivt avfall håndteres på en måte som ikke medfører fare for mennesker, dyr og ytre miljø. Dette innebærer blant annet å sørge for at enheten har egnet lager for radioaktiv avfall.

Faglig ansvarlig #

Faglig ansvarlig skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver, herunder også håndtering av radioaktivt avfall.

Faglig ansvarlig skal også sørge for:

 • Spesifisering av gjeldende avfallsrutiner og opplæring i rutinene for alle involverte.
 • Rutiner for transport av radioaktivt avfall fra laboratoriet til avfallslager. Slik transport skal kun gjøres av brukere av strålekilder eller faglig ansvarlig selv.

Brukere av strålekilder #

Hver enkelt bruker av strålekilder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Arbeid med strålekilder. Brukere av strålekilder skal også:

Lokal strålevernkoordinator #

Lokal strålevernkoordinator skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Lokal strålevernkoordinator skal også:

 • Sørge for at deklarasjonsskjema for radioaktivt avfall fylles ut, og at avfallet blir avhendet riktig. Dette skal gjøres i samarbeid med avhender av risiko- og kjemikalieavfall og brukerne som produserer radioaktivt avfall.
 • Sørge for at lager for radioaktivt avfall er i henhold til punktene under Lagring av radioaktivt avfall.

Sentral strålevernkoordinator #

Sentral strålevernkoordinator skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Redusere mengden radioaktiv avfall #

 • Bruk teknikker uten ioniserende strålekilder når det er praktisk mulig.
 • Undersøk om andre aktuelle enheter ved NTNU har tilgjengelig utstyr for ikke-radioaktive teknikker
 • Bruk isotoper med lavest mulig radiologisk giftighet og/eller kort halveringstid. P32 kan for eksempel erstattes med P33.
 • Planlegg eksperimenter slik at det blir så lite avfall som mulig.
 • Vær forsiktig ved håndtering. Dette vil redusere risiko for kontaminering
 • Lagre avfall med halveringstid under 90 dager i minimum 10 halveringstider, inntil avfallet kan håndteres videre som farlig avfall. Se grenseverdier i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav a).

Generelt ved håndtering av radioaktivt avfall #

Radioaktivt avfall  skal håndteres i samsvar med kapittel 16 i avfallsforskriften.

Det radioaktive avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år (§16-7 i avfallsforskriften).

Ved beregning av spesifikk aktivitet er det vekten av selve avfallet som skal ligge til grunn. Emballasjens vekt skal ikke tas med i beregningen.

 • Bruk alltid hansker ved håndtering av avfallsbeholdere.
 • Lettantennelige ikke-radioaktive stoffer og materialer må ikke legges i beholdere for radioaktivt avfall.
 • Bruk risikoavfallsesker av plast med tett lokk.
 • Radioaktivt avfall som skal avhendes som farlig avfall etter deaktivering skal ikke inneholde:
 1. helsefarlig materiale (gift, bly eller lignende)
 2. annet farlig avfall
 3. skarpe ikke-kontaminerte gjenstander (for eksempel nåler, barberblad) 

Sortere radioaktivt avfall #

Radioaktive isotoper sorteres ut i fra om de har en halveringstid over eller under 90 dager.

β- og γ-emittere krever ulik skjerming og skal derfor ha separate avfallsbeholdere. β-emittere kan lagres sammen med γ-emittere dersom de lagres i pleksiglassbeholder med blybeholder utenpå. Husk halveringstid.

Dersom avfallet inneholder flere ulike isotoper, skal avfallet samles i en beholder beregnet på isotopen med den lengste halveringstiden og håndteres videre etter denne.

Fast og flytende radioaktiv avfall skal ikke blandes. Scintillasjonstellevæske skal avhendes for seg selv.

Fast radioaktivt avfall #

Som fast radioaktivt avfall regnes pulver, papir, hansker, klær, forurenset laboratorieutstyr, forurensede overtrekkssko o.a.

 • Fast avfall skal kastes i egne beholdere med lokk.
 • Beholderne skal ikke være så fulle at lokket ikke kan settes forsvarlig på.
 • Radioaktivt patologiavfall skal merkes og lagres forsvarlig i fryser som er merket for dette formålet. Både avfallsbeholder og fryser skal være merket med symbol for radioaktivitet/ioniserende stråling.

Flytende radioaktivt avfall #

Radioaktivt væskeavfall inkluderer det radioaktive materialet samt væsken etter eventuell første gangs rengjøring av utstyr/beholder.

Væskeavfall skal samles opp i egne beholdere som kan motstå de ulike løsningsmidler og radioaktivitet. Beholderne plasseres i et ytre kar som er stort nok til å romme innholdet av beholderne i tilfelle uhell.

Løsninger som inneholder en blanding av radioaktivt materiale og farlige/toksiske stoffer samt scintillasjonsvæsker krever annen håndtering, se under.

Ekskrementer fra forsøksdyr kan tilføres kloakken uten hensyn til aktivitetsgrenser.

Det er ikke tillatt å fortynne radioaktivt avfall for å komme under verdiene angitt i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I. Det er derimot tillatt å sortere og fordele avfallet på flere avfallsenheter, slik at hver enkelt enhet kommer under grenseverdiene for spesifikk aktivitet.

Scintillasjonsstellevæske #

Scintillasjonstellevæskeavfall kan avhendes som farlig avfall (ikke radioaktivt avfall) såfremt spesifikk aktivitet er mindre enn verdier angitt i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav a. Scintillasjonsvæsken samles opp i egne beholdere for risikoavfall. OBS: Ikke fyll beholderne så fulle at lokket ikke går på.

Når beholderen er full, beregn hvor mange liter tellevæsker, hvor mange Bq (dpm:60) og hvor mange Bq/g beholderen inneholder. Dette noteres i protokoll og på beholderen. Når beholderen settes på avfallsrommet, skal alle beholdere være merket med følgende:

 • Scintillasjonsvæske
 • antall liter
 • antall Bq
 • antall Bq/g (1 ml tellevæske = cirka 1 g)
 • isotop
 • navn på institutt
 • navn på kontaktperson
 • dato

Beholdere med scintillasjonstellevæskeavfall skal maksimalt lagres i 90 dager før avhending av avfallet.

Stikkende gjenstander og kontaminert engangsutstyr #

Spisse og skarpe gjenstander samt engangsutstyr brukt under arbeid med radioaktivt materiale, skal kastes i separate, skjermede beholdere. Det er viktig at avfallet pakkes på en slik måte at man ikke kan skjære/stikke seg ved håndtering av beholderne. Skjerming må velges ut fra type stråling.

Når beholderen er full, skal den pakkes i eske merket risikoavfall og behandles som fast radioaktiv avfall.

Glassavfall forurenset av radioaktiv stoffer #

Glassavfall forurenset med radioaktive stoffer under unntaksgrensene i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav a, skal samles i egen risikoavfallseske og håndteres som stikkende/skjærende avfall.

Glassavfall forurenset med radioaktive stoffer over unntaksgrensene skal håndteres som fast radioaktivt avfall.

Dersom det er umulig å beregne spesifikk aktivitet må forurenset glassavfall håndteres som radioaktivt avfall.

Merking av esker/beholdere med radioaktiv avfall #

Hvis strålenivået på utsiden av esker/beholdere som inneholder radioaktivt avfall på noe sted overskrider 7,5 μSv/t, skal esken/beholderen merkes med symbol for radioaktivitet/ioniserende stråling.

Eskene/beholderne skal merkes tydelig med:

 • institutt
 • navn på bruker som har produsert avfallet
 • dato
 • type avfall
 • mengde
 • estimert aktivitet
 • når aktiviteten forventes å være under 7,5 μSv/t, eller dato etter 10 halveringstider der dette er aktuelt

For isotoper med radioaktivitet med halveringstid under 90 dager, skal det gå an å fjerne merkingen når avfallet ikke lenger er radioaktivt.

Lagring av radioaktivt avfall #

Radioaktivt skal generelt leveres minst 1 gang pr år (§16-7 i avfallsforskriften). NTNU har fått innvilget unntak fra årlig leveringsplikt i inntil 2 år for jod-125. Kapslede kilder tatt ut av bruk permanent skal ikke lagres på NTNUs område ut over 1 år.

Radioaktivt avfall skal lagres på godkjent lagringsplass. Lageret skal være reservert for denne typen avfall. Lageret skal holdes avlåst og utilgjengelig for uvedkommende.

På lageret skal det finnes liste over personer med tilgang til lageret og oversikt over det radioaktive avfallet, herunder nuklider, aktivitetsnivå og beregnet dato for når avfallet er under aktivitetsgrensen for radioaktivt avfall.

Lageret skal være merket med fareskilt for ioniserende stråling i henhold til arbeidsplassforskriften, kapittel 5. Sett også opp romkort.

På utsiden av lageret, i områder der kun ansatte har tilgang, skal strålenivået ikke overskride 7,5 μSv/t.

På utsiden av lageret, i områder der allmennheten har tilgang, skal strålenivået ikke overstige 0,25 mSv/år.

Radioaktivt avfall som er deaktivert skal avhendes som farlig avfall. Alle symboler for radioaktivitet skal fjernes fra alt radioaktivt avfall når avfallet er deaktivert.

Deklarering #

Radioaktivt avfall skal deklareres gjennom https://www.avfallsdeklarering.no/

Scintillasjonstellevæske #

Ved avhending av scintillasjonstellevæske, fyll inn følgende:

 • Beskrivelse av avfallet 
  • Avfallsstoffnummer 7152
  • EAL-kode 180106
  • Under nærmere beskrivelse, skriv: Scintillasjonstellevæske, antall Bq, antall Bq/g, type isotop og mengde.
 • Transportklassifisering
  • Velg «Ikke klassifiseringspliktig».

Skriv ut deklarasjonen og fest den på beholderen. Hvis det er flere beholdere, er det nok med ett skjema (antall liter, Bq, Bq/g og antall kolli summeres før det føres opp på deklarasjonen).

Alle kolli skal merkes med deklarasjonsnummer, avfallsstoffnummer og EAL-kode.

OBS! Hvis aktiviteten ligger på 10^6 Bq/g eller mer for 3H og på 10^4 Bq/g eller mer for 14C, er avfallet deponeringspliktig. Se deponeringspliktig avfall. Hvis avfallet inneholder mer enn en radionuklide må de vurderes samlet i henhold til summasjonsregelen i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav b.

Kontakt Norsk Gjenvinning AS dersom du trenger bistand i forbindelse med avhending av andre radioaktive kilder.

Sende radioaktivt avfall #

Avhender er ansvarlig for at radioaktivt avfall sendes til en mottaker med godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet til å motta og håndtere (forbrenne, deponere) radioaktivt avfall (jf §§ 16-5 og 16-6 i avfallsforskriften).

Norsk Gjenvinning kan transportere radioaktivt avfall, men kan ikke mellomlagre denne type avfall. Avhender må kontakte mottaker før avfallet sendes for å sikre at Norsk Gjenvinning får levert avfallet. Se også vedlegg HMSRV3503.

Deponeringspliktig avfall #

Tabellen i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav b angir grenseverdier for total aktivitet (Bq) pr år og for spesifikk aktivitet (Bq/g) for hver nuklide. Avfallet er deponeringspliktig dersom BEGGE disse grenseverdiene tangeres eller overskrides.

Det kan forventes at NTNU som virksomhet overskrider grenseverdien for total aktivitet (Bq) pr år. Det er derfor spesifikk aktivitet i den enkelte avfallsenhet (eske/tønne/annet) som avgjør om avfallet er deponeringspliktig, eller om det kan leveres som radioaktivt avfall.

Vekten av selve avfallet skal legges til grunn ved beregning av spesifikk aktivitet, ikke emballasjens vekt.

Dersom avfallet inneholder flere enn én radionuklide skal summasjonsregelen angitt i forskriftens vedlegg I bokstav b benyttes til å definere deponeringsplikt.

Ved avhending av deponeringspliktig avfall, ta kontakt med Institutt for energiteknikk på Kjeller for avtale om mottak. Ta deretter kontakt med Norsk Gjenvinning for avtale om transport.

Se retningslinje for pakking og levering av isotopavfall til Kjeller.

Utslipp av radioaktivitet #

Utslipp av radioaktivitet til luft eller avløp krever egen tillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Det er ikke tillatt å slippe ut små mengder radioaktivt stoff hvis det kan unngås. Fortynning og uthelling ut mindre mengder radioaktive stoffer i vasken skal ikke forekomme. Ta kontakt med lokal eller sentral strålevernkoordinator for nærmere opplysninger.

Ordliste #

Deponeringspliktig radioaktivt avfall: Radioaktivt avfall med aktivitet større eller lik verdier angitt i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav b.

dpm: disintegrations per minute = desintegrasjoner per minutt. Bq fås ved å dividere dpm med 60. Bq = dps. Når man bruker scintillasjonsteller, fås ofte aktiviteten i counts per minute (cpm). For å få Bq, må telleresultatet justeres for telleeffektiviteten. Sjekk gjerne telleren mot en kjent kilde for å få telleeffektiviteten. 

Farlig avfall: Avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Skal sendes til godkjente mottak.

Radioaktivt avfall: Kasserte gjenstander, løsninger eller stoffer som regnes som avfall etter forurensingsloven § 27 første ledd og som består av eller er forurenset med radioaktivt stoff med spesifikk aktivitet større eller lik verdier i forskrift om radioaktiv forurensing og avfall, vedlegg I bokstav a.

Risikoavfall: Biologisk farlig avfall; stikkende/skjærende nåler/spisser, smittefarlige stoffer, medisinrester, og lignende.

Spesifikk aktivitet: Bq/g.

Åpne radioaktive kilder: Radioaktivt stoff som ikke er innkapslet.

Kapslede radioaktive kilder: Radioaktivt stoff som er innkapslet for å forhindre spredning av det radioaktive stoffet til omgivelsene.

 

Hjelp #

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Godkjenning/signatur #

Godkjent av HMS-sjef – 12. desember 2019 – HMSR35 - ePhorte 2014/....

1 Vedlegg
9497 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)