Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

På denne siden finner du informasjon om sensurprosessen i forbindelse med digital eksamen, sett fra administrativt hold. 

Siden tar primært sikte på å gi deg som er adminstrativ ressurs og/eller hovedansvarlig et bilde av hele sensurprosessen, fra det tidspunktet du får oppgitt navnet på en person som skal være sensor i et emne, til studenten har fått sin endelige karakter på Studentweb.

Kom gjerne med innspill til forbedringer hvis siden ikke gir deg svar på det du lurer på.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emneSider merket med eksamen

Logg inn Inspera

English version: - This article exists only in Norwegian.

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

 

Før eksamen 

Oppnevne sensorer

Oppnevning av sensorer er en formalitet og rutinene for hvordan oppnevningen skjer varierer.

Bruken av eksterne sensorer er regulert av Forskrift om studier ved NTNU § 5-11. Formelt er det fakultetene som oppnevner eksterne sensorer. Oppnevning skjer for tre år av gangen. Tilsatte i vitenskapelig stilling trenger ikke oppnevnes som intern sensor.

Verdt å vite om krav til sensorer:

 • Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved NTNU eller ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Ekstern sensor kan heller ikke ha vært tilsatt ved NTNU det siste året.
 • kvalifikasjonskravet for sensor er det samme som kravet for å undervise i emnet. 
 • Det skal være minst to sensorer ved muntlig prøve og ved vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve.
 • Det skal være to sensorer, hvorav minst én ekstern ved bedømmelse av master-/hovedoppgaver og bacheloroppgaver på 15 studiepoeng eller mer.
 • Veileder kan ikke være sensor på master-/hovedoppgave.
 • Alle emner skal innen en treårsperiode ha hatt ekstern sensor i tillegg til intern.
 • For emner med mer enn 150 studenter kan fakultetet vedta at ekstern sensor, sammen med intern, bare skal brukes på en fatsatt del av besvarelsene. Denne vurderingen skal da være grunnlag for vurdering av de øvrige besvarelsene. 

For flere detaljer, se NTNUs studieforskrift, § 5-11.

Det finnes et eget bilde i FS for sensoroppnevning (Vurdering - Bilder - Sensor/Kommisjon - Sensoroppnevning). Formelt sett er det ikke et krav at sensoroppnevninger registreres i dette bildet i FS, men det kan være en god og nyttig måte for enhetene å holde oversikt over sine sensorer og deres oppnevningsperioder på.

Det finnes dessverre ingen automatisk synkronisering fra PAGA til FS på dette feltet, så sensoroppnevninger i FS må eventuelt registreres manuelt.

Merk at registrering av en sensor i sensoroppnevningsbildet forutsetter at sesnoren er registrert i Fagperson samlebilde. Dette er nærmere beskrevet under neste punkt på denne siden.

Sikre sensor systemtilgang

Alle eksterne sensorer og andre fagpersoner som skal ha tilgang til det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment, må ha en IT-bruker på NTNU.

En forutsetning for å få en IT-bruker, er at personen er registrert i PAGA (gelder ansatte, ikke studenter).

Personen har norsk fødsels- og personnummer

 1. Du har en ny sensor/fagperson som skal ha tilgang til Inspera Assessment. Send en e-post til den aktuelle sensoren/fagpersonen med lenke til NTNUs Tilgangsavtale.
 2. Ekster sensor/fagperson mottar din e-post, registrerer personopplysninger, aksepterer NTNUs IT-reglement og trykker "Send skjema".
 3. Avtalen sendes til "Kontaktperson ved enhet i Tilgangsavtalen på e-post.
 4. Hvis kontaktpersonen er deg mottar du en e-post om at skjema er sendt i retur og er klart for videre utfylling. Fyll inn resterende informasjon og trykk "send skjema". Skjema sendes til den personen som ble oppført som "Godkjenner av avtalen". NB! Fyll inn:
  • Tilknytningsforhold: "S" (Sensor)
  • Startdato og sluttdato = oppnevningsperiode (3 år)
 5. Avtalen blir godkjent når "godkjenner" trykker "send skjema".
 6. Økonomiavdelingen mottar skjemaet og registrerer opplysninger fra avtalen i PAGA.
 7. Etter 1-2 dager er personen søkbar i FS (Fagperson samlebilde) og kan legges til i sensorkommisjon (forutsatt at startdato for arbeidsforhold er passert).

Pålogging for ekstern sensor/fagperson

 1. Når brukeren er opprettet i NTNUs brukerdatabase, mottar ekstern sensor/fagperson et varsel på sin private e-post om at brukeren er opprettet og at konto kan aktiveres.
 2. Ekstern sensor/fagperson kan logge seg på Inspera Assessment med Feide eller MinID. Se egen artikkel for mer informasjon om pålogging for sensorer.
 3. Ekstern sensor får en e-post når en digital eksamen er klar for sensur.

Du kan se alle dine tilgangavtaler og status på dem i denne oversikten.

Utenlandsk fagperson (uten norsk fødsels- og personnummer)

Utenlandske personer kan ikke bruke MinID for å logge på Inspera. De må logge på med Feide, og trenger derfor en aktiv NTNU-konto for å få til dette.

 1. Du har en ny sensor/fagperson som skal ha tilgang til Inspera. Send en e-post til aktuell sensor/fagperson med lenke til skjema for tilgangsavtale.
 2. Ekstern sensor/fagperson mottar denne e-posten, registrerer personopplysninger, aksepterer IT-reglement og trykker "Send skjema".
 3. Avtalen sendes til den som er oppført som kontaktperson ved NTNU i Tilgangsavtalen på e-post.
 4. Hvis du står oppført som kontaktperson, mottar du en e-post om utfylt skjema og fyller inn resterende informasjon:
  • Ansvarlig enhet og tilgangsnivå
  • Tilknytningsforhold: Sensor ("S")
  • Periode: Lik oppnevningsperioden, 3 år
  • Kontaktperson ved enhet (kan være deg selv)
  • Godkjenner av avtalen
  • Ved å trykke "Send skjema" går skjema videre til godkjenner av avtalen
 5. Avtalen blir godkjent når "godkjenner" trykker "send skjema".
 6. Økonomiavdelingen mottar skjemaet og registrerer opplysninger fra avtalen i PAGA.
 7. FS-hjelp får automatisk beskjed fra brukerdatabasen om å opprette brukeren i FS.

Når brukeren er opprettet i NTNUs brukerdatabase, får ekstern sensor/fagperson et varsel på sin private e-post om at brukeren er opprettet og at konto kan aktiveres.

Når FS-hjelp har opprettet brukeren i FS, kan ekstern sensor/fagperson legges til i sensorkommisjon.

Pålogging i Inspera Assessment for personer uten norsk fødselsnummer

For å logge på Inspera Assessmet med Feide, må man identifisere seg. Det gjøres på følgende måte:

 1. Kontakt Orakel og si hva det gjelder.
 2. Orakel sender deg en forhåndsutfylt kontrakt på e-post.
 3. Send kontrakten til personen det gjelder. Han eller hun må signere og returnere kontrakten.
  • Kontrakten bør ikke sendes på e-post. Bruk gjerne Filesender (krypteres automatisk under sending)
 4. Varsle Orakel om at kontrakt er OK.
 5. Orakel sender SMS til ekstern sensor/fagperson med passord for føregangspålogging på NTNUs systemer.

Trenger sensor bare forlenget tilgangsperiode?

Dersom avtalen med en ekstern fagperson skal forlenges utover perioden man opprinnelig registrerte, er det nok å sette en ny sluttdato for arbeidsforholdet i PAGA.

 • Gi beskjed til din nærmeste HR-kontakt om hvem det gjelder, og hva ny dato skal være.
 • HR endrer sluttdato for arbeidsforholdet i PAGA.

Anbefaling

Alle oppfordres til å være ute i god tid med sensorregistreringen. Sett en frist for faglærerne til å melde inn hvem som skal være sensorer for semesterets eksamensgjennomføring.

Tilbakemeldinger og hjelp

Har du spørsmål eller trenger hjel? Ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no

Opprette kommisjoner og fordele kandidatene til kommisjon

Opprette kommisjon

Fremgangsmåten for hvordan du oppretter kommisjoner, er nærmere beskrevet i FS-brukerveiledningen "Registrere sensorkommisjoner i FS". 

 

Prøven er koblet fra FS - følg egen veiledning

 

I noen tilfeller må en prøve i Inspera kobles fra FS, for eksempel ved innleveringer i gruppe. Dersom kommisjonene ikke er klare og opprettet i FS før prøven kobles fra må kommisjonene opprettes direkte i Inspera. 

 • Først må du legge til sensor på prøven i Inspera. Dette gjør du ved å gå til Prøver-fanen, finne riktig prøve og velge nedtrekksmenyen "Bidragsytere":

 • Velg "+Sensor" og søk opp sensoren som skal legges til. Hvis du ikke finner sensor, kan det hende at sensor mangler den nødvendige rollen i Inspera. Ta i så fall kontakt med Eksamenskontoret.

 • Når du har lagt til sensor(ene) må du opprette kommisjoner. Dette gjøres via Vurdering-fanen.
 • Åpne prøven i Vurdering. Rett under emnekoden og emnenavnet finner du en Rediger-knapp som lar deg definere antall kommisjoner: 

 • Skriv navn/nummer på kommisjonen og klikk "Legg til". Gjør dette for det ønskede antall kommisjoner. 

 • Lenger nede på siden finner du nå de kommisjonene du har opprettet med et lite tannhjul på høyre side. Klikk på tannhjulet og velg "Legg til sensor":

 • I dialogboksen som dukker opp, vises alle sensorene som er knyttet til prøven. Huk av for de sensorene som skal være i kommisjonen og klikk "fullfør". Gjenta prosessen for alle kommisjonene: 

 • Når alle sensorene er fordelt til kommisjoner må du gjøre det samme for kandidatene på prøven. Du kan enten bruke knappen "Rediger kandidater i Prøve-verktøyet" eller gå til prøven via Prøver-fanen. Merk: dersom du har gjort prøven om til en gruppeinnlevering og valgt at kandidatene selv skal opprette gruppene, må du vente til det er opprettet grupper med å kommisjonsfordele.
 • Gå inn i kandidatlista på prøven og merk en kandidat. Hvis det er flere kandidater som skal fordeles til samme kommisjon kan du merke flere om gangen. Nederst i bildet dukker det opp en meny der du kan velge "Redigere kommisjon": 

 

 • Klikker du "Redigere kommisjon" får du en dialogboks med oversikt over alle kommisjonene du laget i Vurdering-fanen. Klikk i sirkelen ved siden av riktig kommisjon og velg "Oppdater":

 • Gjenta prosessen til alle kandidatene er kommisjonsfordelt.

Alle emner som skal sensureres i Inspera Assessment, må ha kommisjon(er) knyttet til riktig vurderingsenhet i FS, og det må ligge minst én sensor i hver kommisjon. Uten at sensor ligger i kommisjon, vil ikke sensor kunne få tilgang til besvarelsene som skal sensureres i Inspera.

Det er ikke påkrevd at kommisjonene er på plass før en prøve i Inspera kan opprettes/eksamen kan avvikles, men vi anbefaler alltid å være ute i god tid, så sensorene ikke taper tid ved at de ikke kommer i gang med sensurarbeidet. 

Før du starter jobben med å opprette kommisjonene, kan det være lurt å sjekke at sensorene du skal bruke har kommet inn i Fagperson samlebilde i FS (ref. forrige nedtrekkspunkt om Systemtilgang): Gå til Person > Personbilder > Fagperson samlebilde. Hvis personen ikke er registrert i Fagperson samlebilde, betyr det at vedkommende ennå ikke er registrert av HR-avdelingen i PAGA. Ta kontakt med din HR-kontakt.

For at integrasjonen FS - Inspera skal fungere, er det en forutsetning at det er registrert en e-postadresse i feltet "Epost". Denne informasjonen skal komme fra PAGA, så det skal ikke registreres e-postadresser manuelt i Fagperson samlebilde.

Det spiller i praksis ingen rolle om sensor står som "Aktiv: J" eller "Aktiv: N" i Fagperson samlebilde. Varselet du får når du legger en inaktiv sensor i kommisjon, kan ignoreres.

Fordele kandidater til kommisjon

Som beskrevet i FS-brukerveiledningen, må alle kandidater fordeles til kommisjon. Merk alle kandidater som skal sensureres i Inspera, være kommisjonsfordelt. Dette gjelder også hvis det bare er én kommisjon. Hvis en eller flere kandidater som har levert eksamensbesvarelse i Inspera ikke er fordelt til kommisjon, vil det sperre for at prøven i Inspera kan åpne for vurdering.

Etter at fordelingsrutinen er kjørt, kan du se resultatet i Kommisjons-kolonnen i Vurderingsenhet samlebilde.

Ved behov, kan kommisjonsfordelingen overstyres manuelt ved å endre kommisjonsnummeret i kolonnen.

NB! Synkronisering

Inspera synkroniserer ikke automatisk med FS etter at en prøve har åpnet (starttidspunkt passert). Husk derfor alltid å oppdatere prøven manuelt i Inspera hvis kommisjonsoppretting og/eller kommisjonsfordeling gjøres etter eksamensstart. Vi anbefaler at man alltid trykker "oppdater nå" i prøveoppsettet i Inspera hvis man gjør endringer i FS etter at en prøve er opprettet. Da kan man umiddelbart kontrollere at endringer man har gjort blir med over i Inspera.

Innstillinger for arbeidsflyt i Inspera

Under "Innstillinger" på en Inspera-prøve, skal du som hovedansvarlig definere arbeidsflyten for kommisjonene. Innstillingene du setter her, vil altså påvirke hvordan sensorene i kommisjonene skal arbeide i sensurprosessen. Disse innstillingene styrer hele prosessen, fra poenggiving og karakterer til hvem som godkjenner den endelige vurderingen. Det er derfor viktig å ha tett dialog med faglærer/sensor for å sikre at sensurprosessen blir slik den er tenkt fra faglærers side.

Flytskjemaet under (midlertidig illustrasjon) kan være til hjelp for å forstå hvordan innstillingene du setter påvirker prosessen.

Merk at kommisjonsoppsettet i FS kun definerer hvilke kandidater som skal sensureres av den enkelte kommisjon. Alle andre innstillinger settes i Inspera.

I nedtrekksmenyen "Generell arbeidsflyt" definerer du hvordan sensorene skal gjennomføre vurderingsprosessen. Standardinnstillingen er at sensor må bekrefte karakter for alle kandidater samtidig. Alternativet er å bekrefte karakter for én og én kandidat individuelt. Dette er mest brukt i forbindelse med klagesensur, og gjør at godkjenning av egen vurdering blir overflødig.

Under "Samarbeidsinnstillinger" finner du innstillinger for poeng og karakterer, godkjenning av egen vurdering og godkjenning av felles vurdering. 

Det er særlig viktig å sette riktige innstillinger under "Sette poeng og karakterer"

 • Individuell poenggiving: Hver besvarelse vurderes i sin helhet av hver sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles vurdering ("sensurmøte"). Dersom sensorene har satt motstridende karakterer, må disse kandidatene gjennomgås i felles vurdering. Sensorene får ikke godkjent felles vurdering før sensorenes karakterer stemmer overens for alle kandidater. 
 • Delt poenggiving: Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Denne innstillingen er anbefalt dersom sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i besvarelsene (eks. Sensor1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor2 sensurerer oppg. 4-6). Vær klar over at alle poeng og karakterer kan overstyres av alle sensorene i kommisjonen.

Standardinnstillingen for godkjenning av egen vurdering er at sensor kan gjøre det per kommisjon. Dette er særlig nyttig for bachelor- og masteroppgaver der en sensor gjerne er medlem i flere kommisjoner. Alternativet er at sensor må godkjenne egen vurdering for alle kommisjoner samlet. Vi anbefaler å la denne innstillingen stå på standardinnstillingen, da det ikke har noen innvirkning dersom en sensor bare er med i én kommisjon, og de uansett kan fullføre sensuren samlet hvis de ønsker det.

Godkjenning av felles vurdering skjer enten ved at alle sensorer i kommisjonen må godkjenne felles vurdering, eller at én sensor kan godkjenne på vegne av hele kommisjonen. Merk at det ikke kan defineres i Inspera hvem som har tilgang til å godkjenne på vegne av en kommisjon. Alle sensorer i kommisjonen kan gjøre det, så det må i så fall avtales på forhånd. 

Automatiske varsler til sensor

E-post ved nyregistrering

Det sendes nå automatisk ut en e-post til alle nyansatte, gjester og studenter til deres private e-postadresse, med beskjed om at kontoen er klar til aktivering (både norsk og engelsk tekst). Dette gjelder også sensorer. E-posten sendes umiddelbart etter at brukerdatabasen til NTNU har fått informasjon fra Paga om at en ny sensor er registrert. Dette skjer to ganger i døgnet.

E-posten som sendes er som følger:

Hei og velkommen til NTNU!

Vi har opprettet en IT-brukerkonto til deg. Du må aktivere din brukerkonto før du kan logge inn. Les hvordan her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Aktiver+brukerkonto

Som ny ved NTNU er det mye å sette seg inn i. Vi har samlet det du trenger å vite her:

  Ny student : https://innsida.ntnu.no/ny-student

  Ny ansatt ved NTNU : https://innsida.ntnu.no/ny-ved-ntnu

  Gjest ved NTNU : https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Gjest+ved+NTNU

Trenger du hjelp for å komme i gang, kontakt: IT - Orakeltjenesten på https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Orakel+Support+Services

Med vennlig hilsen

NTNU

 

Varsel fra Inspera

Når prøven er klar til å bli sensurert i Inspera, sendes følgende epost til ekstern sensor (navnene vil endre seg):

NB! NTNU benytter ikke innlogging med "registrert bruker". Alle sensorer skal enten logge inn med MinID eller med Feide

Etter eksamen

Sensuren gjennomføres

Sensorene gjør sensureringsarbeidet i Inspera Assessment. Veiledninger for dette finnes på egne wikiside for sensorer.

Overfør sensuren fra Inspera til FS

Når en kommisjon er ferdig med sensur og har godkjent felles vurdering, kan karakterene overføres til FS (forutsatt at det står INSPERA i feltet "Digitalt sensursystem" på vurderingsenheten i FS). Du som hovedansvarlig har mulighet til å skru på e-postvarsling fra Inspera når en kommisjon er ferdig med sensur. (Dette gjør du under "Varslingsinnstillinger").

For å overføre sensuren, gå til prøven i Vurdering-fanen. Når du går inn vil det se slik ut:

Test gjerne overføringen først. Dette vil gi deg mulighet til å oppdage eventuelle avvik mellom eksamensverktøyet og FS.

Velg deretter "Overfør til FS". 

Når resultatene er overført, legger karakterene seg som ferdig kontrollert (Status KO) i FS. Du vil kunne se karakterene i kandidatlista i Vurderingsenhet samlebilde. Det er Eksamenskontoret som protokollfører resultatene. Dette gjøres minst en gang daglig. Det er først etter protokollføring kandidatene vil finne karakteren på Studentweb. Man må altså påregne én virkedag fra sensuren overføres fra Inspera, til den er tilgjengelig for studentene. 

Det er som hovedregel ikke nødvendig å varsle Eksamenskontoret om at sensur har blitt overført, men det kan forekomme feilmeldinger som krevet innrapportering og videre oppfølging fra Eksamenkontorets side.

Overføring per kommisjon for bachelor- og masteroppgaver

På en prøve som er definert som avhandling, vil det være mulig å overføre sensuren fra Inspera til FS per kommisjon. Dette vil gjelde prøver som er satt opp på malene Bacheloroppgave, Masteroppgave og Prosjektoppgave. Kommisjonsvis tilbakeføring av sensur er nyttig i tilfeller der kandidatene har hatt ulike innleveringsfrister og følgelig også har ulik sensurfrist.

 

Feilmeldinger

Ved overføring til FS, vil du ofte få en feilmelding som sier:

 • Følgende kandidater har ikke levert besvarelse og det vil ikke overføres resultat til eksternt system

og/eller

 • Feilmelding fra eksternt system gjør at resultat for noen kandidater ikke ble overført. Det kan være fordi det allerede eksisterer resultat/resultatstatus. Dette må kontrolleres.

Feilmeldinger av den første typen, indikerer bare at det er kandidater på prøven som ikke har levert. Dette krever ingen oppfølging. Disse kandidatene er normalt allerede registrert med resultatstatus i FS ("ikke møtt" (I), "avbrutt" (A), "manglende øving" (Ø) e.l.).

Den andre typen feilmelding oppstår når en kandidat som allerede har resultatstatus i FS, også har fått karakter i Inspera. Dersom resultatstatusen i FS er "Ø", vil det være snakk om kandidater som har gått opp til eksamen med forbehold om at obligatorisk aktivitet er godkjent. Dersom slike kandidater ikke har blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt (hvilket de normalt vil bli), må saken følges opp nå. Dersom resultatstatusen til kandidaten er "I" må dette rapporteres til Eksamenskontoret umiddelbart. Oppgi emnekode og kandidatnummer feilmeldingen gjelder.

Merk at det ved andre vurderingsformer enn skriftlig skoleeksamen, hvor det ikke registrees oppmøte ut fra kandidatlister, vil kunne være kandidater som blir liggende uten resultat i FS. Disse vil generere feilmelding ved sensuroverføring. Slike kandidater kan instituttene selv registrere resultatstatus på direkte i Vurderingsenhet samlebilde, som illustert under. Dersom instituttene selv ikke har registrert noe resultat på kandidater som ikke har levert hjemmeeksamen/andre innleveringer i Inspera, vil Eksamenskontoret ta for gitt at disse skal ha resultatet "ikke levert" (V).

 

Begrunnelse og klage

 

Veiledninger om håndtering av begrunnelse og klage i Inspera Assessment, finnes på to egne wikisider - en for administrativt ansatte og en for vitenskapelig ansatte.

For informasjon om innføringen av en standardisert prosess for begrunnelses- og klagesaksbehandling ved NTNU, se wikisiden til Delprosjekt for begrunnelse og klage i digital vurdering.

 

Kjente feil | Ofte stilte spørsmål

 
 

Prøven vil ikke åpne for vurdering

De to vanligste grunnene til at en prøve ikke åpner for vurdering er:

 1. Det finnes minst én kandidat på prøven som har levert, men som ikke er fordelt til kommisjon i FS. Disse identifiseres enklest i listen over kandidater som har levert i Inspera. Hak av for å vise kolonnen "kommisjon" for å se hvilke kandidater som ikke har kommisjon. Kandidaten(e) fordeles til kommisjon ved å sette inn riktig kommisjonsnummer i "Vurderingsenhet samlebilde" i FS.
 2. Det finnes en eller flere kommisjoner på prøven som ikke har sensor(er). Slett den tomme kommisjonen fra bildet "Kommisjoner med sensorer i FS" og synk prøven på nytt.

Jeg får feilmeldingen "Ugyldig respons fra eksternt system" når jeg skal overføre sensuren

Denne feilmeldingen skyldes at vurderingsenheten prøven er opprettet på, ikke har Inspera-flagg i feltet "digitalt sensursystem". Merk at grunnen til dette som regel er at kandidatene ikke skal ha karakter på den gitte vurderingsenheten, men bare skal ha samlet resultat på "toppen". Dersom det er feil at vurderingsenheten ikke er registrert med digitalt sensursystem, ta kontakt med Eksamenskontoret.

Jeg får feilmeldingen "Noen kandidater ble ikke overført"

Denne feilmeldingen, som ikke spesifiserer noe nærmere hvorfor noen kandidater ikke ble overført, skyldes som regel at prøven er satt opp med feil karakterskala. Dersom du finner ut at dette er grunnen, må det leveres papirprotokoll fra FS.

Merk: denne protokollen må inneholde karakterer som samsvarer med karakterskalaen som er definert i FS.

"Overfør til FS"-knappen forblir aktiv etter at jeg har overført sensuren

Feilmelding ved overføring som gjelder kandidater som allerede har resultatstatus i FS, vil medføre at knappen for overføring av sensur til FS forblir aktiv, også etter overføring. Det vil derfor kunne se ut som om karakterene ikke har blitt overført. Det vil heller ikke dukke opp noe "tidsstempel" som tilsier at noen overføring har funnet sted. Er du i tvil, dobbeltsjekk i vurderingsenheten om karakterene har kommet over til FS. (Overføringa vil også vises i prøveloggen - både når den har skjedd, og hvem som har gjort det.) Dersom resultatstatusen til kandidaten(e) feilmeldinga gjelder blir fjernet, f.eks. hvis det i ettertid viser seg at en kandidat likevel hadde godkjent obligatorisk aktivitet, vil man kunne overføre karakteren for kandidaten ved å trykke "overfør til FS" på nytt, etter å ha fjernet resultatstatusen (i dette eksempelet "Ø") i FS. Knappen for overføring vil forbli aktiv så lenge det finnes én eller flere kandidater som har fått karakter i Inspera, som samtidig har annen resultatstatus i FS.

Nyttige lenker for deg som er hovedansvarlig

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

24 Vedlegg
1841 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)