Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning. 1. november 2016 tildelte Nokut disse miljøene ved NTNU status som SFU:

Utdanningsmiljøer ved NTNU som vurderer å søke Diku om status som Senter for fremragende utdanning (SFU) og andre som er interessert i fremragende utdanning, finner informasjon om prosessen og utlysninger på denne siden. 

Merk at informasjonen på denne siden gjelder avsluttede SFU-utlysninger. Ved nye utlysninger vil siden bli oppdatert med aktuell informasjon. 

English version: Centre for Excellence in Education

SFU-prosessen 2019: aktiviteter og tidsfrister #

15. februar – Prosjektutlysning #

SFU 2019 er lyst ut. Diku: Senter for fremragende utdanning

26. februar – Fakultetene melder inn prosjektideer  #

Frist for vertsfakultetene til å gi rektor beskjed om hvilke prosjektideer de støtter. Format på beskjeden: PDF-fil med Centre Information lastet ned fra Espresso. Fila sendes i Ephorte 2018/45788 med kopi til kirsti.ramberg@ntnu.no. Når vertsfakultetene melder inn prosjektideer, bekrefter de samtidig at de påtar seg de økonomiske forpliktelsene det medfører å være vertsfakultet for en SFU. 

Se utfyllende informasjon under avsnitt 4 Budsjett som skal legges ved søknaden. Dikubevilgning, rektor- og fakultetsstøtte.

28. februar – Seminar om studentinvolvering #

Søkermiljøene inviteres til seminar arrangert av SFU-en Engage med tema studentinvolvering i SFU-er. 

Les mer om programmet for seminaret

Se Øystein Widdings powerpoint-presentasjon fra seminaret: Engage studentengasjement

Se student Vetle Slagsvold Øien fra NTNUs entreprenørskoles presentasjon: Costail for Engage

Cirka 4. mars – Prosjektideer legges frem #

Relevante søkermiljø vil få endelig beskjed om dato og klokkeslett.

Fagmiljøene legger frem prosjektideene sine muntlig for vurderingskomiteen.

Se utfyllende informasjon i avsnitt 2 Vurderingskomiteens arbeidsmetode.

Se vurderingskomiteens medlemmer her.

7. mars – Søkerseminar #

Diku arrangerer nasjonalt søkerseminar på Flesland ved Bergen. Les mer: SFU søkerseminar 2019

Cirka 20. mars – Prosjektskisser legges frem #

Relevante søkermiljø vil få endelig beskjed om dato og klokkeslett.

Fagmiljøene legger frem prosjektskisser for vurderingskomiteen. Fagmiljøene sender komiteen prosjektskisser i forkant av møtet.

Se utfyllende informasjon i avsnitt 2 Vurderingskomiteens arbeidsmetode.

Cirka 10. april – Utkast legges frem for vurderingskomiteen #

Relevante søkermiljø vil få endelig beskjed om dato og klokkeslett.

Fagmiljøene legger frem utkast til endelig søknad for vurderingskomiteen. Fagmiljøene sender komiteen utkast til endelige søknader i forkant av møtet.

Se utfyllende informasjon i avsnitt 2 Vurderingskomiteens arbeidsmetode.

Cirka 12. april – Vurderingskomiteens innstilling er klar  #

Søkermiljøene og vertsfakultetene gjøres muntlig kjent med vurderingskomiteens innstilling til rektor. I innstillingen skal komiteen svare på: Har denne søknaden så høy kvalitet at den vil kunne hevde seg i den nasjonale konkurransen om å bli SFU? Hvis ja: Hvorfor? Hvis nei: Hvorfor ikke? Rektor ved prorektor for utdanning avgjør om hun støtter innstillingen.

Etter dette tidspunktet ferdigstiller de søkermiljøene som rektor har valgt ut, søknadene sine.

24. april – Møte i vurderingskomiteen #

I dette møtet utformes den skriftlige innstillingen fra komiteen. I innstillingen skal komiteen svare på: Har denne søknaden så høy kvalitet at den vil kunne hevde seg i den nasjonale konkurransen om å bli SFU? Hvis ja: Hvorfor? Hvis nei: Hvorfor ikke?

24. april – Vertsfakultetene sender utkast #

Vertsfakultetene for de søknadene som rektor har valgt ut, sender utkast til rektors «statement» i ephorte 2018/45788 med kopi til kirsti.ramberg@ntnu.no. Utkastet skrives på engelsk.

Om «statement» som søkermiljøene skal legge ved søknadene: «Brief statements from the institutional leadership of the host institution and any consortium partners. The statements should express the centre's institutional foundation and significance, as well as confirm the institutions' committed own funding if the centre is awarded SFU status.

24. april – Bekrefte økonomisk forpliktelse #

Vertsfakultetene og eventuelle interne og eksterne partnere bekrefter at de påtar seg de forpliktelsene det medfører å være SFU. Vertsfakultetene sender bekreftelsen i ephorte 2018/45788 med kopi til kirsti.ramberg@ntnu.no.

Skjema for å bekrefte forpliktelse.

26. april – Rektors "statement" #

Relevante fakultet og søkermiljø får tilsendt rektors «statement» med underskrift.

Rektors «statement» skal lastes opp i Espresso og sendes til Diku sammen med søknaden.

Innen 29. april – Søknader sendes til Diku #

NTNUs søkere sender søknadene sine til Diku i Espresso innen 29.04.  Vertsfakultetet legger endelig søknad i Ephorte 2018/45788 i form av en PDF-samlefil med all informasjon som er sendt Diku i Espresso.

29. april – Fremlegging i Utdanningsutvalget #

Innstillingen av NTNUs søknader til SFU 2019 vil bli lagt frem i Utdanningsutvalget. I tillegg refereres prosess og beslutning, og det åpnes for eventuelle kommentarer og spørsmål.

Vurderingskomiteens arbeidsmetode og medlemmer #

Vurderingskomiteens arbeidsmetode #

Søkermiljøene inviteres til å møte vurderingskomiteen tre ganger i inntil en time hver gang til det vi kaller «utviklingssamtaler». Alle muntlige fremlegg for komiteen skal følge utlysningstekstens punkt 4 Vurderingskriterier. 

Vurderingskomiteen behandler bare ideer/skisser/utkast til søknader som er godkjent av fakultetene.

I det første møtet, ca. 04.03, presenterer søkermiljøene prosjektideer. Komiteen gir muntlig tilbakemelding, men det skrives et kort stikkordsmessig referat fra møtet.  Søkermiljøene informere selv vertsfakultetene om resultatene av møtene med komiteen og vurderer sammen med vertsfakultetene om det er grunnlag for å gå videre med søknadene.

I det andre møtet, ca. 20.03, presenterer søkermiljøene prosjektskisser. Komiteen gir muntlig tilbakemelding, men det skrives et kort stikkordsmessig referat fra møtene. Søkermiljøene informerer selv vertsfakultetene om resultatene av møtene med komiteen og vurderer sammen med vertsfakultetene om det er grunnlag for å gå videre med søknadene. I forkant av møtet sender søkermiljøene prosjektskissene til komiteen via kirsti.ramberg@ntnu.no. Prosjektskissene sendes i form av en PDF-fil med Centre information, Centre proposal og Vedlegg som er lastet ned fra Espresso. 

I det tredje møtet, ca.10.04, presenterer søkermiljøene utkast til endelig søknad. Komiteen gir muntlig tilbakemelding, men det skrives et kort stikkordsmessig referat fra møtet.  Søkermiljøene informere selv vertsfakultetene om resultatene av møtene med komiteen og vurderer sammen med vertsfakultetene om det er grunnlag for å utforme endelige søknader.
I forkant av det tredje møtet sender søkermiljøene utkast til endelige søknader til komiteen  via kirsti.ramberg@ntnu.no. Utkastene sendes i form av en PDF-fil med Centre information, Centre proposal og Vedlegg som er lastet ned fra Espresso.  

Vurderingskomiteen vil nå være forsterket med to eksterne medlemmer. 

Etter det tredje møtet leverer vurderingskomiteen innstillingen sin til rektor. Deretter beslutter rektor hvilke søknader NTNU skal sende til Diku. 

Vurderingskomiteens medlemmer #

Sekretær for komiteen: Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg, Avdeling for utdanningskvalitet

Støtteapparatet for søkermiljø til SFU 2019 #

Søkermiljøene inviteres til å ta kontakt med støtteapparatet som er stilt til rådighet for søkere til SFU 2019.

Se vedlegg for utfyllende informasjon om hva Læringssenteret (LS), NTNU Drive, Uniped og NTNUs multimediesenter (MMS) kan bidra med.

Dette er støtteapparatet:

Budsjett som skal legges ved søknaden. Diku-bevilgning, rektor- og fakultetsstøtte #

Se retningslinjer for budsjett i SFU-søknader og utlysningen. 

Det kan søkes om mellom 4 og 8 millioner kroner i toppfinansiering fra Diku. Budsjett for senteret i femårsperioden 2020-2024, inkludert begrunnelse for kostnader, skal legges ved søknader om SFU-status.

I tillegg til bevilgningen fra Diku vil rektor og fakultetene bidra med økonomisk støtte. Rektor vil for eksempel ved en tildeling på 4 millioner kroner fra Diku, gi en årlig støtte på 1 million kroner. Årlig støtte ved en tildeling på 8 millioner kroner blir 2 millioner kroner.

Diku legger ikke konkrete føringer for minimum egenfinansieringsandel, men det presiseres at Diku-tildelingen er en toppfinansiering og at vertsinstitusjon og eventuelle partnere skal bidra med betydelig egenfinansiering. Ved siste utlysning ble dette tolket til minimum 50 prosent egenfinansiering. Dersom man legger en total egenfinansieringsandel på 50 prosent til grunn, vil egenfinansieringen fra fakultet og eventuelle partnere bli på 3 millioner kroner ved en DIKU-tildeling på 4 millioner kroner, og 6 millioner ved en Diku-tildeling på 8 millioner kroner. Se tabellen under hvor det fremgår hvordan støtten fra rektor og fakultetene beregnes. Det legges til grunn at det skal være samme støtte fra rektor til en SFU som til en SFF, relativt sett.

Eksempler på beregning av støtte (tall i 1000 kroner)

Støtte fra Diku 4000 8000
Kontanttilskudd (10 pst av Diku-tildeling)  400  800
Andel av gjennomsnittlig SFF-tildeling (15 mill)  27 %  54 %
Andelsmessig beløp ift SFF-beløp på 2,25 mill   600 1200
Sum støtte til SFU fra NTNU sentralt 1000 2000
Egenfiansiering fakultet (ved 50 % egenfinansiering) 3000 6000
Total egenfinansiering NTNU  4000 8000

Rektorstøtten beregnes ut fra et prinsipp om at rektor relativt sett skal bidra med samme støtte til en SFU som til en SFF (senter for fremragende forskning).

Beløpet for rektorstøtten baserer seg på størrelsen på Diku-tildelingen og beregnes ut fra følgende to parameter:

  • Kontanttilskudd: SFF-ene mottar et kontanttilskudd på 1,67 millioner kroner per år per senter. I gjennomsnitt utgjør det om lag 10 prosent av årlig tildeling fra NFR for SFF-ene som NTNU har i dag. Det legges derfor opp til at rektor bidrar med et beløp tilsvarende 10 prosent av årlig tildeling fra Diku per SFU. 
  • Stillinger: Hver SFF har i dag 2 stipendiatstillinger og 1 post.doc-stilling. Omgjort til penger utgjør dette om lag 2,25 millioner kroner årlig per senter. Hver SFU får en andel av dette beløpet som beregnes ut fra andelen Diku-tildelingen utgjør av gjennomsnittlig SFF-tildeling.

Søkermiljø fra NTNU som kommer til SFU-finalen uten å oppnå senterstatus, vil kunne søke om inntil 500 000 kroner per år i maksimalt to år for å styrke sitt kandidatur frem mot neste utlysning. Forutsetningen for tildeling vil være at fakultetene bidrar med minst tilsvarende beløp som rektor. 

Få hjelp til beregningen: Mal for beregning av finansiering SFU

Mer informasjon om de øknomiske rammebetingelsene: Økonomi SFU-utlysning 2019 

Artikler om SFU-ordningen utarbeidet eller anbefalt av NOKUT  #

Et miljø som tildeles SFU, må utmerke seg når det gjelder dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning.  

Lesetips: Hvordan dokumentere kvalitet? En studie av hvordan ulike institusjoner og fagmiljøer dokumenterte fremragende kvalitet i SFU-søknader i 2013  (2016) 

SFU-ene har et særlig ansvar for å spre arbeidet med utvikling og nyskaping slik at det kommer bredt til nytte i høyere utdanning, med virkning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lesetips: Barriers to the dissemination of excellent teaching practice i Developing Educational Excellence in Higher Education. Lessons learned from the establishment and evaluation of the Norwegian Centres for Excellence in Education (SFU) initiative (2019)  I den samme publikasjonen finnes flere lesverdige artikler. 

Se Nokut: Evaluering, utgreiing og analyse for flere nyttige publikasjoner.

Kontakt #

Spørsmål om SFU-prosessen kan rettes til seniorrådgiver Marit Skimmeli, Avdeling for utdanningskvalitet.

11 Vedlegg
6698 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)