Strålevern - elektronmikroskop

Retningslinjen spesifiserer ansvarsområder og hvem som har ansvar ved innkjøp, bruk og vedlikehold av elektronmikroskop.

English version - Radiation protection electron microscope

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

Om elektronmikroskop #

I et elektronmikroskop sendes en elektronstråle fra et filament. Røntgenstråler dannes når elektronstrålen treffer et objekt. Elektronmikroskop brukes i hovedsak til avbildning av objekter og elementsammensetning. Strålen er innkapslet.

Ansvarsforhold #

Linjeleder #

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

 Linjeleder skal sørge for at det finnes faglig ansvarlige og evt. instrumentansvarlige for enhetens elektronmikroskop. 

Faglig ansvarlig #

Faglig ansvarlig for elektronmikroskop skal ivareta oppgaver som beskrevet i Strålevern – ansvar og oppgaver.

Ved bruk av elektronmikroskop skal faglig ansvarlig i tillegg sørge for å:

 • Vurdere om det er behov for egen instrumentansvarlig for elektronmikroskop, og eventuelt oppnevne instrumentansvarlig (med stedfortreder hvis nødvendig). Faglig ansvarlig skal vurdere om aktuelle personer har kompetanse til å kunne fungere som instrumentansvarlig. Hvis det ikke blir oppnevnt instrumentansvarlig, skal faglig ansvarlig selv ivareta punktene under instrumentansvarlig.
 • Informere lokal strålevernkoordinator om alle nyanskaffelser, flytting og avhending av elektronmikroskop.
 • Gjennomføre risikovurdering som beskrevet i retningslinjen Strålevern - ansvar og oppgaver.
 • Påse at alle elektronmikroskop, eller rommet instrumentet står i, har tilstrekkelig merking og skilting.
 • Informere utenforstående personer på arbeidsplassen (renholdspersonell, håndverkere og andre) om elektronmikroskopets viktigste egenskaper og faremomenter, renholdsrutiner, betydningen av varselskilt, kontaktinformasjon med mer.
 • Gjennomføre regelmessige kontrollmålinger.
 • Vurdere om brukere har tilstrekkelig kompetanse til å fungere som autoriserte brukere av enhetens elektronmikroskop
 • Sikre elektronmikroskop mot sabotasje, brann og vannskade.

Instrumentansvarlig #

Instrumentansvarlig skal sørge for:

 • Registrere nyanskaffelser, flytting av elektronmikroskop og avhending hos faglig ansvarlig, lokal og sentral strålevernkoordinator.
 • Nødvendig service av elektronmikroskopet. Etter avtale med instrumentansvarlig kan driftsoperatører/teknisk personell utføre service.
 • Brukeropplæring på elektronmikroskopet.
 • Føre loggbok (evt. elektronisk logg) for elektronmikroskopet
 • Opprette og vedlikeholde informasjonsperm for elektronmikroskopet.
 • Driftsinstruks og liste over brukere for det enkelte instrument.
 • Korrekt merking og skilting for det enkelte instrument.
 • Vurdere risiko ved ulike typer servicearbeid og mindre endringer som eventuelt utføres på instrumentene
 • Iverksette interne rutiner for kontroll av eventuell lekkasjestråling.

Lokal strålevernkoordinator #

Lokal strålevernskoordinator skal ivareta oppgaver som er beskrevet i retningslinjen Strålevern - ansvar og oppgaver.

Elektronmikroskop er meldepliktige i henhold til §13 i Strålevernforskriften

Loggbok #

Hvert elektronmikroskop skal ha loggbok eller elektronisk logg med:

 • Servicearbeid og vesentlige endringer i instrumentoppsett.
 • Utførte kontrollmålinger.

Informasjonsperm #

Hvert elektronmikroskop skal ha en informasjonsperm med minimum følgende informasjon:

Data om apparaturen #

 • fabrikat, modell, alder, eier, serienummer
 • strømstyrker [mA], maksimum toppspenning [kV]
 • forskriftsmessig merking

Generell informasjon #

Instruks for brukere #

Driftsinstruks for praktisk bruk, sikkerhetsforholdsregler, loggføring, avlåsing, eventuell bruk av strålingsmonitor med mer.

Nødprosedyrer  #

 • prosedyrer i nødsituasjoner (brann, vannlekkasjer, stråleskader, annet)
 • prosedyrer bør beskrive hvordan slå av apparatet korrekt, at det ikke er stråling når apparaturen er slått av, tiltak ved stråleskade, kontaktinformasjon, rapportering
 • bruk gjerne bilder/figurer i nødprosedyrene
 • slå opp nødprosedyrer etter behov: Lokalt, og/eller distribuert til andre (for eksempel vaktmester og renholdspersonell
 • vurder om nødprosedyrer også skal være på engelsk

Autorisert bruker #

Autoriserte brukere skal ha tilstrekkelig kompetanse til at brukeren selvstendig kan vurdere og bruke elektronmikroskopet på sikker måte. Tilstrekkelig kompetanse betyr: Instrumentspesifikk kunnskap om oppstartsprosedyrer, instrumentinnstillinger, sikkerhetsanordninger, avstengning, eventuelle nødprosedyrer, innhold i informasjonsperm, eventuelle strålingsmålinger med mer.

Andre brukere #

Kan benytte elektronmikroskopet etter avtale med autoriserte brukere eller instrumentansvarlig

Merking og skilting #

Elektronmikroskop skal merkes i henhold til kapittel 5 i Arbeidsplassforskriften. Bruk standard skilt for «fare elektrisk strøm» med underteksten «høyspenning livsfare».

Skilt - høyspenning livsfare

Enkelte elektronmikroskop har ionepumper med magnetiske felt som kan ha uheldig effekt på pacemakere. Slike elektronmikroskop må ha merking som indikerer sikkerhetsavstand for personer med pacemaker. Korrekt sikkerhetsavstand skal være angitt i instrumentets brukermanual.

Merking skal være på norsk, tilsvarende info kan gis på andre språk ved behov.  

Fysisk sikring #

Alle strålekilder skal sikres mot tyveri, sabotasje, brann- og vannskader. Rom eller områder med elektronmikroskop bør ha adgangsbegrensning. Tekniske tiltak som vanskeliggjør tyveri og sabotasje (for eksempel fastmontering av utstyr) og sikrer mot brann-, vann eller annen type skade må iverksettes. Se liste med mulige tiltak for å ivareta fysisk sikring av strålekilder. 

Kontrollmålinger #

I henhold til §24, ledd a) i Strålevernforskriften skal elektronmikroskop være skjermet slik at doseraten på overflaten ikke overstiger 5 μSv/t.

Mål stråledose til nære omgivelser (utenom direktestrålen) rutinemessig minst en gang årlig, etter service og etter vesentlige endringer i instrumentoppsett. Noter resultatene i instrumentets loggbok. Bruk strålingsmonitor tilpasset strålingens egenskaper. Kontakt evt. lokal eller sentral strålevernskoordinator for å få utført slike målinger. 

Hjelp #

Bestemmelser - NTNU og andre #

Lover #

  Kontakt #

Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert13.01.2020
Neste gjennomgangJanuar 2021
Unntatt offentlighetNei
ReferanseStrålevernforskriften
Referanse interne dokumenterHMSR64, Retningslinjer - strålevern 
Denne retningslinjen er underlagtHMS-politikk
1 Vedlegg
6634 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)