Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

På denne siden finner du informasjon om sensurprosessen i forbindelse med digital eksamen, sett fra administrativt hold. 

Siden tar primært sikte på å gi deg som er administrativ ressurs og/eller hovedansvarlig et bilde av hele sensurprosessen, fra det tidspunktet du får oppgitt navnet på en person som skal være sensor i et emne, til studenten har fått sin endelige karakter på Studentweb.

Kom gjerne med innspill til forbedringer hvis siden ikke gir deg svar på det du lurer på.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emneSider merket med eksamen

Logg inn Inspera

English version: - This article exists only in Norwegian.

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

 

Før eksamen 

Oppnevne sensorer

Oppnevning av sensorer er en formalitet og rutinene for hvordan oppnevningen skjer varierer.

Bruken av eksterne sensorer er regulert av Forskrift om studier ved NTNU § 5-11. Formelt er det fakultetene som oppnevner eksterne sensorer. Oppnevning skjer for tre år av gangen. Tilsatte i vitenskapelig stilling trenger ikke oppnevnes som intern sensor.

Verdt å vite om krav til sensorer:

 • Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved NTNU eller ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Ekstern sensor kan heller ikke ha vært tilsatt ved NTNU det siste året.
 • kvalifikasjonskravet for sensor er det samme som kravet for å undervise i emnet. 
 • Det skal være minst to sensorer ved muntlig prøve og ved vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve.
 • Det skal være to sensorer, hvorav minst én ekstern ved bedømmelse av master-/hovedoppgaver og bacheloroppgaver på 15 studiepoeng eller mer.
 • Veileder kan ikke være sensor på master-/hovedoppgave.
 • Alle emner skal innen en treårsperiode ha hatt ekstern sensor i tillegg til intern.
 • For emner med mer enn 150 studenter kan fakultetet vedta at ekstern sensor, sammen med intern, bare skal brukes på en fastsatt del av besvarelsene. Denne vurderingen skal da være grunnlag for vurdering av de øvrige besvarelsene. 

For flere detaljer, se NTNUs studieforskrift, § 5-11.

Det finnes et eget bilde i FS for sensoroppnevning (Vurdering - Bilder - Sensor/Kommisjon - Sensoroppnevning). Formelt sett er det ikke et krav at sensoroppnevninger registreres i dette bildet i FS, men det kan være en god og nyttig måte for enhetene å holde oversikt over sine sensorer og deres oppnevningsperioder på.

Det finnes dessverre ingen automatisk synkronisering fra PAGA til FS på dette feltet, så sensoroppnevninger i FS må eventuelt registreres manuelt.

Merk at registrering av en sensor i sensoroppnevningsbildet forutsetter at sensoren er registrert i Fagperson samlebilde. Dette er nærmere beskrevet under neste punkt på denne siden.

Sikre sensor systemtilgang

(Sjekk egen spørsmål-svar-seksjon nederst på siden.)

Alle eksterne sensorer og andre fagpersoner som skal ha tilgang til det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment, må ha en brukerkonto på NTNU.

En forutsetning for å få en brukerkonto, er at personen er registrert i PAGA (gelder ansatte, ikke studenter).

Lurer du på hvilke sensorer som allerede er registrert ved ditt institutt eller fakultet? Få oversikt her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sensoroversikt

Personen har norsk fødsels- og personnummer

Skal du registrere en utenlandsk sensor? Se lenger ned i artikkelen. 

 1. Klikk deg inn her for å opprette en ny tilgangsavtale: https://studntnu.sharepoint.com/sites/tilgang
  1. Har du ikke tilgang til løsningen? Spør om tilgang ved hjelp av skjema i NTNU Hjelp
 2. Fyll inn alle obligatoriske felter, og klikk på «Opprett avtale» nederst:
 3. Sensor får da tilsendt ei lenke til et skjema på epost. Eposten ser slik ut: 
 4. Sensor klikker på lenken, og kommer til ei side hvor hen kan velge å logge seg på med ID-porten (for de med norsk fødselsnummer) eller gå rett til skjema (for de uten). Landingssiden ser slik ut:

5. Sensor velger den som passer og kommer deretter til skjemaet, som er delvis forhåndsutfylt: 

6. Etter at sensor har fylt inn opplysninger om seg selv og klikket «Send inn», så vil avtalen gå til personen som er angitt som «Godkjenner» da avtalen ble opprettet. Godkjenner får varsle på epost om at en avtale må godkjennes.

7. Godkjente avtaler sendes automatiske til kontakt@okavd.ntnu.no

8. Økonomiavdelingen legger informasjon fra avtalene i HR- og lønnsystemet (Paga) fortløpende.

9. Etter 1-2 dager er personen søkbar i FS (Fagperson samlebilde) og kan legges til i sensorkommisjon (forutsatt at startdato for arbeidsforhold er passert).

Du ser de avtalene du har bestilt eller godkjent i én måned etter at de opprettet. Deretter forsvinner de fra oversikten.

 

Pålogging for ekstern sensor/fagperson

 1. Når brukeren er opprettet i NTNUs brukerdatabase, mottar ekstern sensor/fagperson et varsel på sin private e-post om at brukeren er opprettet og at konto kan aktiveres.
 2. Ekstern sensor/fagperson kan logge seg på Inspera Assessment med Feide eller MinID. Se egen artikkel for mer informasjon om pålogging for sensorer.
 3. Ekstern sensor får en e-post når en digital eksamen er klar for sensur.

Utenlandsk fagperson (uten norsk fødsels- og personnummer)

Utenlandske personer kan ikke bruke MinID for å logge på Inspera. De må logge på med Feide, og trenger derfor en aktiv NTNU-konto for å få til dette.

1. Registrering i Paga

Følg instruksjonene over. Når brukeren er opprettet i NTNUs brukerdatabase, får ekstern sensor/fagperson et varsel på sin private e-post om at brukeren er opprettet og at konto kan aktiveres.

2. Registrering i FS

Personer uten norsk fødselsnummer overføres ikke automatisk fra Paga til FS. Meld i fra til FS-hjelp om at sensor må legges inn i FS når vedkommende er registrert i Paga. Når FS-hjelp har opprettet brukeren i FS, kan ekstern sensor/fagperson legges til i sensorkommisjon.

3. Pålogging i Inspera for personer uten norsk fødselsnummer - VIKTIG!

For å logge på Inspera Assessmet med Feide, må man identifisere seg. Det gjøres på følgende måte:

 1. Påse at HR har registrert både privat e-post og mobiltelefonnummer i PAGA.

 2. Gi beskjed til Orakel om at en bruker uten norsk ID trenger å få aktivert kontoen sin. Bruk dette skjemaet i NTNU Hjelp: Aktiver brukerkonto uten elektronisk ID

 3. Orakeltjenesten sjekker at IT-bruker har blitt opprettet og sender så et passord på SMS til ekstern sensor/fagperson. Passordet benyttes til førstegangs innlogging på NTNUs systemer.

 4. I enkelte tilfeller mottas ikke SMS, da sender Orakel passordet kryptert på e-post.

Trenger sensor bare forlenget tilgangsperiode?

Dersom avtalen med en ekstern fagperson skal forlenges utover perioden man opprinnelig registrerte, er det nok å sette en ny sluttdato for arbeidsforholdet i PAGA.

 • Gi beskjed til din nærmeste HR-kontakt om hvem det gjelder, og hva ny dato skal være.
 • HR endrer sluttdato for arbeidsforholdet i PAGA.

Anbefaling

Alle oppfordres til å være ute i god tid med sensorregistreringen. Sett en frist for faglærerne til å melde inn hvem som skal være sensorer for semesterets eksamensgjennomføring.

Tilbakemeldinger og hjelp

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no

Opprette kommisjoner og fordele kandidatene til kommisjon - VIDEO

Opprette kommisjon

Fremgangsmåten for hvordan du oppretter kommisjoner, er nærmere beskrevet i FS-brukerveiledningen "Registrere sensorkommisjoner i FS". 

Video: Slik oppretter du kommisjoner i FS.

 

Alle emner som skal sensureres i Inspera Assessment, må ha kommisjon(er) knyttet til riktig vurderingsenhet i FS, og det må ligge minst én sensor i hver kommisjon. Uten at sensor ligger i kommisjon, vil ikke sensor kunne få tilgang til besvarelsene som skal sensureres i Inspera.

Det er ikke påkrevd at kommisjonene er på plass før en prøve i Inspera kan opprettes/eksamen kan avvikles, men vi anbefaler alltid å være ute i god tid, så sensorene ikke taper tid ved at de ikke kommer i gang med sensurarbeidet. 

Før du starter jobben med å opprette kommisjonene, kan det være lurt å sjekke at sensorene du skal bruke har kommet inn i Fagperson samlebilde i FS (ref. forrige nedtrekkspunkt om Systemtilgang): Gå til Person > Personbilder > Fagperson samlebilde. Hvis personen ikke er registrert i Fagperson samlebilde, betyr det at vedkommende ennå ikke er registrert av HR-avdelingen i PAGA. Ta kontakt med din HR-kontakt.

For at integrasjonen FS - Inspera skal fungere, er det en forutsetning at det er registrert en e-postadresse i feltet "Epost". Denne informasjonen skal komme fra PAGA, så det skal ikke registreres e-postadresser manuelt i Fagperson samlebilde.

Det spiller i praksis ingen rolle om sensor står som "Aktiv: J" eller "Aktiv: N" i Fagperson samlebilde. Varselet du får når du legger en inaktiv sensor i kommisjon, kan ignoreres.

Fordele kandidater til kommisjon

Som beskrevet i FS-brukerveiledningen, må alle kandidater fordeles til kommisjon. Merk alle kandidater som skal sensureres i Inspera, være kommisjonsfordelt. Dette gjelder også hvis det bare er én kommisjon. Hvis en eller flere kandidater som har levert eksamensbesvarelse i Inspera ikke er fordelt til kommisjon, vil det sperre for at prøven i Inspera kan åpne for vurdering.

NB! Sensurregistreringsprøver i gammelt sensurverktøy: I sensurregistreringsprøver har alle kandidater status "levert". Det innebærer at alle kandidater - også kandidater med resultatstatus Ø/L/G e.l. i FS - må kommisjonsfordeles for at prøven skal åpne for vurdering. Dette kan enten gjøres manuelt i Vurderingenhet samlebilde, eller ved å hake av "Kommisjonsfordel kandidater med resultat" når du kjører fordelingsrutinen.

NB! Vurdering 2.0: I Vurdering 2.0 vil en prøve være åpen for vurdering selv om ikke alle kandidater som har levert er lagt i kommisjon. Påse derfor at alle kandidater som har levert/skal sensureres er kommisjonsfordelt, for å unngå "strafferunder" for sensor etter at sensuren er ferdigstilt. 

Etter at fordelingsrutinen er kjørt, kan du se resultatet i Kommisjons-kolonnen i Vurderingsenhet samlebilde.

Ved behov, kan kommisjonsfordelingen overstyres manuelt ved å endre kommisjonsnummeret i kolonnen.

NB! Synkronisering

Inspera synkroniserer ikke automatisk med FS etter at en prøve har åpnet (starttidspunkt passert). Husk derfor alltid å oppdatere prøven manuelt i Inspera hvis kommisjonsoppretting og/eller kommisjonsfordeling gjøres etter eksamensstart. Vi anbefaler at man alltid trykker "oppdater nå" i prøveoppsettet i Inspera hvis man gjør endringer i FS etter at en prøve er opprettet. Da kan man umiddelbart kontrollere at endringer man har gjort blir med over i Inspera.

Kommisjoner og kommisjonsfordeling når prøven er koblet fra FS 

I noen tilfeller må en prøve i Inspera kobles fra FS, for eksempel ved innleveringer i gruppe. Dersom kommisjonene ikke er klare og opprettet i FS før prøven kobles fra må kommisjonene opprettes direkte i Inspera. 

 • Først må du legge til sensor på prøven i Inspera. Dette gjør du ved å gå til Prøver-fanen, finne riktig prøve og velge nedtrekksmenyen "Bidragsytere":

 • Velg "+Sensor" og søk opp sensoren som skal legges til. Hvis du ikke finner sensor, kan det hende at sensor mangler den nødvendige rollen i Inspera. Ta i så fall kontakt med Eksamenskontoret.

 • Når du har lagt til sensor(ene) må du opprette kommisjoner. Dette gjøres via Vurdering-fanen.
 • Åpne prøven i Vurdering. Rett under emnekoden og emnenavnet finner du en Rediger-knapp som lar deg definere antall kommisjoner: 

 • Skriv navn/nummer på kommisjonen og klikk "Legg til". Gjør dette for det ønskede antall kommisjoner. 

 • Lenger nede på siden finner du nå de kommisjonene du har opprettet med et lite tannhjul på høyre side. Klikk på tannhjulet og velg "Legg til sensor":

 • I dialogboksen som dukker opp, vises alle sensorene som er knyttet til prøven. Huk av for de sensorene som skal være i kommisjonen og klikk "fullfør". Gjenta prosessen for alle kommisjonene: 

 • Når alle sensorene er fordelt til kommisjoner må du gjøre det samme for kandidatene på prøven. Du kan enten bruke knappen "Rediger kandidater i Prøve-verktøyet" eller gå til prøven via Prøver-fanen. Merk: dersom du har gjort prøven om til en gruppeinnlevering og valgt at kandidatene selv skal opprette gruppene, må du vente til det er opprettet grupper med å kommisjonsfordele.
 • Gå inn i kandidatlista på prøven og merk en kandidat. Hvis det er flere kandidater som skal fordeles til samme kommisjon kan du merke flere om gangen. Nederst i bildet dukker det opp en meny der du kan velge "Redigere kommisjon": 

 

 • Klikker du "Redigere kommisjon" får du en dialogboks med oversikt over alle kommisjonene du laget i Vurdering-fanen. Klikk i sirkelen ved siden av riktig kommisjon og velg "Oppdater":

 • Gjenta prosessen til alle kandidatene er kommisjonsfordelt.

Innstillinger for arbeidsflyt i Inspera

Under "Innstillinger" på en Inspera-prøve, skal du som hovedansvarlig definere arbeidsflyten for kommisjonene. Innstillingene du setter her, vil altså påvirke hvordan sensorene i kommisjonene skal arbeide i sensurprosessen. Disse innstillingene styrer hele prosessen, fra poenggiving og karakterer til hvem som godkjenner den endelige vurderingen. Det er derfor viktig å ha tett dialog med faglærer/sensor for å sikre at sensurprosessen blir slik den er tenkt fra faglærers side.

Flytskjemaet under kan være til hjelp for å forstå hvordan innstillingene du setter påvirker prosessen.

Merk at kommisjonsoppsettet i FS kun definerer hvilke kandidater som skal sensureres av den enkelte kommisjon. Alle andre innstillinger settes i Inspera i prøveinnstillingene for "Arbeidsflyt for sensorer".

I nedtrekksmenyen under "Generell arbeidsflyt" definerer du hvordan sensorene skal gjennomføre vurderingsprosessen. Standardinnstillingen er at sensor må bekrefte karakter for alle kandidater samtidig. Alternativet er å bekrefte karakter for én og én kandidat individuelt. Dette er mest brukt i forbindelse med klagesensur, og gjør at godkjenning av egen vurdering blir overflødig.

Under "Samarbeidsinnstillinger" finner du innstillinger for poeng og karakterer, godkjenning av egen vurdering og godkjenning av felles vurdering. 

Det er særlig viktig å sette riktige innstillinger under "Sette poeng og karakterer"

 • Privat vurdering og sammenligning av resultater: Hver besvarelse vurderes i sin helhet av hver sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er individuelle/private før de sammenstilles i felles vurdering ("sensurmøte"). Dersom sensorene har satt motstridende karakterer, må disse kandidatene gjennomgås i felles vurdering. Sensorene får ikke godkjent felles vurdering før sensorenes karakterer stemmer overens for alle kandidater. 
 • Delt vurdering: Sensurprosessen starter direkte i felles vurdering. Hver besvarelse eller del-besvarelse vurderes kun av én sensor i kommisjonen. Poeng og karakterer er delt mellom sensorene. Denne innstillingen er anbefalt dersom sensorene innad i en kommisjon skal sensurere hver sine (del)oppgaver i besvarelsene (eks. Sensor1 sensurerer oppg. 1-3, Sensor2 sensurerer oppg. 4-6). Vær klar over at alle poeng og karakterer kan overstyres av alle sensorene i kommisjonen.
  • Nytt av høsten 2020: Ved å velge Delt vurdering, vil du få mulighet til å tildele enkeltoppgaver til spesifikke sensorer innad i en kommisjon. Ved å skru på "Aktiver fordeling av oppgaver" kan du definere hvilke oppgaver sensorene kan se og/eller sensurere, samt definere sensorenes mulighet til å fordele oppgaver seg imellom. Selve fordelingen foretas i vurderingsverktøyet, og du kan lese hvordan det gjøres på Insperas hjelpesider (foreløpig kun på engelsk).

Standardinnstillingen for deling av egen vurdering med kommisjon er at sensor kan gjøre det per kommisjon. Dette er særlig nyttig for bachelor- og masteroppgaver der en sensor gjerne er medlem i flere kommisjoner. Alternativet er at sensor må dele egen vurdering for alle kommisjoner samlet. Vi anbefaler å la denne innstillingen stå på standardinnstillingen, da det ikke har noen innvirkning dersom en sensor bare er med i én kommisjon, og de uansett kan fullføre sensuren samlet hvis de ønsker det.

Krav til godkjenning av felles vurdering er enten at alle sensorer i kommisjonen må godkjenne felles vurdering, eller at én sensor kan godkjenne på vegne av hele kommisjonen. Merk at det ikke kan defineres i Inspera hvem som har tilgang til å godkjenne på vegne av en kommisjon. Alle sensorer i kommisjonen kan gjøre det, så det må i så fall avtales på forhånd. 

Vurdering 2.0 - slik aktiverer du nytt sensurverktøy på en prøve

Fram til det nye sensurverktøyet settes som standard på alle prøvemaler, kan hovedansvarlig for en prøve selv velge å aktivere verktøyet.

Dette gjøres på prøveinnstillingene, under "Generelle innstillinger".

Aktivere nytt sensurverktøy

Sensor kan alltid endre tilbake til det gamle sensurverktøyet ved å klikke på knappen med de to pilene, øverst i høyre hjørne.

Bytt til gammelt verktøy

Vil du tilbake til det nye verktøyet igjen? Klikk "Åpne i Vurdering 2.0" i øvre høyre hjørne.

Vurdering 2.0 - fordeling av oppgaver

I det nye vurderingsverktøyet Vurdering 2.0 finnes det muligheter for å fordele spesifikke oppgaver til en eller flere spesifikke sensorer.

Merk! En forutsetning for at denne funksjonen skal kunne aktiveres er at prøven settes opp med arbeidsflyten "Delt vurdering". Vær oppmerksom på at du kan aktivere fordeling av oppgaver også når prøven er satt opp med privat vurdering, men du vil ikke få til å faktisk fordele oppgavene i vurderingsverktøyet.

Aktivere fordeling av oppgaver i prøveoppsettet

Fordeling av oppgaver aktiveres under Arbeidsflyt for sensorer. Sjekk at prøven er satt opp med Delt vurdering, og huk av for Aktiver fordeling av oppgaver. Du vil da få to nedtrekksmenyer, og kan definere hvilke tilganger sensorene har til oppgavene i oppgavesettet, og hvem som skal kunne gjøre selve fordelingen av oppgavene.

I den øverste nedtrekksmenyen velger du tilgangsnivået for sensorene. Det styrer hva sensorene kan se, og hva de kan gjøre i sensurprosessen.

 • Sensorer kan se og vurdere alle oppgaver, uavhengig av tildeling.
 • Sensorer kan se alle oppgaver, men kun vurdere oppgaver som er tildelt seg selv.
 • Sensorer kan kun se og vurdere oppgaver som er tildelt seg selv.

I den nederste nedtrekksmenyen definerer du hvem som skal kunne gjøre selve fordelingen av oppgaver.

 • Sensorer kan ikke fordele oppgaver (kun hovedansvarlig).
 • Sensorer kan fordele oppgaver.

Fordele oppgaver i vurderingsverktøyet

Selve fordelingen av oppgavene til den enkelte sensor gjøres i vurderingsverktøyet. I prøveoppsettet, under nedtrekksmenyene finner du en snarvei.

Dersom du ikke bruker denne snarveien kan du gå inn i prøven i Vurdering, og velge Oppgaver fra venstremenyen.

Når du står i Oppgaver i Vurdering klikker du på de tre prikkene ved den enkelte oppgave, og velger Rediger fordeling.

I bildet som åpnes vises alle oppgavene i oppgavesettet på separate linjer, med en nedtrekksmeny der alle sensorer i kommisjonen er tilgjengelige. Klikk på en sensor for å tildele oppgaven til vedkommende. Du kan tildele samme oppgave til flere sensorer.

Når du har gjort fordelingen klikker du "Oppdater" for å bekrefte. Klikk "Lukk" for å lukke vinduet.

Verdt å vite

Dersom samme oppgave fordeles til flere sensorer vil alle sensorene kunne sette poeng og karakterer, men det er kun den sist satte poengsummen/karakteren som blir gjeldende.

Dersom en sensor velger å bytte tilbake til det gamle vurderingsverktøyet vil hen kunne se og vurdere alle oppgaver i oppgavesettet, også de som formelt er tildelt noen andre.

Automatiske varsler til sensor

E-post ved nyregistrering

Det sendes nå automatisk ut en e-post til alle nyansatte, gjester og studenter til deres private e-postadresse, med beskjed om at kontoen er klar til aktivering (både norsk og engelsk tekst). Dette gjelder også sensorer. E-posten sendes umiddelbart etter at brukerdatabasen til NTNU har fått informasjon fra Paga om at en ny sensor er registrert. Dette skjer to ganger i døgnet.

E-posten som sendes er som følger:

Hei og velkommen til NTNU!

Vi har opprettet en IT-brukerkonto til deg. Du må aktivere din brukerkonto før du kan logge inn. Les hvordan her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Aktiver+brukerkonto

Som ny ved NTNU er det mye å sette seg inn i. Vi har samlet det du trenger å vite her:

  Ny student : https://innsida.ntnu.no/ny-student

  Ny ansatt ved NTNU : https://innsida.ntnu.no/ny-ved-ntnu

  Gjest ved NTNU : https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Gjest+ved+NTNU

Trenger du hjelp for å komme i gang, kontakt: IT - Orakeltjenesten på https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Orakel+Support+Services

Med vennlig hilsen

NTNU

 

Varsel fra Inspera

Når en prøve aktiveres i Inspera, sendes følgende automatiske e-postvarsel til sensor (navnene vil endre seg):

NB! NTNU benytter ikke innlogging med "registrert bruker". Alle sensorer skal enten logge inn med MinID eller med Feide

Etter eksamen

Sensuren gjennomføres - VIDEO om sensurprosessen for hovedansvarlige

Sensorene gjør sensureringsarbeidet i Inspera Assessment. Veiledninger for dette finnes på egne wikiside for sensorer.

Video: Få bedre kjennskap til vurderingsmodulen og tips til hvordan du som hovedansvarlig kan følge opp sensurprosessen og gi bistand til sensorer som står fast i sensurarbeidet i gammelt vurderingsverktøy .

Video: Få bedre kjennskap til vurderingsmodulen og tips til hvordan du som hovedansvarlig kan følge opp sensurprosessen og gi bistand til sensorer som står fast i sensurarbeidet i nytt vurderingsverktøy .

Overfør sensuren fra Inspera til FS

Når en kommisjon er ferdig med sensur og har godkjent felles vurdering, kan karakterene overføres til FS (forutsatt at det står INSPERA i feltet "Digitalt sensursystem" på vurderingsenheten i FS). Du som hovedansvarlig har mulighet til å skru på e-postvarsling fra Inspera når en kommisjon er ferdig med sensur. (Dette gjør du under "Varslingsinnstillinger").

For å overføre sensuren, gå til prøven i Vurdering-fanen. Når du går inn vil det se slik ut:

Test gjerne overføringen først. Dette vil gi deg mulighet til å oppdage eventuelle avvik mellom eksamensverktøyet og FS.

Velg deretter "Overfør til FS". 

Når resultatene er overført, legger karakterene seg som ferdig kontrollert (Status KO) i FS. Du vil kunne se karakterene i kandidatlista i Vurderingsenhet samlebilde. Det er Eksamenskontoret som protokollfører resultatene. Dette gjøres minst en gang daglig. Det er først etter protokollføring kandidatene vil finne karakteren på Studentweb. Man må altså påregne én virkedag fra sensuren overføres fra Inspera, til den er tilgjengelig for studentene. 

Det er som hovedregel ikke nødvendig å varsle Eksamenskontoret om at sensur har blitt overført, men det kan forekomme feilmeldinger som krevet innrapportering og videre oppfølging fra Eksamenkontorets side.

Overføring per kommisjon for bachelor- og masteroppgaver

På en prøve som er definert som avhandling, vil det være mulig å overføre sensuren fra Inspera til FS per kommisjon. Dette vil gjelde prøver som er satt opp på malene Bacheloroppgave, Masteroppgave og Prosjektoppgave. Kommisjonsvis tilbakeføring av sensur er nyttig i tilfeller der kandidatene har hatt ulike innleveringsfrister og følgelig også har ulik sensurfrist.

 

Feilmeldinger

Ved overføring til FS, vil du ofte få en feilmelding som sier:

 • Følgende kandidater har ikke levert besvarelse og det vil ikke overføres resultat til eksternt system

og/eller

 • Feilmelding fra eksternt system gjør at resultat for noen kandidater ikke ble overført. Det kan være fordi det allerede eksisterer resultat/resultatstatus. Dette må kontrolleres.

Feilmeldinger av den første typen, indikerer bare at det er kandidater på prøven som ikke har levert. Dette krever ingen oppfølging. Disse kandidatene er normalt allerede registrert med resultatstatus i FS ("ikke møtt" (I), "avbrutt" (A), "manglende øving" (Ø) e.l.).

Den andre typen feilmelding oppstår når en kandidat som allerede har resultatstatus i FS, også har fått karakter i Inspera. Dersom resultatstatusen i FS er "Ø", vil det være snakk om kandidater som har gått opp til eksamen med forbehold om at obligatorisk aktivitet er godkjent. Dersom slike kandidater ikke har blitt fanget opp på et tidligere tidspunkt (hvilket de normalt vil bli), må saken følges opp nå. Dersom resultatstatusen til kandidaten er "I" må dette rapporteres til Eksamenskontoret umiddelbart. Oppgi emnekode og kandidatnummer feilmeldingen gjelder.

Merk at det ved andre vurderingsformer enn skriftlig skoleeksamen, hvor det ikke registreres oppmøte ut fra kandidatlister, vil kunne være kandidater som blir liggende uten resultat i FS. Disse vil generere feilmelding ved sensuroverføring. Slike kandidater kan instituttene selv registrere resultatstatus på direkte i Vurderingsenhet samlebilde, som illustrert under. Dersom instituttene selv ikke har registrert noe resultat på kandidater som ikke har levert hjemmeeksamen/andre innleveringer i Inspera, vil Eksamenskontoret ta for gitt at disse skal ha resultatet "ikke levert" (V).

 

Begrunnelse og klage

 

Veiledninger om håndtering av begrunnelse og klage i Inspera Assessment, finnes på to egne wikisider - en for administrativt ansatte og en for vitenskapelig ansatte.

For informasjon om innføringen av en standardisert prosess for begrunnelses- og klagesaksbehandling ved NTNU, se wikisiden til Delprosjekt for begrunnelse og klage i digital vurdering.

 

Kjente feil | Ofte stilte spørsmål

 
 

Prøven vil ikke åpne for vurdering

De to vanligste grunnene til at en prøve ikke åpner for vurdering er:

 1. Det finnes minst én kandidat på prøven som har levert, men som ikke er fordelt til kommisjon i FS. Disse identifiseres enklest i listen over kandidater som har levert i Inspera. Hak av for å vise kolonnen "kommisjon" for å se hvilke kandidater som ikke har kommisjon. Kandidaten(e) fordeles til kommisjon ved å sette inn riktig kommisjonsnummer i "Vurderingsenhet samlebilde" i FS.
 2. Det finnes en eller flere kommisjoner på prøven som ikke har sensor(er). Slett den tomme kommisjonen fra bildet "Kommisjoner med sensorer i FS" og synk prøven på nytt.

Jeg får feilmeldingen "Ugyldig respons fra eksternt system" når jeg skal overføre sensuren

Denne feilmeldingen skyldes at vurderingsenheten prøven er opprettet på, ikke har Inspera-flagg i feltet "digitalt sensursystem". Merk at grunnen til dette som regel er at kandidatene ikke skal ha karakter på den gitte vurderingsenheten, men bare skal ha samlet resultat på "toppen". Dersom det er feil at vurderingsenheten ikke er registrert med digitalt sensursystem, ta kontakt med Eksamenskontoret.

Jeg får feilmeldingen "Noen kandidater ble ikke overført"

Denne feilmeldingen, som ikke spesifiserer noe nærmere hvorfor noen kandidater ikke ble overført, skyldes som regel at prøven er satt opp med feil karakterskala. Dersom du finner ut at dette er grunnen, må det leveres papirprotokoll fra FS.

Merk: denne protokollen må inneholde karakterer som samsvarer med karakterskalaen som er definert i FS.

Sensor har oppdaget en feil i karaktersettingen etter at vurderingen ble godkjent

Dersom det oppdages at det er begått feil i sensurprosessen, f.eks. at en kandidat har fått gal karakter, kan vurderingen gjenåpnes for den aktuelle kommisjonen. Sensorene må korrigere feilen og deretter godkjenne vurderingen på nytt. Dersom karakterene allerede er overført til FS, må FS-protokollen oppdateres manuelt. Forespørsler om protokollendring kan sendes i NTNU Hjelp. Eksamenskontoret kan da foreta endringen i FS-protokollen basert på den reviderte protokollen i Inspera.

"Overfør til FS"-knappen forblir aktiv etter at jeg har overført sensuren

Feilmelding ved overføring som gjelder kandidater som allerede har resultatstatus i FS, vil medføre at knappen for overføring av sensur til FS forblir aktiv, også etter overføring. Det vil derfor kunne se ut som om karakterene ikke har blitt overført. Det vil heller ikke dukke opp noe "tidsstempel" som tilsier at noen overføring har funnet sted. Er du i tvil, dobbeltsjekk i vurderingsenheten om karakterene har kommet over til FS. (Overføringa vil også vises i prøveloggen - både når den har skjedd, og hvem som har gjort det.) Dersom resultatstatusen til kandidaten(e) feilmeldinga gjelder blir fjernet, f.eks. hvis det i ettertid viser seg at en kandidat likevel hadde godkjent obligatorisk aktivitet, vil man kunne overføre karakteren for kandidaten ved å trykke "overfør til FS" på nytt, etter å ha fjernet resultatstatusen (i dette eksempelet "Ø") i FS. Knappen for overføring vil forbli aktiv så lenge det finnes én eller flere kandidater som har fått karakter i Inspera, som samtidig har annen resultatstatus i FS.

Sikre sensor systemtilgang - ofte stilte spørsmål

Hvorfor må sensor registreres i Paga?

Paga er kildesystem for alle ikke-studenter. Det vil si at Paga mater alle andre systemer på NTNU med persondata. For studenter har FS samme funksjon.

Hvordan får sensor "bruker i Inspera"?

Alle eksterne sensorer må legges til i en kommisjon i FS for å se riktig innhold når de logger seg på Inspera. Dersom sensor velger å logge seg på tidligere, så er det mulig, men de vil da ikke finne noe innhold – de møter et «tomt» Inspera. Aller første gang de skal sensurere, må de også være koblet til en prøve. Før dette er gjort en gang får man ikke til å logge inn i det hele tatt. Sensor skal i utgangspunktet få en epost fra Inspera når prøven er klar for sensur, så lenge sensor ligger inne med riktig kontakt-epost.

Er det nok å sette fagperson som aktiv ‘J’ i FS for at sensor skal få tilgang til Inspera?

Nei.

Hva kan være grunnen til at det skjer noe tull med innloggingen?

Det kan være flere grunner. Én av dem er at sensor ikke er kommisjonsfordelt i FS. Kanskje prøven ikke er åpen for vurdering ennå. I så fall vil sensor kunne se prøven, men ikke ha mulighet til å gjøre noe. Feide-bruker ved andre universitet er også en kilde til forvirring. Det kan også hende at sensor rett og slett ikke ligger i Paga ennå. Kontakt din lokale HR eller send epost til kontakt@okoavd.ntnu.no hvis du lurer på om dette er tilfelle.

Hva er greia med Feide-pålogging versus ID-porten?

For å kunne logge på med Feide, må sensor aktivere NTNU-kontoen sin. Det er mulig å gjøre, men ikke nødvendig så lenge sensor har norsk fødsels- og personnummer. Da kan sensor logge på med ID-porten. Noen ganger «husker» nettleseren til brukeren brukernavn og passord. Hvis sensor er ansatt ved for eksempel Nord Universitet, så vil nettleseren huske Feide-brukernavnet og -passordet til dette universitetet. Det vil ikke fungere for pålogging i NTNU Inspera. Det er ikke sikkert brukeren selv merker hva som er feil, bare at han eller hun kommer inn til et «tomt» Inspera. For å unngå dette problemet, må sensor åpne Inspera i et nytt «inkognito»-vindu i nettleseren sin. Da husker ikke nettleseren noe. Alternativt logge på med ID-porten.

Hvordan sjekker jeg at kontakt-eposten til sensor er riktig?

At sensor ligger inne med riktig epost er viktig, fordi det går nyttige varsel til denne eposten. Når nye arbeidsforhold legges inn i Paga, må alltid privat epostadresse-feltet fylles ut med eposten fra tilgangsavtalen. Denne eposten blir da stående som «primær» epostadresse for brukeren i brukerdatabasen, og vil vises i epostfeltet «E-post intern» i FS. Å endre «E-post ekstern»-feltet i FS vil ikke hjelpe noe. E-post må oppdateres i Paga. Noen ganger synkroniserer FS mot det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret. Da vil epost i «E-post ekstern»-feltet skrives over med verdier fra KKR. Vær obs dersom det ligger en gammel stud.ntnu.no-epost, hist-epost eller lignende i «E-post intern»-feltet. Den er trolig utgått, og må endres i Paga.

Hvordan sjekke status på tilgang for sensor?

Lurer du på hvilke sensorer som allerede er registrert ved ditt institutt eller fakultet? Få oversikt her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Sensoroversikt

Her kan du se 'live' hva som er registrert og hvor i løypen en sensor ligger. Om en sensor eksempelvis mangler epost kan du ta kontakt med HR og verifisere at epost er registrert på vedkommende i PAGA. Å kun sjekke at sensor eksisterer i FS gir dessverre ikke god nok garanti for at tilgang til Inspera er OK. 

Hvorfor er det så vanskelig med utenlandske?

Det finnes ingen god, internasjonal identifiseringsmetode. De utenlandske kan ikke bruke ID-porten, i og med at den løsningen baserer seg på norsk fødsels- og personnummer. FS er et system som også tar utgangspunktet i norske brukere. Vi håper verden beveger seg fremover på dette punktet.  

Hva er en tilgangsavtale?

En tilgangsavtale brukes ikke bare for eksterne sensorer. Mer informasjon om tilgangsavtalen og tilgangsbestilling for øvrig finner du her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bestille+tilganger+til+systemer+og+rom

Har det kommet en ny løsning for tilgangsavtalen?

Ja. Den ble satt i produksjon 14. april. Ny og gammel løsning driftes parallelt en stund, før vi skrur av den gamle.

Hvordan får jeg tilgang til den nye løsningen?

Dersom du skal fungere som bestiller eller godkjenner i den nye løsningen, må du melde deg inn her: https://hjelp.ntnu.no/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=74e65af416954e08bfb33035f9ac7410&openedFromService=true

Jeg har flere spørsmål knyttet til tilgangsavtalen. Hvor kan jeg få svar på dem?

Sjekk ut "Ofte stilte spørsmål"-delen av denne artikkelen: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bestille+tilganger+til+systemer+og+rom

Utbetaling av honorar

Før utbetaling av honorar kan skje, må lønnsseksjonen få tilsendt en utfylt oppdragsavtale. Det er et skjema med opplysninger om personen som skal ha honoraret og hva som skal utbetales.

Hva med oppmelding av sensorer, har det noe med tilgang å gjøre?

Nei, det er ingen teknisk sammenheng her. Oppmelding av sensor er en faglig prosess.

Er det noe jeg kan være obs på for at tilgang for ekstern sensor skal gå i orden?

 • Vær ut i god tid før eksamensperioden med å få faglærer til å finne eksterne sensorer!
 • Sjekk at tilgangsperioden, altså lengden på ansettelsesforholdet, starter tilstrekkelig lenge før sensuren skal gjøres, og slutter tilstrekkelig lenge etter sensurperioden er over.
 • Sett tilgangsperioden lang nok i tilgangsavtalen, tre år er anbefalt
 • Gjenbruk av eksterne sensorer er anbefalt, siden de gjerne ligger i systemet fra før av og har litt erfaring med bruk

Hva gjør jeg hvis sensor mangler epost i sensoroversikten eller i FS?

Da vil du få feilmelding når du prøver å legge sensor til i en kommisjon. Sensor for heller ikke nødvendige varsel til sin private epost. Da må du sende en henvendelse til økonomiavdelingen, hvor du oppgir epostadresse som skal legges inn i Paga. Bruk kontakt@okoavd.ntnu.no.

 

Jeg får feilmelding når jeg legger til sensor i kommisjon i FS. Hva gjør jeg?

 1. Sjekk sensoroversikten om sensor ligger inne med et aktivt arbeidsforhold i Paga.
 2. Hvis nei, utsted tilgangsavtale (hvis du vet at du ikke har gjort dette tidligere i semesteret)
 3. Om en tilgangsavtale ikke er løsningen, ta kontakt med økonomiavdelingen på kontakt@okoavd.ntnu.no
 4. Hvis ja, sjekk at det ligger en gyldig kontaktepost på personen. Dette er ofte en privat eller en bedrifts-epostadresse.

 

Sensor har ikke mottatt relevante varsel fra Inspera. Hva gjør jeg?

 1. Sjekk sensoroversikten om personen har en privat epostadresse registrert på seg (evt en jobbadresse)
 2. Hvis nei, ta kontakt med økonomiavdelingen på kontakt@okoavd.ntnu.no
 3. Hvis ja:
  1. Be sensor logge inn i Inspera likevel
  2. Spør om epost som er registrert hos NTNU er riktig
  3. Be sensor sjekke spam

 

Sensor får ikke til å logge inn. Hva skal jeg svare?

Be sensor bruke ID-porten-alternativet. Tips også sensor om denne siden:

 

Sensoren jeg skal bruke er registrert ved et annet institutt enn mitt. Går det fint?

Ja. Alle har kun ett sensor-arbeidsforhold. Det har ingenting å si for selve sensuren, oppmelding i kommisjon, etc.

 

Prøven min er koblet fra FS fordi det er en gruppeinnlevering. Jeg finner ikke sensor. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med eksamenskontoret og be om at personen du vil ha som sensor skal få rollen sensor i Inspera. Dette må trigges manuelt av Eksamenskontoret. Forklar at du har koblet fra FS. PS! Gjelder kun førstegangs-sensorer i Inspera.

 

Sensor tar kontakt med meg når hen har problemer. Jeg vet ikke hva jeg skal svare. Kan jeg be sensor ta kontakt med brukerstøtte direkte?

Nei, helst ikke. Det kommer an på saken. Du sitter gjerne på mye informasjon som brukerstøtte eller Eksamenskontoret trenger. Når du sender en sak, inkluder emnekode (hvis relevant) og så mye nyttig informasjon som mulig i tittel-feltet.

 

Nyttige lenker for deg som er hovedansvarlig

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

37 Vedlegg
12010 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)