Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte

På denne siden finner du informasjon om hvordan du som sensor gjennomfører sensur av mappe i Inspera, der karakteren skal settes på "topp"-nivået (mappa).

English version - Portfolio assessment in Inspera - for academic staff

Temaside emneansvarlig | Sensurere i Inspera Assessment | Sider merket med eksamen | Ofte stilte spørsmål

 Logg inn i Inspera

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen. 

  

Mappevurdering i Inspera #

I Inspera er hver prøve knyttet til en vurderingsenhet i FS. En vurderingsenhet vil si den systemtekniske enheten en vurdering (skriftlig skoleeksamen, rapport, arbeider etc.) er knyttet til. En mappe består av flere vurderingsdeler/enheter, men studenten skal bare ha én samlet karakter som legges på "topp"-nivået i mappa. 

De ulike delene som inngår i en mappe, kan gjerne gjennomføres og sensureres i Inspera på delnivå, men Inspera støtter ikke sensurering av flere prøver under ett. Når kandidatene ikke skal ha karakter på delvurderingene, men bare på "toppen", må siste fase av sensurprosessen (fastsetting av endelig, samlet karakter) foregå utenfor Inspera. Når endelig karakter er satt, kan denne registreres i en sensurregistreringsprøve som er opprettet på topp-nivået/mappa (prøven opprettes av hovedansvarlig).

Det vil kunne være ulike måter å løse sammenstillingen av poeng fra de ulike delene på. Under følger en beskrivelse av en mulig løsning. Eksempelet tar utgangspunkt i at delene i mappa er gjennomført i Inspera, og foregår i fem steg.

  1. Sensurere delvurderingene i Inspera
  2. Hente ut poeng fra delvurderingene i Inspera
  3. Slå sammen poengsummene og sette endelig karakter
  4. Laste opp karakterene i Inspera
  5. Godkjenne vurderingen

Sensurere delvurderingene i Inspera #

Når eksamensgjennomføringene/innleveringene i de ulike delene i mappa er fullført, sensureres disse på samme måten som for ordinære digitale eksamensgjennomføringer, men karakterene tilbakeføres ikke til FS. Målet er å sitte igjen med en poengsum per kandidat per delvurdering.

Hente ut poengsummene fra delvurderingene i Inspera #

For å hente ut poengsummene fra delvurderingene i Inspera, går du inn i prøven via Vurdering-fanen. Når du klikker deg inn i kandidatoversikten, får du opp en tabell med alle kandidatene du har sensurert og poengsummene deres. Denne tabellen må du merke og kopiere. Når du har merket og kopiert tabellen, limer du den inn i et tomt Excel-ark.

Merk: Inspera viser maks 100 kandidater per side. Dersom du har flere kandidater enn dette, må kopieringen gjentas per sidevisning.

Vær oppmerksom på at du, dersom det har vært flere sensorer involvert, kun vil se din egen poengsum i poeng-kolonnen, ikke medsensors. I tilfeller med flere sensorer, bør man derfor enes om poengsum, ikke bare karakter i felles vurdering.

Tips: Tabellen inneholder flere kolonner med informasjon. Hvis du ikke ønsker å få med alle kolonnene i uttrekket, kan du klikke på kolonnevisningsknappen og huke bort de kolonnene du ikke trenger.

Dersom du har sensurert med desimaler, og poengsummen for én eller flere kandidater kan tilsvare en dato i datoformatet DD.MM (vil kunne skje hvis du har norsk oppsett på PC'en din), må du sette inn følgende formel: =DAG(cella med datoen)+MÅNED(cella med datoen)0,1. Før du legger inn formelen ser det slik ut:Etter du har lagt inn formelen ser det slik ut:

Vi gjør oppmerksomme på at det også er mulig å eksportere "Poeng og karakter som CSV" fra en prøve, men denne funksjonaliteten er tilknyttet rollen hovedansvarlig (administrativ ressurs), ikke sensor. Se veiledning på Insperas hjelpesider for hvordan dette gjøres. Filen åpnes i Excel og det kreves at dataene bearbeides og presenteres på en fornuftlig måte.

Slå sammen poengsummene og sette endelig karakter #

Når du har tatt ut poengsummene fra alle delvurderingene i mappa, kan du summere dem i en egen kolonne.

Den totale poengsummen danner da grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Den endelige karakteren må legges i ei fil som kun inneholder to kolonner - kandidatnummer og karakter, på formen Kandidat-ID/CandidateId (kolonne A) og Karakter/Grade (kolonne B).

Last opp karakterene i Inspera #

Når du har ei Excel-fil med kun kandidatnumre og karakterer, kan du laste den opp på prøven i Inspera. Gå inn på prøven via Vurdering og videre inn i oversikten over kandidatene. Klikk "Last opp" øverst til høyre og velg Karakterer fra Excel.

Godkjenne vurderingen #

Når karakterene er lastet opp, får du opp en dialogboks om antallet kandidater som ble oppdatert. Da kan du i kandidatoversikten se at oversikten nå inkluderer karakterene du satte i Excel-arket. Helt til slutt må du godkjenne sensuren.

Merk: Dersom sensurregistreringsprøven er satt opp med "Individuelle poeng og karakterer", kommer du til bildet "Godkjenn egen vurdering". Dersom sensurregistreringsprøven er satt opp med "Delte poeng og karakterer", kommer du rett til bildet "Godkjenn felles vurdering". 

Når vurderingen er godkjent, genereres det en vurderingsprotokoll.

11 Vedlegg
2813 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)