Økonomisk støtte...

Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE

For an English description of how to apply for travel support between NTNU campuses, see below

Hensikt

Hensikten er å stimulere til kompetanseutveksling og samarbeid mellom campusene i Gjøvik, Trondheim og Ålesund innen forskning, utdanning og administrasjon.

Hva og hvem gjelder det?

Det kan søkes om midler til reise og opphold ved samarbeid som omfatter én eller flere reiser til annen campus, inklusive for å hospitere i inntil 2 måneder. Ved samarbeid som omfatter flere reiser, kan det søkes om støtte for inntil 2 år om gangen.

Reise- og oppholdskostnader kan dekkes for ansatte og studenter ved IE. Reisen for studenter må være i forbindelse med prosjekt eller annen IE-aktivitet eller deres bachelor- eller masteroppgave. Støtte for hospitering gjelder kun ansatte.

Hvordan søke?

Du må oppgi hva søknaden gjelder:

 • Én reise for én eller flere personer
 • Samarbeid som omfatter flere reiser for én eller flere personer (maksimalt søknadsperiode 2 år)
 • Hospitering (kun for ansatte, maksimalt for 2 måneder).

Du må merke av hvilke institutt som er involvert:

 • Ved én reise: Institutt til den/de som reiser.
 • Ved samarbeid som omfatter flere reiser: Institutt for alle involverte i samarbeidet.
 • Ved hospitering: Eget og mottakende institutt.

Dessuten trengs informasjon om hensikten, hvem reisen/samarbeidet/hospiteringen gjelder, institutt og campus, varighet og budsjett.

Søknad som gjelder studenter skal sendes av veileder eller ansvarlig for prosjektet eller aktiviteten som studenten deltar i.

Fyll ut søknadsskjema

Trenger du hjelp, ta kontakt med prosjektøkonom ved IE-fakultetet: prosjektokonomer@ie.ntnu.no.

Godkjenning av søknad

E-post med melding om søknaden blir automatisk sendt til aktuelle instituttledere.

Dersom budsjettet er mindre eller lik 20 000 kr, vil svar om godkjent søknad sendes automatisk til søker. Likevel har instituttleder anledning til å overprøve den automatisk genererte godkjenningen dersom det er spesielle grunner for det. Da skal instituttleder så snart som mulig sende beskjed til søker.

Søknader med budsjett over 20 000 kr skal godkjennes aktivt av instituttledere. Søkers instituttleder vil sende svar så snart som mulig via e-post.

Noen instituttledere har bemyndiget en annen til å godkjenne søknader. Da vil e-posten med informasjon om søknaden gå til vedkommende.

Dersom du har spørsmål til den som godkjenner søknaden, bruk følgende e-postadresser:

Beløp som dekkes og oppgjør

Støtte gis i henhold til kostnader som dokumenteres i reiseregning og inntil innvilget beløp.

Følgende skal påføres reiseregningen:

 • K-sted: 630110
 • Prosjektnummer: 70441648
 • Referansenummer som oppgis når du får svar på søknaden.

Rutiner ved godkjenning av søknader

 


English

Purpose

The purpose is to stimulate cooperation and exchanges of competence in research, education and administration between the Gjøvik, Trondheim and Ålesund campuses.

What and who does it concern?

You may apply for funds for travel and accommodation for cooperation involving one or more trips to another campus, including for secondment for up to 2 months. For cooperation involving multiple travels, support may be requested for up to 2 years at a time.

Travel and accommodation costs may be covered for staff and students at IE. The travel for students must be in connection with a project or another IE activity or their bachelor or master thesis. Support for secondment applies only to employees.

How to apply?

You have to specify whether the application is for:

 • One travel for one or more persons;
 • Collaboration that includes multiple travels for one or more persons (maximum application period 2 years); or
 • Secondment (only for employees, maximum of 2 months).

In addition, information is required about the purpose of the journey / cooperation / secondment, department and campus, duration and budget.

The supervisor or the one being responsible for the project or activity in which the student participates, should send application for students.

Complete the application form (the form is in Norwegian)

If you need help, please contact the project economists at the IE Faculty: prosjektokonomer@ie.ntnu.no.

Approval of application

E-mail with notification of application will be automatically sent to the following department leaders:

 • For one journey: department leader(s) of the traveller(s)
 • For cooperation involving several journeys: the department leaders of all involved in the cooperation.
 • For secondment: own and receiving department leaders.

If the budget is less than or equal to NOK 20 000, a reply about approved application will be sent automatically to the applicant. Nevertheless, the head of department may overrule the automatically generated approval if there are specific reasons for doing so. Then the head of department will send a message to the applicant as soon as possible.

Applications with a budget of more than NOK 20 000 must be actively approved by the head of department. The applicant's head of department will send an answer as soon as possible via email.

Some department leaders have authorized another to approve the application. Then the e-mail with information about the application will be sent to the person concerned.

If you have questions to the person who approves the application, please use the following e-mail addresses:

Granted amount and claims settlement

Support is granted according to the costs that are documented in the travel expenses report and up to the amount granted.

The following information shall be entered on the travel expense report:

 • K-sted: 630110;
 • Project number: 70441648;
 • The reference number that is provided when you receive the approval of the application.
0 Vedlegg
4008 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)