Økonomisk støtte...

Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE

Målgruppe: Medarbeidere

Kompetanseløft innen utdanning og forskning ved IE

Ny søknadsfrist: 28 februar.

Dette kan bli siste åpne utlysning av ordningen. Den skal evalueres våren 2020, og konklusjon om ordningen skal videreføres, eventuelt med endringer, vil følge. Dersom noen ved denne utlysningen får tildelt mentor for å utvikle søknad som også inkluderer forskningstid, vil disse uansett konkusjon få mulighet til å søke i september 2020.

Mål

Utvikle utdannings- og forskningskompetansen i fagmiljø ved IE-fakultetet gjennom målrettet kompetanseutvikling blant utvalgte vitenskapelig ansatte. Ordningen skal bidra vesentlig til fagenhetens/instituttets utvikling innen forskning og/eller undervisning.

Målgruppe

Vitenskapelig ansatte i 100% stilling ved IE-fakultetet.

Ordningen

Tiltakene vil omfatte mentorordning samt at ansatt kan få avsatt inntil 50% av tiden for å oppnå kompetansehevning.

1. Mentor for å planlegge opprykk eller økt forskningsaktivitet

Hensikten er å gi grunnlag for å arbeide målrettet mot kompetansehevning og for eventuelt å kunne søke om arbeidstid og mentor for å i) kvalifisere seg til opprykk (se 2b) eller ii) for å øke forskningsaktiviteten (se 2c).

Ordningen er aktuell for ansatte som sikter mot økt forskningsaktivitet, og eventuelt opprykk innen utdannings- eller forskningsstilling.

Mentor vil veilede den ansatte i arbeidet med å i) identifisere hvilke kriterier for opprykk som ikke er oppfylt og hva som trengs av aktiviteter og tiltak for å oppnå opprykk eller ii) utarbeide plan for å øke forskningsaktiviteten. Dette kan gjøres individuelt eller delvis i grupper, etter behov og ønsker. Varigheten av mentorordningen skal normalt være 3 måneder.

2. Arbeidstid kombinert med veileder/mentor

Søknad om arbeidstid med veiledning/mentor kan rettes mot en av følgende tre mål:

a) Gjennomføre doktorgradsutdanning

Den ansatte skal ha oppnådd doktorgrad etter 6 år. Normalt skal doktorgraden tas ved et av IE-fakultetets ph.d.-program. Annet ph.d.-program kan godkjennes dersom det er gode grunner for det, også strategisk.

Søkere må tilfredsstille kravene i phd-forskriften for NTNU og programspesifikke krav, ha skisse til prosjekt og ha avklart med mulige veiledere som må tilfredsstillge kravene NTNUs ph.d. forskrift.

Tiltaket innebærer 50% av arbeidstiden for forskning og kurs knyttet til doktorgradsarbeidet samt veiledning i inntil 6 år. Den ansatte må søke opptak til ph.d. studieprogram etter ordinær prosedyre, og eventuell tildeling forutsetter opptak. 

b) Kvalifisere seg for opprykk

Hensikten er å oppnå opprykk fra universitetslektor til førstelektor, fra førstelektor til dosent eller fra førsteamanuensis til professor.

Søkere må ha en bakgrunn som gjør at de kan kvalifisere seg for opprykk innen undervisnings- eller forskerstilling ved IE-fakultetet i løpet av fire år. Se:

Ordningen er aktuell for ansatte som har mindre enn 45% av arbeidstiden til forskning og utvikling.

Tiltaket innebærer at inntil 50% av arbeidstiden brukes til forskning og utvikling og for å oppnå andre krav som gjelder opprykk til den aktuelle stillingskategorien. Mentor vil bli oppnevnt for den som kvalifiserer seg. Tiltaket har en varighet på fire år.

c) Øke forskningsaktiviteten

Hensikten er å øke forskningsaktiviteten i løpet av støtteperioden og legge til rette for at aktiviteten skal forbli på et høyere nivå enn ved søknadstidspunktet. Forskningsaktivitet kan blant annet være deltakelse i forskningsprosjekter, publisering, internasjonalt forskningssamarbeid, prosjektledelse og utarbeidelse av prosjektsøknader.

Søkere må ha doktorgrad (eller tilsvarende kompetanse), konkret forskningserfaring. Ansatte som ikke har oppnådde resultater i form av publikasjoner de siste tre år, må først ha utarbeidet en plan sammen med mentor og/eller være tilnyttet et pågående forskningsprosjekt. Ordningen er aktuell for ansatte som har mindre enn 45% av arbeidstiden til forskning og utvikling.

Tiltaket innebærer inntil 50% av arbeidstiden til forskningsaktiviteter samt at mentor vil bli oppnevnt. Tiltaket har en varighet på to år.

Søknad

Fyll ut søknadsskjema:

Vedlegg som kreves:

 • CV som inkluderer relevant informasjon for det aktuelle målet.
 • For søknad om doktorstudium: Prosjektbeskrivelse (maksimum 2 sider) og vitnemål.

Send søknaden til din instituttleder.

Søknadsfrist: 28.02.2020

Kontakt din instituttleder for nærmere informasjon.

Instituttleder sender søknadene sammen med prioritert liste, begrunnelse og uttalelse om instituttet støtter de enkelte søknadene til forsknings- og innovasjonskoordinator Gunnhild Oftedal innen 11.03.2020. Skjema for prioritert liste.

Vurderingskriterier

For søknader om mentor for å planlegge opprykk vurderes:

 • Motivasjon

For søknader om arbeidstid vurderes:

 • Søkers mål og planer innen forskning eller undervisning:
  • Mål og aktiviteter
  • Individuell utvikling, faglig/karrieremessig
  • Bidrag til fagenhetens utvikling
  • For søknad om doktorgradsstudium: prosjektskisse og veiledere
  • For søknad om opprykk til annen stillingskategori: hvordan planlagte aktiviteter bidrar til å oppfylle kriteriene for opprykk til annen stillingskategori
 • Potensiale for å bidra til NTNUs/enhetens strategier og satsinger (internasjonalisering, sentre, tematiske satsningsområder, med mer)
 • I tilfeller der søknader ellers anses som like gode, vil kjønnsbalanse tillegges vekt ved at søkere av det kjønn som eventuelt er underrepresentert blant vitenskapelig ansatte i fagenheten/instituttet, foretrekkes.

Utvelgelse og iverksettelse

Søknaden blir vurdert og prioritert av instituttleder. Instituttleder avgjør også om instituttet støtter søknaden. Basert på innstillingene fra instituttene, beslutter dekanen hvilke søknader som innvilges.

Resultatet fra søknaden offentliggjøres senest 20. mars 2020.

Iverksettelse av ordning/tiltak:

 • Mentor for å planlegge opprykk: 15. mai 2020.
 • Arbeidstid kombinert med mentor/veileder: 1. august 2020.

Kostnader og finansiering ved søknad om arbeidstid

De som får innvilget søknad om arbeidstid, får frigjort tid gjennom «frikjøp» fra andre arbeidsoppgaver.

De som får innvilget stipend for doktorgradsstudium, vil få finansiering for inntil 3 årsverk over en 6-årsperiode.

De som får innvilget søknad om tilrettelegging for å øke forskningsaktivitet eller for å kvalifisere seg til opprykk får i tillegg et årlig driftstilskudd for å dekke kostnader knyttet til aktiviteter og mål i søknaden.

Kostnader til frikjøp og driftstilskudd deles normalt likt mellom fakultet og institutt.

Personalmessige konsekvenser

Det forutsettes at de som kvalifiserer seg til opprykk, selv søker om opprykk etter ordinær prosedyre i slutten av tiltaksperioden.

Instituttleder har ansvaret for videre oppfølging av de ansatte også etter oppnådd kompetanseløft, med tanke på oppgaver og karriereutvikling.

4 Vedlegg
3186 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)