Skriftlig dagseksamen utenfor campus

Målgruppe: Studenter Tema: Eksamen

NB! Dette gjelder kun studenter ved NTNU i Gjøvik

English version

Skriftlig dagseksamen/skoleeksamen (jfr. emnebeskrivelser) i regi av NTNU i Gjøvik gjennomføres på Campus Gjøvik. Dette gjelder kun for studenter ved nettbaserte/fleksible utdanninger.

Retningslinjer for å gjennomføre skriftlig dagseksamen/skoleeksamen utenfor campus #

Desentralisert eksamensgjennomføring utover dette skal være beskrevet i den enkelte studieplan og godkjent av Studie‐ og forskningsdirektør.  I tillegg er det mulig å søke om å avlegge eksamen utenfor campus, etter følgende regler:

  1. Studentens bosted (semesteradresse) må være mer enn 20 mil fra Gjøvik.
  2. Eksamenssted må være en høgskole/universitet eller et offentlig studiesenter, eventuelt en ambassade. Private bedrifter/egne arbeidsplasser godkjennes ikke.
  3. Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med lokalt eksamenssted og få en bekreftelse på at de kan arrangere eksamen og stiller egnede lokaler til rådighet. Bekreftelsen skal inneholde navn på en eksamensansvarlig, som forplikter seg til å følge eksamensreglementet ved NTNU. Søknad med bekreftelse sendes deretter NTNU i Gjøvik – innen 15. september for eksamener i høstsemesteret og innen 1. februar for eksamener i vårsemesteret.
  4. Det skal opprettes en eksamensansvarlig ved ekstern institusjon. Denne personen skal godkjennes av NTNU i Gjøvik og har ansvaret for at eksamen gjennomføres i henhold til eksamensreglement og de bestemmelser som er angitt på eksamenssettet. Eksamen skal besvares på NTNUs eksamenspapir, med gjennomslagsark. Dette vil bli tilsendt eksamensansvarlig i god tid før eksamen.
  5. Eksamensansvarlig ved ekstern institusjon eksamensoppgavene fra eksamenskontoret på NTNU i Gjøvik senest dagen før eksamen, og har ansvar for å formidle denne til studenten på det tidspunkt eksamen skal starte. Alternativt distribueres oppgaven gjennom digitalt klasserom. Videre har eksamensansvarlig ansvar for at det ikke benyttes andre hjelpemidler enn det som er angitt tillatt, og at det ikke kan kommuniseres med andre i eksamensperioden. Ved den skriftlige eksamenens avslutning skal eksamensansvarlig samle inn besvarelsen, og sende denne til NTNU i Gjøvik på avtalt måte.
  6. Eksamen gjennomføres samtidig med tilsvarende eksamen på NTNU i Gjøvik. Merk at dette kan bety eksamensgjennomføring på andre tider av døgnet, alt etter hvor studenten befinner seg (pga. ulike tidssoner).
  7.  Ved behov for eventuelle spørsmål til emneansvarlig rundt forståelse av oppgaver gitt på eksamen, må studenten ta dette opp med eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig kontakter eksamenskontoret på NTNU i Gjøvik for ytterligere hjelp.
  8. Utgifter til eksamensgjennomføring utenfor Campus Gjøvik, dekkes av studenten. Dette gjelder omkostninger direkte til lokal eksamensarrangør, som eksamensvakter, porto m.m. NTNU i Gjøvik vil i tillegg kreve en administrasjonsavgift på kr. 1500,‐ per eksamen. Denne må være betalt innen den oppgitte frist.

Søknadskjema om skriftlig skoleeksamen utenom campus og erklæring eksamensansvarlig #

Søknad og erklæring sendes eksamenskontoret ved NTNU i Gjøvik innen 1. februar for vårsemesteret og innen 15.september for høstsemesteret. Eksamenskontoret gjør oppmerksom på at søknader som ikke er vedlagt erklæring fra eksamensansvarlig institusjon ikke vil bli behandlet.

2 Vedlegg
6162 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)