Slik kan du søke om forlenget ansettelse som stipendiat - grunnet korona

Informasjon for stipendiater om søknad om forlengelse av ansettelse på grunn av koronautbruddet.

Temaside om doktorgrad 

English version: How to apply for extension of employment period for PhD - due to corona     

Forlengelse av ansettelsestid #

Stipendiater som blir forsinket av koronautbruddet kan ha rett på forlengelse av sin ansettelsestid. En eventuell forlengelse vil skje med bakgrunn i inngripende hindringer som koronautbruddet har medført. Søknad om forlengelse gjøres i samarbeid med veileder og instituttet.

Det finnes fire bestemmelser i forskrift om ansettelsesvilkår for blant annet stipendiater som brukes for å begrunne forlengelser:

  • § 2-3 (1). Rettighetspermisjoner
  • § 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie
  • § 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger
  • § 2-3 (6). Ansettelsesorganet kan i særskilte tilfeller gi forlengelse for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen 

Dette er paragrafer som kan gi rett til forlengelser til enhver tid i ansettelsen uavhengig av koronautbruddet. § 2-3 (6) Brukes som bestemmelse for rett til forlengelse i forbindelse med koronautbruddet, og nedenfor ser du hvordan du praktisk gjør det for å søke om forlengelser i forbindelse med koronautbruddet: 

Registrering i HR-portalen (PAGA)  #

Fravær på grunn av permisjoner grunnet tjeneste i helsesektoren, eller beordring til tjeneste i de 15 definerte samfunnskritiske områdene, må registreres i HR-portalen av den enkelte ansatte og behandles via HR-portalen

Ved fravær på grunn av omsorg for barn/nær familie gjelder NTNUs vedtatte regler.

Fraværet registreres av deg selv i PAGA, eventuelt i samarbeid med HR.  

Dersom du har fått større undervisningsbelastning som følge av koronautbruddet skal instituttene registrere informasjon om det i din personalmappe. Dette danner bakgrunn for din forlengelse. 

Søknad på eget skjema  #

Dersom du har fått forsinkelser på grunn av forsinket datainnsamling eller eksperimentell virksomhet kan du søke om forlengelse på eget elektronisk skjema som du får av ditt fakultet eller institutt.    

Stipendiater som har dårlige arbeidsforhold i hybel/leilighet: Det gis i utgangspunktet ingen forlengelse. Ev. forlengelse kan vurderes individuelt mot slutten av ansettelsestiden ihht. vanlig praksis. 

NTNU sitt rektorvedtak på vurderingsmomenter til hjelp for ansettelsesmyndighetenes beslutning om forlengelser for stipendiater.

I hht til Forvaltningsloven  bør en søknad være behandlet innen ca en måned, eventuelt at man har fått et foreløpig svar. Dersom du innen en måned ikke har fått svar på din søknad ta kontakt med en HR-saksbehandler på ditt fakultet

Se også: #

Endringer i ph.d.-forskriften på grunn av koronaviruset

Forlengelser for stipendiater

Informasjon om søknad om forlengelse for stipendiater ved HF

0 Vedlegg
9546 Visninger
Gjennomsnitt (9 Stemmer)