Skjema - Økonomi

Her finner du alle økonomi-relaterte skjema innen:

Innkjøp - Bestilling til betaling

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Anskaffelsesprotokoll   Protokollføring av anskaffelser
Elektronisk behovsskjema (bestillingsskjema)   Innmelding av behov for varer og tjenester (bestilling) 
Leverandørbrev (pdf) Supplier Letter (pdf) Veiledning Basware IP |  Basware PM
Leverandør-registrering ny /-endre     Skjema sendes via NTNU Hjelp
Veiledning Basware PM
Proformafaktura   Dokumentasjon som skal følge forsendelser som er gratis for mottaker (f.eks. garantirep., vareprøver)
Tollfrihetserklæring   Søknad om tollfritak til Tollvesenet
Kartleggingsskjema   Skjema sendes via NTNU Hjelp
For anskaffelser over 500 000

Kontraktsmaler - eksternfinansierte prosjekter

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Topartsavtale bidrag Contract template - sponsored activity Bidragsfinansierte prosjekter
Topartsavtale oppdrag Contract template - activity funded on commission basis Oppdragsfinansierte prosjekter
Kompetanseprosjekter for næringslivet English Samarbeidsavtale - Forskningsrådsfinansierte prosjekter. (Tidligere KMB-prosjekter)

Lønn

Logg inn i HR-portalen (PagaWeb) for registrering av reiseregning, timeliste, ferie m.m.

Skjema Engelsk versjon Skjemaet brukes til
Kontoopplysninger utlandsbetaling Account information - payment abroad Innhente opplysninger for å kunne gjennomføre utenlandsbetalinger | Guidance for advance payment
Oppdragsavtale Assignment Agreement Avtale for eksterne oppdragstakere, se anbefaling av nettleser.
P-1 - Lønnsmelding   Manuell lønnsmelding for "Tilgang" og "Endring" i arbeidsforhold
P-6 - Regning for time- og overtidsarbeid   Timeliste for utført timer - og overtidsarbeid (tilsatte uten tilgang til Paga).
Send inn skjema i NTNU Hjelp eller internpost.

Lønn/HR-relaterte skjema:

A1 EU-skjema   Bekreftelse/dokumentasjon på hvilket land medlemmet er trygdet
Flyttemelding for flytting fra Norge (ekstern lenke)   Reporting a move from Norway
Forskuddsutbetaling  Advance payment form Forskuddsutbetaling av lønn, HR-portalen eller Reiseforskudd |  Advance payment, Travel advance
Refusjon av oppgavepliktige utgiftsgodtgjørelser   Veiledning Refusjon av personlige utlegg | Guidance Reimbursement of personal expenses
Refusjon av utlegg / utbetaling der faktura ikke foreligger (for ikke-ansatte ved NTNU) Reimbursement of expenses / Payments without invoice (for non-employees at NTNU) Mer om  Refusjon av personlige utlegg | More information Reimbursement of personal expenses
Tjenestetelefon - trekk i lønn   Trekk i lønn for privat bruk av mobiltelefon dekket av NTNU

Prosjekter

Trenger du hjelp til prosjektøkonomi, kontakt prosjektøkonomen for din enhet

Eksternfinansierte prosjekter

Skjema Skjemaet brukes til
Sjekkliste ved godkjenning av prosjektsøknader, BOA-prosjekter (odt) Sjekkliste for avtale/kontrakt med eksternfinansiert kilde
Klassifisering av mva Klassifisering av MVA og bidrag/oppdragsprosjekt
Opprettelse av prosjekt for konferanser Opprettelse av prosjekt for konferanser samt klassifisering
Opprettelse av 685-prosjekt (odt) For midlertidig vitenskapelig ansatte som skal rapporteres som ansatt BOA
Avslutning av 685-prosjekt Skjema for avslutning av 685-prosjekter
Brukertilgang Maconomy Skjema for ny eller endret brukertilgang til Maconomy
Opprettelse av nye leiestedsressurser Skjema for opprettelse av leiestedsressurser
Opprettelse av koordinatorprosjekt Skjema for opprettelse av koordinatorprosjekter
Fakturagrunnlag BOA-koordinatorprosjekt KUN for BOA koordinatorprosjekt. Brukes hvis det skal sendes faktura til bidragsyter
Koordinatorprosjekt unntatt EU-prosjekter – utbetaling Utbetalinger fra koordinatorprosjekt til partnere (NTNU og eksterne)
Koordinatorprosjekt EU-prosjekter – utbetaling Utbetalinger fra koordinatorprosjekt til partnere (NTNU og eksterne)

Innhenting av bankinfo koordinator (IBAN)

Innhenting av bankinfo fra partnere i prosjekt hvor NTNU er koordinator
Innhenting av bankinfo koordinator (uten IBAN) Innhenting av bankinfo fra partnere i prosjekt hvor NTNU er koordinator

Interne prosjekter

Skjema Skjemaet brukes til
Internt prosjekt - opprettelse Opprettelse av interne prosjekt. Se også side for opprettelse og avslutte internprosjekt
Avslutning av EVU-prosjekter  
Innmelding stipendiat RSO-BOA  

Regnskap

Skjema Skjema brukes til
Analyse Skjema for opprettelse, endring og stenging av analyse
Etablering av stedskode (k.sted) Søknad om etablering av ny stedskode / enhet i organisasjonsregisteret
Fakturagrunnlag  For fakturering til firma og privatpersoner (Utgående faktura)
Fakturagrunnlag - flerfaktura Til bruk for utfakturering av 10 fakturaer eller mer
Kreditnotagrunnlag Brukes ved tilbakebetaling av for mye innbetalt eller bortfall av krav. (Utgående faktura)
Ompostering - ADI Bruk av ADI
Ompostering lønn BOA - ADI ADI-skjema for ompostering av lønn - BOA prosjekter
Ompostering med avgiftskode Skjema med rubrikk for mva-kode
Salg og kassasjon Vurdering for utrangering eller kassasjon av utstyr og inventar

Reiser

Logg inn i PagaWeb for å registrere reiseregninger eller kjørebok.

Skjema Engelsk versjon Skjema brukes til
Forhåndsgodkjenning av tjenestereiser, kurs og seminar Pre-approval of business travel, seminars, courses etc. Alle reiser skal godkjennes av leder før avreise
Kontoopplysninger - utlandsbetaling  Account information - payment abroad Innhenting av nødvendige opplysninger for utlandsbetaling (Guidance for advance payment)
Oppgjørsskjema for tilskuddsreiser, stipend, forskningstermin eller faglig tilskuddsreise e.l.   Tilskudd, stipend i arbeidsforhold

Reiseforskudd (Fellesadministrasjon)

English  Mer info om forskuddsutbetaling ved reise | Info about advance payment
Reiseforskudd (alle fakultetene og VM)    
Reisestipend i grunnutdanning / Utbetaling der faktura ikke foreligger.    Stipend til studieforhold til og med mastergrad (- ingen innrapportering, dvs. trekkfri)
Reiseregning for ikke-ansatte med norsk bankkonto (pdf)  Travel expenses claim for non-employees with foreign bank account (pdf)

Travel expenses claim for non-employees with Norwegian bank account (pdf)
Reiseregning for ikke-ansatte ved NTNU | Travel expenses claim for non-employees

Strategi, budsjett og rapportering

Skjema Skjema brukes til
Lønnsbudsjettmal (xls) Langtidsbudsjett, periodiseringsbudsjett, tertialrapportering

Økonomi, fullmakter - Systemtilganger

Skjema Skjema brukes til
Delegering av BDM (word) (odt Budsjettdisponeringsmyndighet
Attestantfullmakt (doc) Bestiller - Fagbestiller - Fastlønnsattestant - Variabellønnsattestant
Tilganger til BasWare IP og PM Brukerveiledning BasWare IP | BasWare PM
Brukertilgang Maconomy Skjema for ny eller endret brukertilgang til Maconomy
19 Vedlegg
176227 Visninger