Økonomisk støtte...

Søk støtte til nasjonale eksterne prosjekter - IE

For an English descriptions of how to apply for incentives for external projects, see below

Incentivmidler til søknader om nasjonale og internasjonale eksterne forskningsprosjekt (utenom EUs rammeprogram) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Merk at denne ordningen vil opphøre, og det vil ikke være mulig å søke for prosjekter sendt til NFR eller andre i 2021 eller senere.

Kan jeg oppnå incentivmidler?

Krav til prosjektsøknaden

 • Søknad til NFR og andre organ (utenom EUs rammeprogram) med kvalitetsevaluering og en form for skår.

 • Økonomisk omfang av ekstern finansiering til IE på minimum 2 million NOK.

 • Innvilgede søknader, samt avslåtte søknader med god evaluering (skår på minst 70%, for NFR-søknader: minimum 5 av 7).

 • Ved to-stegs søknadsprosesser skal søknad om incentivmidler sendes etter at resultatet fra 2. runde er klart, og det er kun resultatet fra andre runde som teller.

Andre krav

 • Prosjektleder eller minst én arbeidspakkeleder må være ansatt ved IE.

 • Søknadsprosessen må ha vært i henhold til IEs interne prosedyrer. Se presiseringer under.

 • En prosjektleder/arbeidspakkeleder gis incentivmidler kun for én prosjektsøknad per utlysning.

Intern prosedyre

 • Budsjettet må være godkjent av prosjektøkonom før prosjektsøknaden sendes. For prosjektsøknader hvor andre enn IE er ansvarlig, skal prosjektøkonom ved institutt som har arbeidspakkeleder, ha godkjent IEs andel i budsjettet.

 • BOA-sjekkliste må være godkjent av instituttleder før prosjektsøknaden sendes, og dersom den eksterne finansieringen er over 10 millioner NOK skal også fakultetsdirektør godkjenne sjekklista.

Hvor mye?

Størrelsen på incentivutbetalingen avhenger av resultatet og av omfang av økonomisk støtte til IE:

Minimum ekstern støtte: 2 million NOK 7 million NOK
Innvilget prosjekt 150 000 NOK 200 000 NOK
Prosjektsøknad med god evaluering  25 000 NOK 35 000 NOK

Hvordan søke?

Prosjektsøknader med god evaluering, men avslag: Søk så snart som mulig når du har mottatt resultatet med evalueringen.

Innvilgede prosjekt: Søk når svarbrev fra finansieringskilde og eventuell annen dokumentasjon som viser den eksterne finansieringen til IE, er mottatt.

For å søke trengs

 • Prosjektsøknaden inklusive budsjett som viser planlagt finansiering til IE
 • Dokument som viser evalueringen av og skår på prosjektsøknaden
 • Hvis innvilget: Dokument som bekrefter at ekstern finansiering til IE er innvilget

Send søknad 

Utbetaling og bruk av midlene

Prosjektsøknader med god evaluering, men avslag:

 • Utbetaling til instituttet eller faggruppen din.
 • Beløpet kan disponeres til forskningsaktivitet.
 • Incentivmidlene må brukes i løpet av to år. Fakultetet har rett til å trekke tilbake midler som etter to år er ubrukte.

Innvilget prosjekt:

 • Utbetaling direkte til prosjektet etter at prosjektet er registrert i NTNUs økonomisystem.
 • Beløpet benyttes som egenfinansiering i prosjektet.

Incentivmidlene skal ikke dekke kostnader til å forberede søknaden. Det dekkes av instituttet, fagmiljøet eller av andre midler.

Kontakt

For spørsmål om ordningen: Forsknings- og innovasjonskoordinator Gunnhild Oftedal 

For spørsmål om utbetalinger: Fakultets prosjektøkonomer, Anders Kongsli Kvernberg og Magnhild Tangvik: reisestotte-ledelse@ie.ntnu.no


English

Incentives for applications for national and international external research projects (excluding EU Framework Program) at the Faculty of Information Technology and Electrical Engineering (IE).

NB! This arrangement will end and it will no be possible to apply for project applications submitted in 2021 or later.

Can I get incentives?

Requirements for the project application

 • Application to The Research Council of Norway (NFR) and other bodies (excluding the EU Framework Program) with quality evaluation and scoring.
 • Financial amount of external funding for IE of minimum 2 million NOK.

 • Granted projects, as well as rejected applications with good evaluation (score at least 70%, for NFR applications: minimum 5 out of 7).

 • In case of two-step application processes, applications for incentives must be sent after the outcome of the second round is received and only the result from the second round is counting.

Other requirements

 • The project leader or at least one work package leader must be employed by IE.

 • The application process must have been in accordance with IE's internal procedures. See the details below.

 • A project manager / work package leader is granted incentives only for one project application per announcement.

Internal procedure

 • The project budget must be approved by the project economist before sending the project application. For project applications where another faculty than IE or another institution is responsible, the project economist at the department with the IE work package leader must approve IE's share of the budget.

 • The BOA checklist must be approved by the head of department before the project application is sent, and if the external funding to IE exceeds 10 million NOK, the Faculty Director must also approve the checklist.

How much?

The amount of the incentiv funds depends on the outcome and the financial support to IE:

Minimum external support: 2 million NOK 7 million NOK
Granted project 150 000 NOK 200 000 NOK
Project application with high score  25 000 NOK 35 000 NOK

How to apply?

Project applications with high score, but rejected: apply as soon as possible once you have received the outcome with the evaluation.

Granted projects: apply when you have received the reply letter from the source of funding and any other document showing the external funding to IE.

To apply the following is required:

 • The project application including the budget showing planned funding for IE;
 • Document showing the evaluation and score of the project application;
 • If granted: document confirming the external funding for IE.

Send application 

Payment and use of incentive funds

Project applications with high score, but rejected:

 • Payment to the department or your research group.
 • The amount can be allocated for research activities.
 • Incentives must be used within two years. The Faculty reserves the right to withdraw unspent funds after two years.

Granted projects:

 • Payment directly to the project after the project is registered in NTNU's economy system.
 • The intencive funds should to be used as own funding in the project.

The incentive funds shall not cover the costs of preparing the application. That is covered by the department, the team or by other means.

Contact

For questions about this intencive sheme: Research and Innovation Coordinator Gunnhild Oftedal 

For questions about payment: the faculty's project economists, Anders Kongsli Kvernberg og Magnhild Tangvik: reisestotte-ledelse@ie.ntnu.no

0 Vedlegg
7859 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)