Satser for mat ved representasjon og bevertning

Satser og utdypende regler for utgifter til bevertning og representasjon. Dette reguleres av Statens personalhåndbok. Siden er for ansatte.

Temasiden om bestille | Bestille mat og catering til møte eller konferanse

Bevertning #

Bevertning - godtgjøring til mat ved møter, konferanser mv.

Bevertning kan gis ved:

  • møter hvor andre enn NTNUs egne ansatte deltar
  • møter i styrer, råd og utvalg o.l. hvor andre enn NTNUs egne ansatte deltar
  • konferanser, avslutning av internt utvalgsarbeid og andre større arbeider 
  • interne møter og arrangementer der det er gitt samtykke for bevertning

Leder eller den med budsjettmyndighet skal godkjenne om det kan gis bevertning før arrangementet finner sted. 

Beløpsgrenser pr. deltaker 2020 #

Alle satser som er oppgitt gjelder inkl.mva.

  1. For arrangementer som er under 3 timer innenfor den ordinære arbeidstiden, inntil kr. 191,- pr. deltaker
  2. For arrangementer som varer 3 timer eller mer, eller som strekker seg utover den ordinære arbeidstiden kan det benyttes inntil kr. 433,- pr deltaker. Dette kan kun gjøres dersom det er nødvendig med annen servering enn smørbrød, kaffe ol.
  3. For langvarige arrangementer hvor det er nødvendig med to serveringer kan det benyttes inntil kr. 634,- pr deltaker.

Der man av praktiske grunner ikke kan innta måltidene i kantine, spiserom, møterom eller lignende, men må benytte eksterne spisesteder kan satsene økes med inntil 50 %.

Satsene under pkt.1, 2 og 3 skal i NTNU-sammenheng benyttes ved interne møter og arrangementer med både interne og eksterne til stede. Dette gjelder også når man må benytte eksterne spisesteder. Det samme gjelder også ved hjemmebevertning.

Det skal ikke gis tips på statens regning ved bevertning i Norge.

Satser for mat ved møter og konferanser #

Oversikten er oppdatert for satser gjeldende f.o.m. 1.1.2020. Alle beløp er på inntil satsen og inkl.mva.

ArrangementInternt spisestedEksternt spisested
Mindre enn 3 timer i arbeidstid191 kr286,50 kr
Mer enn 3 timer433 kr649,50 kr
Utover arbeidstid433 kr649,50 kr
Hel dag med behov for 2 serveringer634 kr951 kr

Bruk av satser for bevertning ved HF.

Særskilte arrangementer #

I forbindelse med spesielle arrangementer som normalt skjer inntil en til to ganger per semester, for eksempel sommeravslutning, julebord, seminarer med festmiddag, kan satsene likevel økes opptil maksimumssats for representasjon, kr. 1 387 pr. person.

For møter og arrangementer hvor det deltar andre enn NTNUs ansatte og studenter, kan satsene ved eksterne spisesteder økes opptil maksimumssats for representasjon, kr. 1 387 pr. person. For å få utvidet sats (maks 1387,-) må du søke din nærmeste leder.

Representasjon #

Representasjon er bevertning i form av lunsj, middag eller annet festmåltid, utgifter til mottakelser, ekskursjoner etc. der det er eksterne gjester til stede. Ordinære møter eller seminarer uten formell karakter, samt arrangementer med rutinemessig preg skal ikke defineres som representasjon.

Rektor, dekaner, direktør VM, prorektorer, økonomi- og eiendomsdirektør, organisasjonsdirektør og viserektorer kan gi samtykke til representasjon. Det må gjøres en vurdering for hvert enkelt arrangement/møte.

Representasjon innenlands #

Gjelder følgende maksimumssatser  fra 01.01.2020

  • Lunsj/middag                        inntil kr. 1 387,- pr person
  • Enklere lunsj/mottakelse       inntil kr.  511,- pr person

Det skal ikke gis tips på statens regning ved restaurantbesøk i Norge. 

Ved arrangementer der utenlandske gjester på høyt nivå er tilstede kan satsene økes med inntil 30 %.

Dersom det inngår kulturelle innslag som f.eks. teaterforestilling, opera, ballett eller idrettsarrangement kan dette dekkes i tillegg. Det samme gjelder for utgifter til blomster, garderobe mv.

Slik bestiller du mat ved eksternt spisested eller på NTNU sine lokaler.

Representasjon i utlandet #

Når norske representanter står som vertskap for servering av lunsj eller middag ved tjenesteoppdrag utenlands, er utgiftsgrensen pr. person lik kostsatsen for det aktuelle landet, ifølge vedlegg til særavtale for reiser utenlands for statens regning. Dersom representasjonen i spesielle tilfelle ikke kan holdes innenfor kostsatsen i vedkommende land, kan kostsatsen økes med 30% tillegg. Dette skal begrunnes særskilt. 

Bestilling #

Når godkjenning om bevertning/representasjon er innhentet, kan du bestille mat/catering. I bestillingen skal det stå formål, antall deltakere og evt. eksterne deltakere, samt begrunnelse for eventuell bruk av utvidet sats.

Slik bestiller du mat og catering til møte eller konferanse

Ved spørsmål om bestilling av varer og tjenester kontakt din lokale bestiller.

Avtaleleverandører #

Bestilling av møtemat og catering skal gjøres til NTNUs avtaleleverandører. Avtalene er forpliktende og skal benyttes ved kjøp av mat, kaker og levering av selskap i NTNUs lokaler (ikke kantineområder som SIT disponerer). Rammeavtale for catering og møtemat

Kilder og lovverk #

Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no)

NTNUs retningslinjer for utgifter til mat, representasjon og bevertning (pdf) 

2 Vedlegg
16263 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)