Tilbake

Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Leter du etter mer informasjon? Forskerlinjen | Gjennomføring Finansiering Forskningsoppgave | Nyttig informasjon

Hvorfor gå forskerlinjen? #

Som student gir forskerlinjen deg en god mulighet til å få utløp for egen nysgjerrighet og vitebegjær ved at du deltar i et forskningsmiljø. Du vil få kjennskap til og kunne bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget i medisin.

Du vil blant annet få dette ut av forskerlinjen:

 • Du uteksamineres fra Fakultet for medisin og helsevitenskap med attestasjon på at du har graden cand. med. med fullført forskerlinje.
 • Du har utført ca 50 % av arbeidet til en ph.d doktorgrad og forholdene ligger svært godt til rette for å fullføre doktorgraden.
 • Medisinstudiet er en grunnutdanning med basiskunnskap fra svært mange områder. Undervisningen er bred. Forskerlinjen er en unik anledning til fordypning innen et område av spesiell interesse.
 • Forskerlinjen gir grunnlag for faglig og sosial nettverksbygging. Du har muligheten til å etablere kontakter med fagområder av spesiell interesse.
 • Tilleggskompetanse gir deg fordeler i arbeidsmarkedet.
 • Kombinasjonen av forskning og studier gir ofte synergieffekter. Forskerlinjestudenter oppgir at forskerutdanningen styrker deres forståelse av medisinstudiet.

I det kliniske arbeidet vil erfaring fra medisinsk forskning lette tolkning og praktisering av ny nasjonal og internasjonal viten. Forskerlinjen sikrer god rekruttering til de ulike forskermiljøene ved fakultetet. Tidlig rekruttering til forskning gir gevinster ved at kompetanse oppnås tidligere og kan benyttes over flere år. Dette er både bra for medisinsk forskning i Norge og er samfunnsøkonomisk.

Samfunnsmål #

Forskerlinjen ble fra høsten 2002 opprettet ved alle de 4 medisinske fakultetene i Norge, ut fra et ønske om å rekruttere flere medisinere til forskning, å forbedre organiseringen av forskerutdannelsen, samt å fremme vitenskapelig holdning til medisinsk virksomhet.

Søk opptak  #

Opptak til forskerlinjen skjer etter to års medisinstudium ved NTNU. Det forutsettes at 2. års eksamen (MD4020) er bestått ved ordinær- eller 1. mulige kontinuasjonseksamen.  Det kreves ingen formelle kvalifikasjoner utover det å være medisinstudent med interesse for medisinsk forskning.
De viktigste forutsetningene for å søke opptak er motivasjon, interesse og vilje til å bruke den tid som er nødvendig utover vanlig medisinstudium. Opptak vil basere seg på en skriftlig søknad samt intervju av søkerne. Sammen med søknad må det sendes inn en prosjektbeskrivelse over forskningsprosjektet som ønskes utført, sammen med en erklæring fra veileder.  Å finne prosjekt og veileder kan være tidkrevende, og det tar tid å utarbeide en prosjektbeskrivelse. Studenten må derfor planlegge søknaden i god tid i forkant av søknadsfristen 1. februar.

Til og med studieåret 19/20 med søknadsfrist 1. februar 2020,  kan 3.års medisinstudenter (studenter ved kull 17) også søke opptak. Fra og med studieåret  20/21 med søknadsfrist 1. februar 2021 kan kun 2. års medisinstudenter søke opptak. 

Hvordan søke #

 1. Finne veiledere og prosjekt
 2. Utarbeide prosjektbeskrivelse sammen med veileder
 3. Sende inn søknadsskjema med prosjektbeskrivelse og egen CV, samt veilederuttalelse og veilederes CV
 4. Her finner du søknadsskjema og mal for prosjektbeskrivelse
 5. Send søknad til MH fakultetets postmottak : dmf-post@medisin.ntnu.no, eller til may.k.dyrendahl@ntnu.no 

Hvordan finne forskningsprosjekt #

Når du vil finne ut hva du kan forske på, er det lurt å se på forskningssidene til de forskjellige instituttene og forskningssentrene på Fakultet for medisin og helsevitenskap. Ta gjerne kontakt med forskningsgruppenes kontaktperson og be om et møte for å høre mer om prosjektmuligheter. 

Du kan også se på oversikten over forskerlinjestudentene, og se hvilke prosjekter og veiledere disse har. Ta gjerne kontakt med forskerlinjestudenter for å få hjelp til å finne ut mer om et forskningstema.

Ønsker du hjelp til å finne forskningsgrupper og komme i kontakt med disse kan få hjelp og veiledning hos May Karin Dyrendahl.

I hvert høstsemester blir det arrangert informasjonsmøter om forskerlinjen.

Prosjekttilbud #

Nedenfor finner du lenke til prosjekttilbud. Nyeste tilbud ligger øverst. Dette er kun et lite utvalg og det finnes andre måter å finne seg forskerlinjeprosjekt på enn de mulighetene som presenteres her. 

2 Vedlegg
12888 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)